Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for sink (5 entries) (3.1637 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sink-, *sink*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sink \Sink\ (s[i^][ng]k), v. i. [imp. {Sunk} (s[u^][ng]k), or ({Sank} (s[a^][ng]k)); p. p. {Sunk} (obs. {Sunken}, -- now used as adj.); p. pr. & vb. n. {Sinking}.] [OE. sinken, AS. sincan; akin to D. zinken, OS. sincan, G. sinken, Icel. s["o]kkva, Dan. synke, Sw. sjunka, Goth. siggan, and probably to E. silt. Cf. {Silt}.] 1. To fall by, or as by, the force of gravity; to descend lower and lower; to decline gradually; to subside; as, a stone sinks in water; waves rise and sink; the sun sinks in the west. [1913 Webster] I sink in deep mire. --Ps. lxix. 2. [1913 Webster] 2. To enter deeply; to fall or retire beneath or below the surface; to penetrate. [1913 Webster] The stone sunk into his forehead. --1 San. xvii. 49. [1913 Webster] 3. Hence, to enter so as to make an abiding impression; to enter completely. [1913 Webster] Let these sayings sink down into your ears. --Luke ix. 44. [1913 Webster] 4. To be overwhelmed or depressed; to fall slowly, as so the ground, from weakness or from an overburden; to fail in strength; to decline; to decay; to decrease. [1913 Webster] I think our country sinks beneath the yoke. --Shak. [1913 Webster] He sunk down in his chariot. --2 Kings ix. 24. [1913 Webster] Let not the fire sink or slacken. --Mortimer. [1913 Webster] 5. To decrease in volume, as a river; to subside; to become diminished in volume or in apparent height. [1913 Webster] The Alps and Pyreneans sink before him. --Addison. [1913 Webster] Syn: To fall; subside; drop; droop; lower; decline; decay; decrease; lessen. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sink \Sink\ (s[i^][ng]k), v. t. 1. To cause to sink; to put under water; to immerse or submerge in a fluid; as, to sink a ship. [1913 Webster] [The Athenians] fell upon the wings and sank a single ship. --Jowett (Thucyd.). [1913 Webster] 2. Figuratively: To cause to decline; to depress; to degrade; hence, to ruin irretrievably; to destroy, as by drowping; as, to sink one's reputation. [1913 Webster] I raise of sink, imprison or set free. --Prior. [1913 Webster] If I have a conscience, let it sink me. --Shak. [1913 Webster] Thy cruel and unnatural lust of power Has sunk thy father more than all his years. --Rowe. [1913 Webster] 3. To make (a depression) by digging, delving, or cutting, etc.; as, to sink a pit or a well; to sink a die. [1913 Webster] 4. To bring low; to reduce in quantity; to waste. [1913 Webster] You sunk the river repeated draughts. --Addison. [1913 Webster] 5. To conseal and appropriate. [Slang] [1913 Webster] If sent with ready money to buy anything, and you happen to be out of pocket, sink the money, and take up the goods on account. --Swift. [1913 Webster] 6. To keep out of sight; to suppress; to ignore. [1913 Webster] A courtly willingness to sink obnoxious truths. --Robertson. [1913 Webster] 7. To reduce or extinguish by payment; as, to sink the national debt. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sink \Sink\ (s[i^][ng]k), n. 1. A drain to carry off filthy water; a jakes. [1913 Webster] 2. A shallow box or vessel of wood, stone, iron, or other material, connected with a drain, and used for receiving filthy water, etc., as in a kitchen. [1913 Webster] 3. A hole or low place in land or rock, where waters sink and are lost; -- called also {sink hole}. [U. S.] [1913 Webster] 4. The lowest part of a natural hollow or closed basin whence the water of one or more streams escapes by evaporation; as, the sink of the Humboldt River. [Western U. S.] [Webster 1913 Suppl.] {Sink hole}. (a) The opening to a sink drain. (b) A cesspool. (c) Same as {Sink}, n., 3. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: sink n 1: plumbing fixture consisting of a water basin fixed to a wall or floor and having a drainpipe 2: (technology) a process that acts to absorb or remove energy or a substance from a system; "the ocean is a sink for carbon dioxide" [ant: {source}] 3: a depression in the ground communicating with a subterranean passage (especially in limestone) and formed by solution or by collapse of a cavern roof [syn: {sinkhole}, {sink}, {swallow hole}] 4: a covered cistern; waste water and sewage flow into it [syn: {cesspool}, {cesspit}, {sink}, {sump}] v 1: fall or descend to a lower place or level; "He sank to his knees" [syn: {sink}, {drop}, {drop down}] 2: cause to sink; "The Japanese sank American ships in Pearl Harbor" 3: pass into a specified state or condition; "He sank into nirvana" [syn: {sink}, {pass}, {lapse}] 4: go under, "The raft sank and its occupants drowned" [syn: {sink}, {settle}, {go down}, {go under}] [ant: {float}, {swim}] 5: descend into or as if into some soft substance or place; "He sank into bed"; "She subsided into the chair" [syn: {sink}, {subside}] 6: appear to move downward; "The sun dipped below the horizon"; "The setting sun sank below the tree line" [syn: {dip}, {sink}] 7: fall heavily or suddenly; decline markedly; "The real estate market fell off" [syn: {slump}, {fall off}, {sink}] 8: fall or sink heavily; "He slumped onto the couch"; "My spirits sank" [syn: {slump}, {slide down}, {sink}] 9: embed deeply; "She sank her fingers into the soft sand"; "He buried his head in her lap" [syn: {bury}, {sink}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: sink [ziŋk] subsides

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.1637 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).