Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for skilled (34 entries) (0.5974 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skilled-, *skilled*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skilled[ADJ] ซึ่งมีทักษะ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, Syn. skillful

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
skilled workerคนทำงานใช้ฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า skilled **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
skilledThe position requires applicants to be skilled in spoken English.
skilledThe average skilled workers now earn over $10,000 a year.
skilledA skilled mechanic earns decent wages.
skilledI guess I am not as as skilled as you.
skilledHow long does it take to get reasonably skilled?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skilled(สคิลดฺ) adj. เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,มีฝีมือ,ช่ำชอง,แคล่วคล่อง,ต้องใช้ฝีมือ, Syn. skillful

English-Thai: Nontri Dictionary
skilled(adj) ซึ่งใช้ความชำนาญ,มีฝีมือ,ที่มีความสามารถ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือดี[ADJ] skillful, See also: skilled, deft, Example: เพราะผมมีผู้ช่วยฝีมือดี งานของผมจึงสำเร็จได้รวดเร็ว, Thai definition: เกี่ยวกับลักษณะที่มีฝีมือมาก, Notes: (สำนวน)
เฟื่องฟุ้ง[ADJ] skilled, Example: พวกเราอดทึ่งในความคิดอันเฟื่องฟุ้งของคนรุ่นก่อนไม่ได้, Thai definition: เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, (ใช้แก่สติปัญญา)
อัศวโกวิท[ADJ] skilled in horsemanship, Thai definition: ผู้ชำนาญในการม้า, Notes: (สันสกฤต)
ช่างฝีมือ[N] skilled craftsman, See also: master craftsman, artisan, Example: ปัจจุบันนี้ช่างฝีมือในด้านต่างๆ เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญในงานนั้นเป็นพิเศษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient   FR: expérimenté
ช่าง[n.] (chang) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker   FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่างฝีมือ[n.] (chang fīmeū) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman   FR: artisan [m] ; ouvrier spécialisé [m]
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert   FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[v.] (chīochān) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced   FR: exceller ; être un expert
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé
เฟื่องฟุ้ง[adj.] (feuangfung) EN: skilled   
เจน[v.] (jēn) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful   FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à

CMU English Pronouncing Dictionary
SKILLED S K IH1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skilled (j) (s k i1 l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熟手[shu2 shou3, 熟手] skilled person; an experienced hand [Add to Longdo]
谋士[mou2 shi4, 謀士] skilled manipulator; sb who can engineer and see through a project; adviser [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Facharbeiter {m}; Facharbeiterin {f} | Facharbeiter; Facharbeiterinnen {pl}skilled worker | skilled workers [Add to Longdo]
Fachkraft {f}skilled employee [Add to Longdo]
bewandert; bewandtskilled [Add to Longdo]
fachgerecht; fachgemäß {adj}skilled; professional [Add to Longdo]
geschicktskilled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Skilled \Skilled\, a. Having familiar knowledge united with readiness and dexterity in its application; familiarly acquainted with; expert; skillful; -- often followed by in; as, a person skilled in drawing or geometry. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: skilled adj 1: having or showing or requiring special skill; "only the most skilled gymnasts make an Olympic team"; "a skilled surgeon has many years of training and experience"; "a skilled reconstruction of her damaged elbow"; "a skilled trade" [ant: {unskilled}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.5974 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).