Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for sign (4 entries) (3.2381 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sign-, *sign*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sign \Sign\, n. [F. signe, L. signum; cf. AS. segen, segn, a sign, standard, banner, also fr. L. signum. Cf. {Ensign}, {Resign}, {Seal} a stamp, {Signal}, {Signet}.] That by which anything is made known or represented; that which furnishes evidence; a mark; a token; an indication; a proof. Specifically: (a) A remarkable event, considered by the ancients as indicating the will of some deity; a prodigy; an omen. (b) An event considered by the Jews as indicating the divine will, or as manifesting an interposition of the divine power for some special end; a miracle; a wonder. [1913 Webster] Through mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God. --Rom. xv. 19. [1913 Webster] It shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign. --Ex. iv. 8. [1913 Webster] (c) Something serving to indicate the existence, or preserve the memory, of a thing; a token; a memorial; a monument. [1913 Webster] What time the fire devoured two hundred and fifty men, and they became a sign. --Num. xxvi. 10. [1913 Webster] (d) Any symbol or emblem which prefigures, typifles, or represents, an idea; a type; hence, sometimes, a picture. [1913 Webster] The holy symbols, or signs, are not barely significative; but what they represent is as certainly delivered to us as the symbols themselves. --Brerewood. [1913 Webster] Saint George of Merry England, the sign of victory. --Spenser. [1913 Webster] (e) A word or a character regarded as the outward manifestation of thought; as, words are the sign of ideas. (f) A motion, an action, or a gesture by which a thought is expressed, or a command or a wish made known. [1913 Webster] They made signs to his father, how he would have him called. --Luke i. 62. [1913 Webster] (g) Hence, one of the gestures of pantomime, or of a language of a signs such as those used by the North American Indians, or those used by the deaf and dumb. [1913 Webster] Note: Educaters of the deaf distinguish between natural signs, which serve for communicating ideas, and methodical, or systematic, signs, adapted for the dictation, or the rendering, of written language, word by word; and thus the signs are to be distinguished from the manual alphabet, by which words are spelled on the fingers. [1913 Webster] (h) A military emblem carried on a banner or a standard. --Milton. (i) A lettered board, or other conspicuous notice, placed upon or before a building, room, shop, or office to advertise the business there transacted, or the name of the person or firm carrying it on; a publicly displayed token or notice. [1913 Webster] The shops were, therefore, distinguished by painted signs, which gave a gay and grotesque aspect to the streets. --Macaulay. [1913 Webster] (j) (Astron.) The twelfth part of the ecliptic or zodiac. [1913 Webster] Note: The signs are reckoned from the point of intersection of the ecliptic and equator at the vernal equinox, and are named, respectively, {Aries} ([Aries]), {Taurus} ([Taurus]), {Gemini} (II), {Cancer} ([Cancer]), {Leo} ([Leo]), {Virgo} ([Virgo]), {Libra} ([Libra]), {Scorpio} ([Scorpio]), {Sagittarius} ([Sagittarius]), {Capricornus ([Capricorn]), {Aquarius} ([Aquarius]), {Pisces} ([Pisces]). These names were originally the names of the constellations occupying severally the divisions of the zodiac, by which they are still retained; but, in consequence of the procession of the equinoxes, the signs have, in process of time, become separated about 30 degrees from these constellations, and each of the latter now lies in the sign next in advance, or to the east of the one which bears its name, as the constellation Aries in the sign Taurus, etc. [1913 Webster] (k) (Alg.) A character indicating the relation of quantities, or an operation performed upon them; as, the sign + (plus); the sign -- (minus); the sign of division /, and the like. (l) (Med.) An objective evidence of disease; that is, one appreciable by some one other than the patient. [1913 Webster] Note: The terms symptom and and sign are often used synonymously; but they may be discriminated. A sign differs from a symptom in that the latter is perceived only by the patient himself. The term sign is often further restricted to the purely local evidences of disease afforded by direct examination of the organs involved, as distinguished from those evidence of general disturbance afforded by observation of the temperature, pulse, etc. In this sense it is often called physical sign. [1913 Webster] (m) (Mus.) Any character, as a flat, sharp, dot, etc. (n) (Theol.) That which, being external, stands for, or signifies, something internal or spiritual; -- a term used in the Church of England in speaking of an ordinance considered with reference to that which it represents. [1913 Webster] An outward and visible sign of an inward and spiritual grace. --Bk. of Common Prayer. [1913 Webster] Note: See the Table of {Arbitrary Signs}, p. 1924. [1913 Webster] {Sign manual}. (a) (Eng. Law) The royal signature superscribed at the top of bills of grants and letter patent, which are then sealed with the privy signet or great seal, as the case may be, to complete their validity. (b) The signature of one's name in one's own handwriting. --Craig. Tomlins. Wharton. [1913 Webster] Syn: Token; mark; note; symptom; indication; signal; symbol; type; omen; prognostic; presage; manifestation. See {Emblem}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sign \Sign\, v. i. 1. To be a sign or omen. