Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for she (3 entries) (6.2438 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -she-, *she*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: She \She\, pron. [sing. nom. {She}; poss. {Her}. or {Hers}; obj. {Her}; pl. nom. {They}; poss. {Their}or {Theirs}; obj. {Them}.] [OE. she, sche, scheo, scho, AS. se['o], fem. of the definite article, originally a demonstrative pronoun; cf. OS. siu, D. zij, G. sie, OHG. siu, s[imac], si, Icel. s[=u], sj[=a], Goth. si she, s[=o], fem. article, Russ. siia, fem., this, Gr. ?, fem. article, Skr. s[=a], sy[=a]. The possessive her or hers, and the objective her, are from a different root. See {Her}.] 1. This or that female; the woman understood or referred to; the animal of the female sex, or object personified as feminine, which was spoken of. [1913 Webster] She loved her children best in every wise. --Chaucer. [1913 Webster] Then Sarah denied, . . . for she was afraid. --Gen. xviii. 15. [1913 Webster] 2. A woman; a female; -- used substantively. [R.] [1913 Webster] Lady, you are the cruelest she alive. --Shak. [1913 Webster] Note: She is used in composition with nouns of common gender, for female, to denote an animal of the female sex; as, a she-bear; a she-cat. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Personal \Per"son*al\ (p[~e]r"s[u^]n*al), a. [L. personalis: cf. F. personnel.] 1. Pertaining to human beings as distinct from things. [1913 Webster] Every man so termed by way of personal difference. --Hooker. [1913 Webster] 2. Of or pertaining to a particular person; relating to, or affecting, an individual, or each of many individuals; peculiar or proper to private concerns; not public or general; as, personal comfort; personal desire. [1913 Webster] The words are conditional, -- If thou doest well, -- and so personal to Cain. --Locke. [1913 Webster] 3. Pertaining to the external or bodily appearance; corporeal; as, personal charms. --Addison. [1913 Webster] 4. Done in person; without the intervention of another. "Personal communication." --Fabyan. [1913 Webster] The immediate and personal speaking of God. --White. [1913 Webster] 5. Relating to an individual, his character, conduct, motives, or private affairs, in an invidious and offensive manner; as, personal reflections or remarks. [1913 Webster] 6. (Gram.) Denoting person; as, a personal pronoun. [1913 Webster] {Personal action} (Law), a suit or action by which a man claims a debt or personal duty, or damages in lieu of it; or wherein he claims satisfaction in damages for an injury to his person or property, or the specific recovery of goods or chattels; -- opposed to real action. {Personal equation}. (Astron.) See under {Equation}. {Personal estate} or {Personal property} (Law), movables; chattels; -- opposed to {real estate} or {real property}. It usually consists of things temporary and movable, including all subjects of property not of a freehold nature. {Personal identity} (Metaph.), the persistent and continuous unity of the individual person, which is attested by consciousness. {Personal pronoun} (Gram.), one of the pronouns {I}, {thou}, {he}, {she}, {it}, and their plurals. {Personal representatives} (Law), the executors or administrators of a person deceased. {Personal rights}, rights appertaining to the person; as, the rights of a personal security, personal liberty, and private property. {Personal tithes}. See under {Tithe}. {Personal verb} (Gram.), a verb which is modified or inflected to correspond with the three persons. [1913 Webster] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: have 1. (had, having) kural dışı çekimleri: simdiki zaman 1, you, we, they have (eski thou hast) 2. he, she, it has (eski hath) geçmi zaman had (eski thou hadst) malik olmak, sahip olmak 3. olmak 4. saymak 5. tutmak 6. almak 7. elinde tutmak, hâkim olmak 8. fikir taşımak 9. elde etmek, ele geçirmek 10. ettirmek 11. (k.dili.) aldatmak 12. (k.dili.) cinsel ilişkide bulunmak. Yardımcı fiil olarak geçmiş zamanı gösterir. (msl.) (I.) go. Giderim. (I.) have gone. Gittim.) have to meli, malı (msl.) (I.) go. Giderim. (I.) have to go Gitmeliyim.) have a hand in bir işle ilgisi olmak 13. bir işin içinde parmağı olmak. have a mind to niyeti olmak have and hold kanunen sahip olmak. have at işe koyulmak. (I.)'ve been had. Üç kağıda geldim. have done with bitirmek, işi tamamlamak. have had it (argo) bıkmak (msl.) (I.)'ve had it: (I.) am go ing to divorce my husband .Artık bıktım 14. kocamdan boşanacağım.) 15. artık yetmek (msl.), He' been cheating me for years, but now he' had it. Senelerdir beni aldatıyordu, ama artık yeter.) have in mind hatırında tutmak, aklında olmak. have it coming hak etmek. have it in for (bir kimseye) kin beslemek, kinci olmak. have it in one kabiliyeti olmak. have it out bir davayı kavga veya münakaşa ederek sonuç landırmak. Have it your own way. Siz bilirsiniz. Nasıl isterseniz öyle olsun. have none of izin vermemek, fırsat vermemek, kabul etmemek. have no use for nefret etmek, ^tiksinmek. have on giyinmek. have one's eyes on gözu kalmak. have one's hands full çok meşgul olmak. have something on someone elinde suçlayıcı delil bulunmak. have to do with ilgisi olmak, alakası olmak. have to go (k.dili.) sıkısmak. as Plato has it Eflatun'un deyişiyle. He will have it that iddia ediyor ki. (I.) had better go. Gitsem iyi olur. (I.) had him there. O noktada onu (mat.) ettim . (I.) had rather go. Gitmeyi tercih ederdim. (I.)'ll have his head veya hide .(slang) Elime geçirsem derisini yüzeceğim. (I.) was angry at him, so (I.) let him have it. Ona kızdım, onun için yüzüne bir yumruk indirdim veya onun için saldırdım. Let him have it. O alsın. (argo) Hakkından gelelim. Rumor has it that the government will fall. Söylentiye göre hükümet düşecek. The ayes have it. Lehte oy kullananlar kazandı .The boys had themselves a time. Çocuklar eğlendiler. We had news. Haber aldık.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 6.2438 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).