Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for sight (4 entries) (6.171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sight-, *sight*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sight \Sight\ (s[imac]t), n. [OE. sight, si[thorn]t, siht, AS. siht, gesiht, gesih[eth], gesieh[eth], gesyh[eth]; akin to D. gezicht, G. sicht, gesicht, Dan. sigte, Sw. sigt, from the root of E. see. See {See}, v. t.] 1. The act of seeing; perception of objects by the eye; view; as, to gain sight of land. [1913 Webster] A cloud received him out of their sight. --Acts. i. 9. [1913 Webster] 2. The power of seeing; the faculty of vision, or of perceiving objects by the instrumentality of the eyes. [1913 Webster] Thy sight is young, And thou shalt read when mine begin to dazzle. --Shak. [1913 Webster] O loss of sight, of thee I most complain! --Milton. [1913 Webster] 3. The state of admitting unobstructed vision; visibility; open view; region which the eye at one time surveys; space through which the power of vision extends; as, an object within sight. [1913 Webster] 4. A spectacle; a view; a show; something worth seeing. [1913 Webster] Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. --Ex. iii. 3. [1913 Webster] They never saw a sight so fair. --Spenser. [1913 Webster] 5. The instrument of seeing; the eye. [1913 Webster] Why cloud they not their sights? --Shak. [1913 Webster] 6. Inspection; examination; as, a letter intended for the sight of only one person. [1913 Webster] 7. Mental view; opinion; judgment; as, in their sight it was harmless. --Wake. [1913 Webster] That which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. --Luke xvi. 15. [1913 Webster] 8. A small aperture or optical device through which objects are to be seen, and by which their direction is settled or ascertained; -- used on surveying instruments; as, the sight of a quadrant. [1913 Webster] Thier eyes of fire sparking through sights of steel. --Shak. [1913 Webster] 9. An optical device or small piece of metal, fixed or movable, on the breech, muzzle, center, or trunnion of a gun, or on the breech and the muzzle of a rifle, pistol, etc., by means of which the eye is guided in aiming. A telescope mounted on a weapon, such as a rifle, and used for accurate aiming at distant targets is called a {telescopic sight}. --Farrow. [1913 Webster] 10. In a drawing, picture, etc., that part of the surface, as of paper or canvas, which is within the frame or the border or margin. In a frame or the like, the open space, the opening. [1913 Webster] 11. A great number, quantity, or sum; as, a sight of money. [Now colloquial] [1913 Webster] Note: Sight in this last sense was formerly employed in the best usage. "A sight of lawyers." --Latimer. [1913 Webster] A wonder sight of flowers. --Gower. [1913 Webster] {At sight}, as soon as seen, or presented to sight; as, a draft payable at sight: to read Greek at sight; to shoot a person at sight. {Front sight} (Firearms), the sight nearest the muzzle. {Open sight}. (Firearms) (a) A front sight through which the objects aimed at may be seen, in distinction from one that hides the object. (b) A rear sight having an open notch instead of an aperture. {Peep sight}, {Rear sight}. See under {Peep}, and {Rear}. {Sight draft}, an order, or bill of exchange, directing the payment of money at sight. {To take sight}, to take aim; to look for the purpose of directing a piece of artillery, or the like. [1913 Webster] Syn: Vision; view; show; spectacle; representation; exhibition. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sight \Sight\, v. t. [imp. & p. p. {Sighted}; p. pr. & vb. n. {Sighting}.] 1. To get sight of; to see; as, to sight land; to sight a wreck. --Kane. [1913 Webster] 2. To look at through a sight; to see accurately; as, to sight an object, as a star. [1913 Webster] 3. To apply sights to; to adjust the sights of; also, to give the proper elevation and direction to by means of a sight; as, to sight a rifle or a cannon. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sight \Sight\, v. i. (Mil.) To take aim by a sight. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: sight n 1: an instance of visual perception; "the sight of his wife brought him back to reality"; "the train was an unexpected sight" 2: anything that is seen; "he was a familiar sight on the television"; "they went to Paris to see the sights" 3: the ability to see; the visual faculty [syn: {sight}, {vision}, {visual sense}, {visual modality}] 4: a range of mental vision; "in his sight she could do no wrong" 5: the range of vision; "out of sight of land" [syn: {sight}, {ken}] 6: the act of looking or seeing or observing; "he tried to get a better view of it"; "his survey of the battlefield was limited" [syn: {view}, {survey}, {sight}] 7: (often followed by `of') a large number or amount or extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money"; "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the winners in our huge passel of photos"; "it must have cost plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn: {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal}, {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint}, {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty}, {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate}, {stack}, {tidy sum}, {wad}] v 1: catch sight of; to perceive with the eyes; "he caught sight of the king's men coming over the ridge" [syn: {spy}, {sight}] 2: take aim by looking through the sights of a gun (or other device)

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  sight 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
sight
 • การเห็น: สายตา, กำลังสายตา, การมองเห็น [Lex2]
 • ภาพ: วิว, ทิวทัศน์, สิ่งที่มองเห็น [Lex2]
 • เห็น: มองเห็น, สังเกตเห็น [Lex2]
 • เล็ง: เล็งวัด, ส่อง [Lex2]
 • (ไซทฺ) n. สายตา,การเห็น,กำลังสายตา,ความสามารถในการเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ขอบข่ายในการเห็น,การพิจารณา,การสังเกต,สิ่งที่เห็น,สิ่งที่เห็นแล้วทำให้สะดุ้งตกใจหรือเศร้าสลด,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,vt. เห็น,มองเห็น,สังเกต,ทอด สายตา,ปรับภาพ,เล็ง. vi. ส่อง,เล็ง,เล็งวัด [Hope]
 • (n) สายตา,การเห็น,ภาพ,สิ่งที่เห็น,การเล็ง,การสังเกต [Nontri]
 • (vt) ส่อง,เห็น,เล็ง,สังเกต,ทอดสายตา [Nontri]
 • /S AY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Sicht, sieht

Similar FRENCH words suggested by aspell:
signât, cit, signet, zig, zigs, Smith, Wright, sied, bigot, gigot, ligot, sigle, sigma, signa, signe, signé, sitôt, doigt, gît, ciguë, site, soit, suit, zigue, zigué, dit, dît, sait, sir, sot, sut, sût, signets, si, sciât, sixte, skiât, suint, vingt, signait, signant, signent, sis, bit, fig, fit, fît, kit, lit, mit, mît, rit, rît, sic, sil, six, vit, vît, zigoto, ziguât, ci-gît, psitt, ziguent, ci-haut, s'il

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.171 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).