Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for shop (4 entries) (6.1708 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shop-, *shop*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shop \Shop\, obs. imp. of {Shape}. Shaped. --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shop \Shop\, n. [OE. shoppe, schoppe, AS. sceoppa a treasury, a storehouse, stall, booth; akin to scypen a shed, LG. schup a shed, G. schoppen, schuppen, a shed, a coachhouse, OHG. scopf.] 1. A building or an apartment in which goods, wares, drugs, etc., are sold by retail. [1913 Webster] From shop to shop Wandering, and littering with unfolded silks The polished counter. --Cowper. [1913 Webster] 2. A building in which mechanics or artisans work; as, a shoe shop; a car shop. [1913 Webster] A tailor called me in his shop. --Shak. [1913 Webster] 3. A person's occupation, business, profession, or the like, as a subject of attention, interest, conversation, etc.; -- sometimes in deprecation or disapproval; as, to talk shop at a party. Also used attributively, as in shop talk. [Webster 1913 Suppl. +PJC] 4. A place where any industry is carried on; as, a chemist's shop; also, (Slang), any of the various places of business which are commonly called offices, as of a lawyer, doctor, broker, etc. [Webster 1913 Suppl.] 5. Any place of resort, as one's house, a restaurant, etc. [Slang, Chiefly Eng.] 6. the group of workers and the activities controlled by an administrator; as, to have five people in one's shop. [Colloq.] Note: Shop is often used adjectively or in composition; as, shop rent, or shop-rent; shop thief, or shop-thief; shop window, or shop-window, etc. [1913 Webster] {To smell of the shop}, to indicate too distinctively one's occupation or profession. {To talk shop}, to make one's business the topic of social conversation; also, to use the phrases peculiar to one's employment. [Colloq.] [1913 Webster] Syn: Store; warehouse. See {Store}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shop \Shop\, v. i. [imp. & p. p. {Shopped}; p. pr. & vb. n. {Shopping}.] To visit shops for the purpose of purchasing goods. [1913 Webster] He was engaged with his mother and some ladies to go shopping. --Byron. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: shop n 1: a mercantile establishment for the retail sale of goods or services; "he bought it at a shop on Cape Cod" [syn: {shop}, {store}] 2: small workplace where handcrafts or manufacturing are done [syn: {workshop}, {shop}] 3: a course of instruction in a trade (as carpentry or electricity); "I built a birdhouse in shop" [syn: {shop class}, {shop}] v 1: do one's shopping; "She goes shopping every Friday" 2: do one's shopping at; do business with; be a customer or client of [syn: {patronize}, {patronise}, {shop}, {shop at}, {buy at}, {frequent}, {sponsor}] [ant: {boycott}] 3: shop around; not necessarily buying; "I don't need help, I'm just browsing" [syn: {shop}, {browse}] 4: give away information about somebody; "He told on his classmate who had cheated on the exam" [syn: {denounce}, {tell on}, {betray}, {give away}, {rat}, {grass}, {shit}, {shop}, {snitch}, {stag}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  shop 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
shop
 • ร้าน: ร้านค้า [Lex2]
 • โรงฝึกงาน: โรงงานเล็ก [Lex2]
 • ที่ทำงาน: สำนักงาน [Lex2]
 • การงาน: อาชีพ [Lex2]
 • ซื้อของ: จ่ายของ, จับจ่าย [Lex2]
 • แจ้งตำรวจ (คำสแลง)[Lex2]
 • (ชอพ) n. ร้าน,ร้านค้า,ร้านขายปลีก,ร้านเล็ก ๆ ,โรงฝึกงาน,โรงซ่อม,สำนักงาน,ห้องทำงาน,ที่ทำงาน,อาชีพ,การงาน, talk shop สนทนาเกี่ยวกับอาชีพการงาน vi. เดินดูหรือซื้อสินค้าตามร้าน ###S. market,store [Hope]
 • (n) สำนักงาน,ร้าน,โรงฝึกงาน,การงาน [Nontri]
 • (vi) เดินดูของ,เที่ยวซื้อของ [Nontri]
 • /SH AA1 P/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Shop, Shops, Show

Similar FRENCH words suggested by aspell:
hop, stop, show

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1708 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).