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] 2. To make a sign or signal; to communicate directions or intelligence by signs. [1913 Webster] 3. Especially: To communicate in {sign language}. [PJC] 4. To write one's name, esp. as a token of assent, responsibility, or obligation; as, he signed in red ink. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sign \Sign\, v. t. [imp. & p. p. {Signed}; p. pr. & vb. n. {Signing}.] [OE. seinen to bless, originally, to make the sign of the cross over; in this sense fr. ASS. segnian (from segn, n.), or OF. seignier, F. signer, to mark, to sign (in sense 3), fr. L. signare to mark, set a mark upon, from signum. See {Sign}, n.] 1. To represent by a sign; to make known in a typical or emblematic manner, in distinction from speech; to signify. [1913 Webster] I signed to Browne to make his retreat. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 2. To make a sign upon; to mark with a sign. [1913 Webster] We receive this child into the congregation of Christ's flock, and do sign him with the sign of the cross. --Bk. of Com Prayer. [1913 Webster] 3. To affix a signature to; to ratify by hand or seal; to subscribe in one's own handwriting. [1913 Webster] Inquire the Jew's house out, give him this deed, And let him sign it. --Shak. [1913 Webster] 4. To assign or convey formally; -- used with away. [1913 Webster] 5. To mark; to make distinguishable. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: sign adj 1: used of the language of the deaf [syn: {gestural}, {sign(a)}, {signed}, {sign-language(a)}] n 1: a perceptible indication of something not immediately apparent (as a visible clue that something has happened); "he showed signs of strain"; "they welcomed the signs of spring" [syn: {sign}, {mark}] 2: a public display of a message; "he posted signs in all the shop windows" 3: any nonverbal action or gesture that encodes a message; "signals from the boat suddenly stopped" [syn: {signal}, {signaling}, {sign}] 4: structure displaying a board on which advertisements can be posted; "the highway was lined with signboards" [syn: {signboard}, {sign}] 5: (astrology) one of 12 equal areas into which the zodiac is divided [syn: {sign of the zodiac}, {star sign}, {sign}, {mansion}, {house}, {planetary house}] 6: (medicine) any objective evidence of the presence of a disorder or disease; "there were no signs of asphyxiation" 7: having an indicated pole (as the distinction between positive and negative electric charges); "he got the polarity of the battery reversed"; "charges of opposite sign" [syn: {polarity}, {sign}] 8: an event that is experienced as indicating important things to come; "he hoped it was an augury"; "it was a sign from God" [syn: {augury}, {sign}, {foretoken}, {preindication}] 9: a gesture that is part of a sign language 10: a fundamental linguistic unit linking a signifier to that which is signified; "The bond between the signifier and the signified is arbitrary"--de Saussure 11: a character indicating a relation between quantities; "don't forget the minus sign" v 1: mark with one's signature; write one's name (on); "She signed the letter and sent it off"; "Please sign here" [syn: {sign}, {subscribe}] 2: approve and express assent, responsibility, or obligation; "All parties ratified the peace treaty"; "Have you signed your contract yet?" [syn: {sign}, {ratify}] 3: be engaged by a written agreement; "He signed to play the casino on Dec. 18"; "The soprano signed to sing the new opera" 4: engage by written agreement; "They signed two new pitchers for the next season" [syn: {sign}, {contract}, {sign on}, {sign up}] 5: communicate silently and non-verbally by signals or signs; "He signed his disapproval with a dismissive hand gesture"; "The diner signaled the waiters to bring the menu" [syn: {sign}, {signal}, {signalize}, {signalise}] 6: place signs, as along a road; "sign an intersection"; "This road has been signed" 7: communicate in sign language; "I don't know how to sign, so I could not communicate with my deaf cousin" 8: make the sign of the cross over someone in order to call on God for protection; consecrate [syn: {bless}, {sign}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  sign 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
sign
 • สัญลักษณ์: เครื่องหมาย, ป้าย [Lex2]
 • ลาง: นิมิต [Lex2]
 • ภาษาใบ้: ภาษาท่าทาง, ภาษามือ [Lex2]
 • ร่องรอย: อาการ, สัญญาณ, ตัวบ่งชี้ [Lex2]
 • ลงนาม: ลงชื่อ, เซ็นชื่อ, เซ็นสัญญา [Lex2]
 • ทำเครื่องหมาย: ทำสัญลักษณ์ [Lex2]
 • ติดต่อกันด้วยสัญญาณ: ส่งสาร [Lex2]
 • แสดงอากัปกิริยา[Lex2]
 • (ไซน์) n. เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ลาง,นิมิต,การบอกใบ้,อาการ,ร่องรอย,รอยเท้า,ราศี. vt.,vi. ลงนาม,เซ็นชื่อ,เขียนเครื่องหมาย,เขียนสัญลักษณ์,ทำเครื่องหมายกางเขน,ติดต่อกันด้วยสัญญาณ,เขียนสัญลักษณ์,แสดงอากัปกิริยา, sign away เซ็นชื่อโอน, -Phr. (sign off หยุดกระจายเสียง [Hope]
 • (n) เครื่องหมาย,เครื่องแสดง,สัญลักษณ์,สัญญาณ,พยาน,การบอกใบ้ [Nontri]
 • (vi,vt) เขียนเครื่องหมาย,ลงนาม,ทำสัญญา,บุ้ยใบ้ [Nontri]
 • /S AY1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
sing, Sigi, Sinn, Eignen, Segnen, eignen, segnen, sinnen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
signa, signe, signé, sien

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 3.2381 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).