Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for simple (6 entries) (3.3711 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simple-, *simple*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Simple \Sim"ple\, a. [Compar. {Simpler}; superl. {Simplest}.] [F., fr. L. simplus, or simplex, gen. simplicis. The first part of the Latin words is probably akin to E. same, and the sense, one, one and the same; cf. L. semel once, singuli one to each, single. Cg. {Single}, a., {Same}, a., and for the last part of the word cf. {Double}, {Complex}.] 1. Single; not complex; not infolded or entangled; uncombined; not compounded; not blended with something else; not complicated; as, a simple substance; a simple idea; a simple sound; a simple machine; a simple problem; simple tasks. [1913 Webster] 2. Plain; unadorned; as, simple dress. "Simple truth." --Spenser. "His simple story." --Burns. [1913 Webster] 3. Mere; not other than; being only. [1913 Webster] A medicine . . . whose simple touch Is powerful to araise King Pepin. --Shak. [1913 Webster] 4. Not given to artifice, stratagem, or duplicity; undesigning; sincere; true. [1913 Webster] Full many fine men go upon my score, as simple as I stand here, and I trust them. --Marston. [1913 Webster] Must thou trust Tradition's simple tongue? --Byron. [1913 Webster] To be simple is to be great. --Emerson. [1913 Webster] 5. Artless in manner; unaffected; unconstrained; natural; inartificial;; straightforward. [1913 Webster] In simple manners all the secret lies. --Young. [1913 Webster] 6. Direct; clear; intelligible; not abstruse or enigmatical; as, a simple statement; simple language. [1913 Webster] 7. Weak in intellect; not wise or sagacious; of but moderate understanding or attainments; hence, foolish; silly. "You have simple wits." --Shak. [1913 Webster] The simple believeth every word; but the prudent man looketh well to his going. --Prov. xiv. 15. [1913 Webster] 8. Not luxurious; without much variety; plain; as, a simple diet; a simple way of living. [1913 Webster] Thy simple fare and all thy plain delights. --Cowper. [1913 Webster] 9. Humble; lowly; undistinguished. [1913 Webster] A simple husbandman in garments gray. --Spenser. [1913 Webster] Clergy and laity, male and female, gentle and simple made the fuel of the same fire. --Fuller. [1913 Webster] 10. (BOt.) Without subdivisions; entire; as, a simple stem; a simple leaf. [1913 Webster] 11. (Chem.) Not capable of being decomposed into anything more simple or ultimate by any means at present known; elementary; thus, atoms are regarded as simple bodies. Cf. {Ultimate}, a. [1913 Webster] Note: A simple body is one that has not as yet been decomposed. There are indications that many of our simple elements are still compound bodies, though their actual decomposition into anything simpler may never be accomplished. [1913 Webster] 12. (Min.) Homogenous. [1913 Webster] 13. (Zool.) Consisting of a single individual or zooid; as, a simple ascidian; -- opposed to compound. [1913 Webster] {Simple contract} (Law), any contract, whether verbal or written, which is not of record or under seal. --J. W. Smith. --Chitty. {Simple equation} (Alg.), an equation containing but one unknown quantity, and that quantity only in the first degree. {Simple eye} (Zool.), an eye having a single lens; -- opposed to {compound eye}. {Simple interest}. See under {Interest}. {Simple larceny}. (Law) See under {Larceny}. {Simple obligation} (Rom. Law), an obligation which does not depend for its execution upon any event provided for by the parties, or is not to become void on the happening of any such event. --Burrill. [1913 Webster] Syn: Single; uncompounded; unmingled; unmixed; mere; uncombined; elementary; plain; artless; sincere; harmless; undesigning; frank; open; unaffected; inartificial; unadorned; credulous; silly; foolish; shallow; unwise. Usage: {Simple}, {Silly}. One who is simple is sincere, unaffected, and inexperienced in duplicity, -- hence liable to be duped. A silly person is one who is ignorant or weak and also self-confident; hence, one who shows in speech and act a lack of good sense. Simplicity is incompatible with duplicity, artfulness, or vanity, while silliness is consistent with all three. Simplicity denotes lack of knowledge or of guile; silliness denotes want of judgment or right purpose, a defect of character as well as of education. [1913 Webster] I am a simple woman, much too weak To oppose your cunning. --Shak. [1913 Webster] He is the companion of the silliest people in their most silly pleasure; he is ready for every impertinent entertainment and diversion. --Law. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Simple \Sim"ple\, v. i. To gather simples, or medicinal plants. [1913 Webster] As simpling on the flowery hills she [Circe] strayed. --Garth. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Simple \Sim"ple\, n. [F. See {Simple}, a.] 1. Something not mixed or compounded. "Compounded of many simples." --Shak. [1913 Webster] 2. (Med.) A medicinal plant; -- so called because each vegetable was supposed to possess its particular virtue, and therefore to constitute a simple remedy. [1913 Webster] What virtue is in this remedy lies in the naked simple itself as it comes over from the Indies. --Sir W. Temple. [1913 Webster] 3. (Weaving) (a) A drawloom. (b) A part of the apparatus for raising the heddles of a drawloom. [1913 Webster] 4. (R. C. Ch.) A feast which is not a double or a semidouble. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: simple adj 1: having few parts; not complex or complicated or involved; "a simple problem"; "simple mechanisms"; "a simple design"; "a simple substance" [ant: {complex}] 2: easy and not involved or complicated; "an elementary problem in statistics"; "elementary, my dear Watson"; "a simple game"; "found an uncomplicated solution to the problem" [syn: {elementary}, {simple}, {uncomplicated}, {unproblematic}] 3: apart from anything else; without additions or modifications; "only the bare facts"; "shocked by the mere idea"; "the simple passage of time was enough"; "the simple truth" [syn: {bare(a)}, {mere(a)}, {simple(a)}] 4: exhibiting childlike simplicity and credulity; "childlike trust"; "dewy-eyed innocence"; "listened in round-eyed wonder" [syn: {childlike}, {wide-eyed}, {round-eyed}, {dewy- eyed}, {simple}] 5: lacking mental capacity and subtlety [syn: {dim-witted}, {simple}, {simple-minded}] 6: (botany) of leaf shapes; of leaves having no divisions or subdivisions [syn: {simple}, {unsubdivided}] [ant: {compound}] 7: unornamented; "a simple country schoolhouse"; "her black dress--simple to austerity" n 1: any herbaceous plant having medicinal properties 2: a person lacking intelligence or common sense [syn: {simpleton}, {simple}] From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: simple [sɛ̃pl] simple; straightforward From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]: simple simple; straightforward

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.3711 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).