Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for shock (10 entries) (6.0707 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shock-, *shock*.

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shock \Shock\ (sh[o^]k), n. [OE. schokke; cf. OD schocke, G. schock a heap, quantity, threescore, MHG. schoc, Sw. skok, and also G. hocke a heap of hay, Lith. kugis.] 1. A pile or assemblage of sheaves of grain, as wheat, rye, or the like, set up in a field, the sheaves varying in number from twelve to sixteen; a stook. [1913 Webster] And cause it on shocks to be by and by set. --Tusser. [1913 Webster] Behind the master walks, builds up the shocks. --Thomson. [1913 Webster] 2. [G. schock.] (Com.) A lot consisting of sixty pieces; -- a term applied in some Baltic ports to loose goods. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shock \Shock\, v. i. To meet with a shock; to meet in violent encounter. "They saw the moment approach when the two parties would shock together." --De Quincey. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shock \Shock\, n. [Cf. {Shag}.] 1. (Zool.) A dog with long hair or shag; -- called also {shockdog}. [1913 Webster] 2. A thick mass of bushy hair; as, a head covered with a shock of sandy hair. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shock \Shock\, v. t. To collect, or make up, into a shock or shocks; to stook; as, to shock rye. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shock \Shock\, v. i. To be occupied with making shocks. [1913 Webster] Reap well, scatter not, gather clean that is shorn, Bind fast, shock apace. --Tusser. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shock \Shock\, n. [Cf. D. schok a bounce, jolt, or leap, OHG. scoc a swing, MHG. schoc, Icel. skykkjun tremuously, F. choc a shock, collision, a dashing or striking against, Sp. choque, It. ciocco a log. [root]161. Cf. {Shock} to shake.] 1. A quivering or shaking which is the effect of a blow, collision, or violent impulse; a blow, impact, or collision; a concussion; a sudden violent impulse or onset. [1913 Webster] These strong, unshaken mounds resist the shocks Of tides and seas tempestuous. --Blackmore. [1913 Webster] He stood the shock of a whole host of foes. --Addison. [1913 Webster] 2. A sudden agitation of the mind or feelings; a sensation of pleasure or pain caused by something unexpected or overpowering; also, a sudden agitating or overpowering event. "A shock of pleasure." --Talfourd. [1913 Webster] 3. (Med.) A sudden depression of the vital forces of the entire body, or of a part of it, marking some profound impression produced upon the nervous system, as by severe injury, overpowering emotion, or the like. [1913 Webster] 4. (Elec.) The sudden convulsion or contraction of the muscles, with the feeling of a concussion, caused by the discharge, through the animal system, of electricity from a charged body. [1913 Webster] Syn: {Concussion}, {Shock}. Usage: Both words signify a sudden violent shaking caused by impact or colision; but concussion is restricted in use to matter, while shock is used also of mental states. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shock \Shock\, v. t. [imp. & p. p. {Shocked}; p. pr. & vb. n. {Shocking}.] [OE. schokken; cf. D. schokken, F. choquer, Sp. chocar. [root]161. Cf. {Chuck} to strike, {Jog}, {Shake}, {Shock} a striking, {Shog}, n. & v.] 1. To give a shock to; to cause to shake or waver; hence, to strike against suddenly; to encounter with violence. [1913 Webster] Come the three corners of the world in arms, And we shall shock them. --Shak. [1913 Webster] I shall never forget the force with which he shocked De Vipont. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 2. To strike with surprise, terror, horror, or disgust; to cause to recoil; as, his violence shocked his associates. [1913 Webster] Advise him not to shock a father's will. --Dryden. [1913 Webster] 3. (Physiol.) To subject to the action of an electrical discharge so as to cause a more or less violent depression or commotion of the nervous system. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shock \Shock\, a. Bushy; shaggy; as, a shock hair. [1913 Webster] His red shock peruke . . . was laid aside. --Sir W. Scott. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: shock n 1: the feeling of distress and disbelief that you have when something bad happens accidentally; "his mother's death left him in a daze"; "he was numb with shock" [syn: {daze}, {shock}, {stupor}] 2: the violent interaction of individuals or groups entering into combat; "the armies met in the shock of battle" [syn: {shock}, {impact}] 3: a reflex response to the passage of electric current through the body; "subjects received a small electric shock when they made the wrong response"; "electricians get accustomed to occasional shocks" [syn: {electric shock}, {electrical shock}, {shock}] 4: (pathology) bodily collapse or near collapse caused by inadequate oxygen delivery to the cells; characterized by reduced cardiac output and rapid heartbeat and circulatory insufficiency and pallor; "loss of blood is an important cause of shock" 5: an instance of agitation of the earth's crust; "the first shock of the earthquake came shortly after noon while workers were at lunch" [syn: {shock}, {seismic disturbance}] 6: an unpleasant or disappointing surprise; "it came as a shock to learn that he was injured" [syn: {shock}, {blow}] 7: a pile of sheaves of grain set on end in a field to dry; stalks of Indian corn set up in a field; "corn is bound in small sheaves and several sheaves are set up together in shocks"; "whole fields of wheat in shock" 8: a bushy thick mass (especially hair); "he had an unruly shock of black hair" 9: a sudden jarring impact; "the door closed with a jolt"; "all the jars and jolts were smoothed out by the shock absorbers" [syn: {jolt}, {jar}, {jounce}, {shock}] 10: a mechanical damper; absorbs energy of sudden impulses; "the old car needed a new set of shocks" [syn: {shock absorber}, {shock}, {cushion}] v 1: surprise greatly; knock someone's socks off; "I was floored when I heard that I was promoted" [syn: {shock}, {floor}, {ball over}, {blow out of the water}, {take aback}] 2: strike with disgust or revulsion; "The scandalous behavior of this married woman shocked her friends" [syn: {shock}, {offend}, {scandalize}, {scandalise}, {appal}, {appall}, {outrage}] 3: strike with horror or terror; "The news of the bombing shocked her" 4: collide violently 5: collect or gather into shocks; "shock grain" 6: subject to electrical shocks 7: inflict a trauma upon [syn: {traumatize}, {traumatise}, {shock}] From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: shock [ʃɔk] shock

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0707 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).