Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for sick (4 entries) (3.7779 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sick-, *sick*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sick \Sick\, n. Sickness. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sick \Sick\, v. i. To fall sick; to sicken. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sick \Sick\, a. [Compar. {Sicker}; superl. {Sickest}.] [OE. sek, sik, ill, AS. se['o]c; akin to OS. siok, seoc, OFries. siak, D. ziek, G. siech, OHG. sioh, Icel. sj?kr, Sw. sjuk, Dan. syg, Goth. siuks ill, siukan to be ill.] 1. Affected with disease of any kind; ill; indisposed; not in health. See the Synonym under {Illness}. [1913 Webster] Simon's wife's mother lay sick of a fever. --Mark i. 30. [1913 Webster] Behold them that are sick with famine. --Jer. xiv. 18. [1913 Webster] 2. Affected with, or attended by, nausea; inclined to vomit; as, sick at the stomach; a sick headache. [1913 Webster] 3. Having a strong dislike; disgusted; surfeited; -- with of; as, to be sick of flattery. [1913 Webster] He was not so sick of his master as of his work. --L'Estrange. [1913 Webster] 4. Corrupted; imperfect; impaired; weakned. [1913 Webster] So great is his antipathy against episcopacy, that, if a seraphim himself should be a bishop, he would either find or make some sick feathers in his wings. --Fuller. [1913 Webster] {Sick bay} (Naut.), an apartment in a vessel, used as the ship's hospital. {Sick bed}, the bed upon which a person lies sick. {Sick berth}, an apartment for the sick in a ship of war. {Sick headache} (Med.), a variety of headache attended with disorder of the stomach and nausea. {Sick list}, a list containing the names of the sick. {Sick room}, a room in which a person lies sick, or to which he is confined by sickness. Note: [These terms, sick bed, sick berth, etc., are also written both hyphened and solid.] [1913 Webster] Syn: Diseased; ill; disordered; distempered; indisposed; weak; ailing; feeble; morbid. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: sick adj 1: affected by an impairment of normal physical or mental function; "ill from the monotony of his suffering" [syn: {ill}, {sick}] [ant: {well}] 2: feeling nausea; feeling about to vomit [syn: {nauseated}, {nauseous}, {queasy}, {sick}, {sickish}] 3: affected with madness or insanity; "a man who had gone mad" [syn: {brainsick}, {crazy}, {demented}, {disturbed}, {mad}, {sick}, {unbalanced}, {unhinged}] 4: having a strong distaste from surfeit; "grew more and more disgusted"; "fed up with their complaints"; "sick of it all"; "sick to death of flattery"; "gossip that makes one sick"; "tired of the noise and smoke" [syn: {disgusted}, {fed up(p)}, {sick(p)}, {sick of(p)}, {tired of(p)}] 5: (of light) lacking in intensity or brightness; dim or feeble; "the pale light of a half moon"; "a pale sun"; "the late afternoon light coming through the el tracks fell in pale oblongs on the street"; "a pallid sky"; "the pale (or wan) stars"; "the wan light of dawn" [syn: {pale}, {pallid}, {wan}, {sick}] 6: deeply affected by a strong feeling; "sat completely still, sick with envy"; "she was sick with longing" 7: shockingly repellent; inspiring horror; "ghastly wounds"; "the grim aftermath of the bombing"; "the grim task of burying the victims"; "a grisly murder"; "gruesome evidence of human sacrifice"; "macabre tales of war and plague in the Middle ages"; "macabre tortures conceived by madmen" [syn: {ghastly}, {grim}, {grisly}, {gruesome}, {macabre}, {sick}] n 1: people who are sick; "they devote their lives to caring for the sick" v 1: eject the contents of the stomach through the mouth; "After drinking too much, the students vomited"; "He purged continuously"; "The patient regurgitated the food we gave him last night" [syn: {vomit}, {vomit up}, {purge}, {cast}, {sick}, {cat}, {be sick}, {disgorge}, {regorge}, {retch}, {puke}, {barf}, {spew}, {spue}, {chuck}, {upchuck}, {honk}, {regurgitate}, {throw up}] [ant: {keep down}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  sick 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
sick
 • ป่วย: คลื่นไส้, เจ็บป่วย, ไม่สบาย, เป็นโรค [Lex2]
 • ไม่สบายใจ: รำคาญใจ, เบื่อ [Lex2]
 • รังเกียจ: ขยะแขยง [Lex2]
 • มีเชื้อโรค[Lex2]
 • คนไข้: คนป่วย [Lex2]
 • (ซิค) adj. ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นไส้,คลื่นเหียน,เป็นไข้,ไม่สบายใจ,รำคาญใจ,เอียน,ร้อนใจ,เจ็บใจ,รังเกียจ,ขยะแขยง,เสื่อมเสีย,ซีด,ขาวซีด,อมโรค,ได้พืชผลไม่ค่อยดี,มีเชื้อโรค,เปราะ,กลิ่นไม่ดี. n. คนป่วย,คนไข้ ###S. ill,ailing,queasy,bored,t [Hope]
 • (adj) ป่วย,ไม่สบาย,อมโรค,คลื่นไส้,เอียน [Nontri]
 • /S IH1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
dick, Fick, Mick, Sack, Tick, fick, kick, sich, sticken, sickern, Nicken, ficken, kicken, nicken, picken, sacken, sinken, ticken

Similar FRENCH words suggested by aspell:
stick, Dick, sic, kick

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 3.7779 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).