Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for skin (4 entries) (4.6392 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skin-, *skin*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Skin \Skin\, n. [Icel. skinn; akin to Sw. skinn, Dan. skind, AS. scinn, G. schined to skin.] 1. (Anat.) The external membranous integument of an animal. [1913 Webster] Note: In man, and the vertebrates generally, the skin consist of two layers, an outer nonsensitive and nonvascular epidermis, cuticle, or skarfskin, composed of cells which are constantly growing and multiplying in the deeper, and being thrown off in the superficial, layers; and an inner sensitive, and vascular dermis, cutis, corium, or true skin, composed mostly of connective tissue. [1913 Webster] 2. The hide of an animal, separated from the body, whether green, dry, or tanned; especially, that of a small animal, as a calf, sheep, or goat. [1913 Webster] 3. A vessel made of skin, used for holding liquids. See {Bottle}, 1. "Skins of wine." --Tennyson. [1913 Webster] 4. The bark or husk of a plant or fruit; the exterior coat of fruits and plants. [1913 Webster] 5. (Naut.) (a) That part of a sail, when furled, which remains on the outside and covers the whole. --Totten. (b) The covering, as of planking or iron plates, outside the framing, forming the sides and bottom of a vessel; the shell; also, a lining inside the framing. [1913 Webster] {Skin friction}, {Skin resistance} (Naut.), the friction, or resistance, caused by the tendency of water to adhere to the immersed surface (skin) of a vessel. {Skin graft} (Surg.), a small portion of skin used in the process of grafting. See {Graft}, v. t., 2. {Skin moth} (Zool.), any insect which destroys the prepared skins of animals, especially the larva of Dermestes and Anthrenus. {Skin of the teeth}, nothing, or next to nothing; the least possible hold or advantage. --Job xix. 20. {Skin wool}, wool taken from dead sheep. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Skin \Skin\, v. t. [imp. & p. p. {Skinned}; p. pr. & vb. n. {Skinning}.] 1. To strip off the skin or hide of; to flay; to peel; as, to skin an animal. [1913 Webster] 2. To cover with skin, or as with skin; hence, to cover superficially. [1913 Webster] It will but skin and film the ulcerous place. --Shak. [1913 Webster] 3. To strip of money or property; to cheat. [Slang] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Skin \Skin\, v. i. 1. To become covered with skin; as, a wound skins over. [1913 Webster] 2. To produce, in recitation, examination, etc., the work of another for one's own, or to use in such exercise cribs, memeoranda, etc., which are prohibited. [College Cant, U.S.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: skin n 1: a natural protective body covering and site of the sense of touch; "your skin is the largest organ of your body" [syn: {skin}, {tegument}, {cutis}] 2: an outer surface (usually thin); "the skin of an airplane" 3: body covering of a living animal [syn: {hide}, {pelt}, {skin}] 4: a person's skin regarded as their life; "he tried to save his skin" 5: the rind of a fruit or vegetable [syn: {peel}, {skin}] 6: a bag serving as a container for liquids; it is made from the hide of an animal v 1: climb awkwardly, as if by scrambling [syn: {clamber}, {scramble}, {shin}, {shinny}, {skin}, {struggle}, {sputter}] 2: bruise, cut, or injure the skin or the surface of; "The boy skinned his knee when he fell" [syn: {skin}, {scrape}] 3: remove the bark of a tree [syn: {bark}, {skin}] 4: strip the skin off; "pare apples" [syn: {skin}, {peel}, {pare}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  skin 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
skin
 • ผิวหนัง: ผิวหน้า [Lex2]
 • ฝ้าที่อยู่ลอยบนผิวของเหลว[Lex2]
 • (สคิน) n. ผิวหน้า,หนัง,เปลือก,ถุงหนังสำหรับใส่ของเหลว,ชีวิต,คนตระหนี่,ม้าแก่ vt. ลอกเปลือก,ถลกหนัง,กระตุ้น,เฆี่ยน,หวด,ปกคลุม,หลอกลวง,ทำให้พ่ายแพ้ vi. (แผล) เกิดหนังขึ้นมาใหม่,ปีน,ป่าย,หนี -Phr. (have a thick skin ไม่เยื่อใยต่อคำวิจารณ์หน้าหนา) [Hope]
 • (n) ผิวหนัง,หนัง,เปลือก,ชีวิต,ฐานะ [Nontri]
 • (vt) ถลกหนัง,ปอกเปลือก,เปลื้องเสื้อผ้า,ถอดออก,ลอกเปลือก [Nontri]
 • /S K IH1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Ski, Sein, Skis, Spin, sein, so, k, s, SV, Sh, ZK

Similar FRENCH words suggested by aspell:
ski, skis, sein, skia, skie, skif, skié, soin, sain

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 4.6392 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).