Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for shell (5 entries) (6.0852 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shell-, *shell*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shell \Shell\, n. [OE. shelle, schelle, AS. scell, scyll; akin to D. shel, Icel. skel, Goth. skalja a tile, and E. skill. Cf. {Scale} of fishes, {Shale}, {Skill}.] 1. A hard outside covering, as of a fruit or an animal. Specifically: (a) The covering, or outside part, of a nut; as, a hazelnut shell. (b) A pod. (c) The hard covering of an egg. [1913 Webster] Think him as a serpent's egg, . . . And kill him in the shell. --Shak. [1913 Webster] (d) (Zool.) The hard calcareous or chitinous external covering of mollusks, crustaceans, and some other invertebrates. In some mollusks, as the cuttlefishes, it is internal, or concealed by the mantle. Also, the hard covering of some vertebrates, as the armadillo, the tortoise, and the like. (e) (Zool.) Hence, by extension, any mollusks having such a covering. [1913 Webster] 2. (Mil.) A hollow projectile, of various shapes, adapted for a mortar or a cannon, and containing an explosive substance, ignited with a fuse or by percussion, by means of which the projectile is burst and its fragments scattered. See {Bomb}. [1913 Webster] 3. The case which holds the powder, or charge of powder and shot, used with breechloading small arms. [1913 Webster] 4. Any slight hollow structure; a framework, or exterior structure, regarded as not complete or filled in; as, the shell of a house. [1913 Webster] 5. A coarse kind of coffin; also, a thin interior coffin inclosed in a more substantial one. --Knight. [1913 Webster] 6. An instrument of music, as a lyre, -- the first lyre having been made, it is said, by drawing strings over a tortoise shell. [1913 Webster] When Jubal struck the chorded shell. --Dryden. [1913 Webster] 7. An engraved copper roller used in print works. [1913 Webster] 8. pl. The husks of cacao seeds, a decoction of which is often used as a substitute for chocolate, cocoa, etc. [1913 Webster] 9. (Naut.) The outer frame or case of a block within which the sheaves revolve. [1913 Webster] 10. A light boat the frame of which is covered with thin wood or with paper; as, a racing shell. [1913 Webster] 11. Something similar in form or action to an ordnance shell; specif.: (a) (Fireworks) A case or cartridge containing a charge of explosive material, which bursts after having been thrown high into the air. It is often elevated through the agency of a larger firework in which it is contained. (b) (Oil Wells) A torpedo. [Webster 1913 Suppl.] 12. A concave rough cast-iron tool in which a convex lens is ground to shape. [Webster 1913 Suppl.] 13. A gouge bit or shell bit. [Webster 1913 Suppl.] {Message shell}, a bombshell inside of which papers may be put, in order to convey messages. {Shell bit}, a tool shaped like a gouge, used with a brace in boring wood. See {Bit}, n., 3. {Shell button}. (a) A button made of shell. (b) A hollow button made of two pieces, as of metal, one for the front and the other for the back, -- often covered with cloth, silk, etc. {Shell cameo}, a cameo cut in shell instead of stone. {Shell flower}. (Bot.) Same as {Turtlehead}. {Shell gland}. (Zool.) (a) A glandular organ in which the rudimentary shell is formed in embryonic mollusks. (b) A glandular organ which secretes the eggshells of various worms, crustacea, mollusks, etc. {Shell gun}, a cannon suitable for throwing shells. {Shell ibis} (Zool.), the openbill of India. {Shell jacket}, an undress military jacket. {Shell lime}, lime made by burning the shells of shellfish. {Shell marl} (Min.), a kind of marl characterized by an abundance of shells, or fragments of shells. {Shell meat}, food consisting of shellfish, or testaceous mollusks. --Fuller. {Shell mound}. See under {Mound}. {Shell of a boiler}, the exterior of a steam boiler, forming a case to contain the water and steam, often inclosing also flues and the furnace; the barrel of a cylindrical, or locomotive, boiler. {Shell road}, a road of which the surface or bed is made of shells, as oyster shells. {Shell sand}, minute fragments of shells constituting a considerable part of the seabeach in some places. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shell \Shell\, v. i. 1. To fall off, as a shell, crust, etc. [1913 Webster] 2. To cast the shell, or exterior covering; to fall out of the pod or husk; as, nuts shell in falling. [1913 Webster] 3. To be disengaged from the ear or husk; as, wheat or rye shells in reaping. [1913 Webster] Shellac From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shell \Shell\, v. t. [imp. & p. p. {Shelled}; p. pr. & vb. n. {Shelling}.] 1. To strip or break off the shell of; to take out of the shell, pod, etc.; as, to shell nuts or pease; to shell oysters. [1913 Webster] 2. To separate the kernels of (an ear of Indian corn, wheat, oats, etc.) from the cob, ear, or husk. [1913 Webster] 3. To throw shells or bombs upon or into; to bombard; as, to shell a town. [1913 Webster] {To shell out}, to distribute freely; to bring out or pay, as money. [Colloq.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: shell n 1: ammunition consisting of a cylindrical metal casing containing an explosive charge and a projectile; fired from a large gun 2: the material that forms the hard outer covering of many animals 3: hard outer covering or case of certain organisms such as arthropods and turtles [syn: {carapace}, {shell}, {cuticle}, {shield}] 4: the hard usually fibrous outer layer of some fruits especially nuts 5: the exterior covering of a bird's egg [syn: {shell}, {eggshell}] 6: a rigid covering that envelops an object; "the satellite is covered with a smooth shell of ice" 7: a very light narrow racing boat [syn: {shell}, {racing shell}] 8: the housing or outer covering of something; "the clock has a walnut case" [syn: {shell}, {case}, {casing}] 9: a metal sheathing of uniform thickness (such as the shield attached to an artillery piece to protect the gunners) [syn: {plate}, {scale}, {shell}] 10: the hard largely calcareous covering of a mollusc or a brachiopod v 1: use explosives on; "The enemy has been shelling us all day" [syn: {blast}, {shell}] 2: create by using explosives; "blast a passage through the mountain" [syn: {blast}, {shell}] 3: fall out of the pod or husk; "The corn shelled" 4: hit the pitches of hard and regularly; "He shelled the pitcher for eight runs in the first inning" 5: look for and collect shells by the seashore 6: come out better in a competition, race, or conflict; "Agassi beat Becker in the tennis championship"; "We beat the competition"; "Harvard defeated Yale in the last football game" [syn: {beat}, {beat out}, {crush}, {shell}, {trounce}, {vanquish}] 7: remove from its shell or outer covering; "shell the legumes"; "shell mussels" 8: remove the husks from; "husk corn" [syn: {husk}, {shell}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: shell n. [orig. {Multics} techspeak, widely propagated via Unix] 1. [techspeak] The command interpreter used to pass commands to an operating system; so called because it is the part of the operating system that interfaces with the outside world. 2. More generally, any interface program that mediates access to a special resource or {server} for convenience, efficiency, or security reasons; for this meaning, the usage is usually a shell around whatever. This sort of program is also called a wrapper. 3. A skeleton program, created by hand or by another program (like, say, a parser generator), which provides the necessary {incantation}s to set up some task and the control flow to drive it (the term {driver} is sometimes used synonymously). The user is meant to fill in whatever code is needed to get real work done. This usage is common in the AI and Microsoft Windows worlds, and confuses Unix hackers. Historical note: Apparently, the original Multics shell (sense 1) was so called because it was a shell (sense 3); it ran user programs not by starting up separate processes, but by dynamically linking the programs into its own code, calling them as subroutines, and then dynamically de-linking them on return. The VMS command interpreter still does something very like this.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0852 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).