Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for siren (4 entries) (6.1672 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -siren-, *siren*. Possible hiragana form: しれん

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Siren \Si"ren\, n. [L., fr. Gr. ???: cf. F. sir[`e]ne.] 1. (Class. Myth.) One of three sea nymphs, -- or, according to some writers, of two, -- said to frequent an island near the coast of Italy, and to sing with such sweetness that they lured mariners to destruction. [1913 Webster] Next where the sirens dwell you plow the seas; Their song is death, and makes destruction please. --Pope. [1913 Webster] 2. An enticing, dangerous woman. --Shak. [1913 Webster] 3. Something which is insidious or deceptive. [1913 Webster] Consumption is a siren. --W. Irving. [1913 Webster] 4. A mermaid. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] 5. (Zool.) Any long, slender amphibian of the genus {Siren} or family {Sirenidae}, destitute of hind legs and pelvis, and having permanent external gills as well as lungs. They inhabit the swamps, lagoons, and ditches of the Southern United States. The more common species ({Siren lacertina}) is dull lead-gray in color, and becames two feet long. [1913 Webster] 6. [F. sir[`e]ne, properly, a siren in sense 1.] (Acoustics) An instrument for producing musical tones and for ascertaining the number of sound waves or vibrations per second which produce a note of a given pitch. The sounds are produced by a perforated rotating disk or disks. A form with two disks operated by steam or highly compressed air is used sounding an alarm to vessels in fog. [Written also {sirene}, and {syren}.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Siren \Si"ren\, a. Of or pertaining to a siren; bewitching, like a siren; fascinating; alluring; as, a siren song. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: Siren n 1: a sea nymph (part woman and part bird) supposed to lure sailors to destruction on the rocks where the nymphs lived; "Odysseus ordered his crew to plug their ears so they would not hear the Siren's fatal song" 2: a woman who is considered to be dangerously seductive [syn: {enchantress}, {temptress}, {siren}, {Delilah}, {femme fatale}] 3: a warning signal that is a loud wailing sound 4: an acoustic device producing a loud often wailing sound as a signal or warning 5: eellike aquatic North American salamander with small forelimbs and no hind limbs; have permanent external gills From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: siren 1. (Yu.) (mit.) güzel şarkı söyleyerek denizcileri aldatan deniz perisi 2. çok cazip ve tehlikeli kadın 3. siren, canavar düdüğü 4. bir çeşit su kertenkelesi 5. denizkızı.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  siren 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
siren
 • เสียงหวอ: ไซเรน, สัญญาณเตือนภัย [Lex2]
 • (ไซ\'อะรีน) n. ปีศาจทะเลครึ่งคน (ผู้หญิง) ครึ่งนก,หญิงสวยงามที่มีเส่น่ห์ดึงดูดใจคนมาก (โดยเฉพาะที่หลอกลวงชาย) ,หวอ,หวูด,แตรลม adj. เกี่ยวกับหวอ,หวูดหรือแตรลม,ล่อลวง,ดึงดูดใจ [Hope]
 • (n) หวูด,พรายน้ำ,แตรสัญญาณ,หญิงล่อลวง,หญิงสวย,เสียงคราง [Nontri]
 • /S AY1 R AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Sirene, Iren, Seren, Viren, Sri, dir, Kir, SFr, mir, wir

Similar FRENCH words suggested by aspell:
sir en, sir-en, sien, sire, sires, syrien, siens, sir, siéra, cirent, sirs, cire, ciré, cira, sirex, cirer, cires, cirés, ciras

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1672 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).