Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for sin (12 entries) (4.6924 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sin-, *sin*. Possible hiragana form: しん

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sin \Sin\, n. [OE. sinne, AS. synn, syn; akin to D. zonde, OS. sundia, OHG. sunta, G. s["u]nde, Icel., Dan. & Sw. synd, L. sons, sontis, guilty, perhaps originally from the p. pr. of the verb signifying, to be, and meaning, the one who it is. Cf. {Authentic}, {Sooth}.] 1. Transgression of the law of God; disobedience of the divine command; any violation of God's will, either in purpose or conduct; moral deficiency in the character; iniquity; as, sins of omission and sins of commission. [1913 Webster] Whosoever committeth sin is the servant of sin. --John viii. 34. [1913 Webster] Sin is the transgression of the law. --1 John iii. 4. [1913 Webster] I think 't no sin. To cozen him that would unjustly win. --Shak. [1913 Webster] Enthralled By sin to foul, exorbitant desires. --Milton. [1913 Webster] 2. An offense, in general; a violation of propriety; a misdemeanor; as, a sin against good manners. [1913 Webster] I grant that poetry's a crying sin. --Pope. [1913 Webster] 3. A sin offering; a sacrifice for sin. [1913 Webster] He hath made him to be sin for us, who knew no sin. --2 Cor. v. 21. [1913 Webster] 4. An embodiment of sin; a very wicked person. [R.] [1913 Webster] Thy ambition, Thou scarlet sin, robbed this bewailing land Of noble Buckingham. --Shak. [1913 Webster] Note: Sin is used in the formation of some compound words of obvious signification; as, sin-born; sin-bred, sin-oppressed, sin-polluted, and the like. [1913 Webster] {Actual sin}, {Canonical sins}, {Original sin}, {Venial sin}. See under {Actual}, {Canonical}, etc. {Deadly sins}, or {Mortal sins} (R. C. Ch.), willful and deliberate transgressions, which take away divine grace; -- in distinction from vental sins. The seven deadly sins are pride, covetousness, lust, wrath, gluttony, envy, and sloth. {Sin eater}, a man who (according to a former practice in England) for a small gratuity ate a piece of bread laid on the chest of a dead person, whereby he was supposed to have taken the sins of the dead person upon himself. {Sin offering}, a sacrifice for sin; something offered as an expiation for sin. [1913 Webster] Syn: Iniquity; wickedness; wrong. See {Crime}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sin \Sin\, adv., prep., & conj. Old form of {Since}. [Obs. or Prov. Eng. & Scot.] [1913 Webster] Sin that his lord was twenty year of age. --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sin \Sin\, v. i. [imp. & p. p. {Sinned}; p. pr. & vb. n. {Sinning}.] [OE. sinnen, singen, sinegen, AS. syngian. See {Sin}, n.] 1. To depart voluntarily from the path of duty prescribed by God to man; to violate the divine law in any particular, by actual transgression or by the neglect or nonobservance of its injunctions; to violate any known rule of duty; -- often followed by against. [1913 Webster] Against thee, thee only, have I sinned. --Ps. li. 4. [1913 Webster] All have sinned, and come short of the glory of God. --Rom. iii. 23. [1913 Webster] 2. To violate human rights, law, or propriety; to commit an offense; to trespass; to transgress. [1913 Webster] I am a man More sinned against than sinning. --Shak. [1913 Webster] Who but wishes to invert the laws Of order, sins against the eternal cause. --Pope. [1913 Webster] Sinaic From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: sin n 1: estrangement from god [syn: {sin}, {sinfulness}, {wickedness}] 2: an act that is regarded by theologians as a transgression of God's will [syn: {sin}, {sinning}] 3: ratio of the length of the side opposite the given angle to the length of the hypotenuse of a right-angled triangle [syn: {sine}, {sin}] 4: (Akkadian) god of the Moon; counterpart of Sumerian Nanna 5: the 21st letter of the Hebrew alphabet 6: violent and excited activity; "they began to fight like sin" [syn: {sin}, {hell}] v 1: commit a sin; violate a law of God or a moral law [syn: {sin}, {transgress}, {trespass}] 2: commit a faux pas or a fault or make a serious mistake; "I blundered during the job interview" [syn: {drop the ball}, {sin}, {blunder}, {boob}, {goof}] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: let 1. (let, letting) izin vermek, müsaade etmek 2. by, through, in ile geçmesine, gitmesine veya gelmesine müsaade etmek 3. kontrata bağlamak 4. yardımcı fiil olarak --eyim, -elim, -sin, -sinler (birinci veya üçüncü şahıs emir kipi) 5. kiraya vermek. let alone, let be karışmamak, haline bırakmak. Honesty, let alone honor, was not in him. Şeref şöyle dursun, onda doğruluk namına bir şey yoktu. Let be. Öyle kalsın. Dokunma. Bozma. let blood kan akıtmak, hacamat etmek. let down indirmek 6. boşa çıkarmak, hayal kırıklığına uğratmak. let down one' hair samimi davranmak (hanımlar) let fall düşürmek. let fly salıverip uçurmak 7. top veya tüfek atmak. let go bırakmak, koyuvermek 8. serbest bırakmak. let him down gently yavaş yavaş alıştırarak hayal kırıklığına uğratmak. let in kapıyı açıp içeriye almak. let loose serbest bırakmak (köpek veya deli) let off cezasını affetmek, cezasını hafifletmek, işten çıkarmak 9. dışarı vermek. let on sırrı başkasına söylemek, sırrı ifşa etmek. let oneself go duygularına serbestçe yol vermek 10. çekinmeden konuşmak veya gülmek, taşkınlık yapmak. let oneself in anahtar ile kapıyı açıp içeriye girmek. let out dışarıya bırakmak, koyvermek, kaçmasına müsaade etmek 11. gevşetmek, genişletmek. let slide vazgeçmek, haline bırakmak. let slip kaçırmak, elinden kaçırmak. let the cat out of the bag sırrı meydana çıkarmak. let up yumuşamak, sertliğini kaybetmek. let well enough alone olanla yetinmek. Let x equal 2y. X'in 2y'a eşit oldugunu farze- delim. to let kiralık. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: sepulcher , (ýng.) chre 1. gömüt, sin, mezar, kabir 2. gömmek, defnetmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: stardom 1. sin, (tiyatro) yıldızlık. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: tomb 1. mezar, kabir, gömüt, sin 2. türbe. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: are 1. -sin, -iz, -siniz, -dirler. are (bak.) ar. From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: sin her; his; its; their From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: sin her; his; its; their From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]: sin without

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.6924 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).