Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for shank (5 entries) (6.0743 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shank-, *shank*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shank \Shank\, n. (Zool.) See {Chank}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shank \Shank\, n. [OE. shanke, schanke, schonke, AS. scanca, sceanca, sconca, sceonca; akin to D. schonk a bone, G. schenkel thigh, shank, schinken ham, OHG. scincha shank, Dan. & Sw. skank. [root]161. Cf. {Skink}, v.] 1. The part of the leg from the knee to the foot; the shin; the shin bone; also, the whole leg. [1913 Webster] His youthful hose, well saved, a world too wide For his shrunk shank. --Shak. [1913 Webster] 2. Hence, that part of an instrument, tool, or other thing, which connects the acting part with a handle or other part, by which it is held or moved. Specifically: (a) That part of a key which is between the bow and the part which enters the wards of the lock. (b) The middle part of an anchor, or that part which is between the ring and the arms. See Illustr. of {Anchor}. (c) That part of a hoe, rake, knife, or the like, by which it is secured to a handle. (d) A loop forming an eye to a button. [1913 Webster] 3. (Arch.) The space between two channels of the Doric triglyph. --Gwilt. [1913 Webster] 4. (Founding) A large ladle for molten metal, fitted with long bars for handling it. [1913 Webster] 5. (Print.) The body of a type. [1913 Webster] 6. (Shoemaking) The part of the sole beneath the instep connecting the broader front part with the heel. [1913 Webster] 7. (Zool.) A wading bird with long legs; as, the green-legged shank, or knot; the yellow shank, or tattler; -- called also {shanks}. [1913 Webster] 8. pl. Flat-nosed pliers, used by opticians for nipping off the edges of pieces of glass to make them round. [1913 Webster] {Shank painter} (Naut.), a short rope or chain which holds the shank of an anchor against the side of a vessel when it is secured for a voyage. {To ride shank's mare}, to go on foot; to walk. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shank \Shank\, v. i. To fall off, as a leaf, flower, or capsule, on account of disease affecting the supporting footstalk; -- usually followed by off. --Darwin. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: canon \can"on\ (k[a^]n"[u^]n), n. [OE. canon, canoun, AS. canon rule (cf. F. canon, LL. canon, and, for sense 7, F. chanoine, LL. canonicus), fr. L. canon a measuring line, rule, model, fr. Gr. kanw`n rule, rod, fr. ka`nh, ka`nnh, reed. See {Cane}, and cf. {Canonical}.] 1. A law or rule. [1913 Webster] Or that the Everlasting had not fixed His canon 'gainst self-slaughter. --Shak. [1913 Webster] 2. (Eccl.) A law, or rule of doctrine or discipline, enacted by a council and confirmed by the pope or the sovereign; a decision, regulation, code, or constitution made by ecclesiastical authority. [1913 Webster] Various canons which were made in councils held in the second centry. --Hook. [1913 Webster] 3. The collection of books received as genuine Holy Scriptures, called the {sacred canon}, or general rule of moral and religious duty, given by inspiration; the Bible; also, any one of the canonical Scriptures. See {Canonical books}, under {Canonical}, a. [1913 Webster] 4. In monasteries, a book containing the rules of a religious order. [1913 Webster] 5. A catalogue of saints acknowledged and canonized in the Roman Catholic Church. [1913 Webster] 6. A member of a cathedral chapter; a person who possesses a prebend in a cathedral or collegiate church. [1913 Webster] 7. (Mus.) A musical composition in which the voices begin one after another, at regular intervals, successively taking up the same subject. It either winds up with a coda (tailpiece), or, as each voice finishes, commences anew, thus forming a perpetual fugue or round. It is the strictest form of imitation. See {Imitation}. [1913 Webster] 8. (Print.) The largest size of type having a specific name; -- so called from having been used for printing the canons of the church. [1913 Webster] 9. The part of a bell by which it is suspended; -- called also {ear} and {shank}. Note: [See Illust. of {Bell}.] --Knight. [1913 Webster] 10. (Billiards) See {Carom}. [1913 Webster] {Apostolical canons}. See under {Apostolical}. {Augustinian canons}, {Black canons}. See under {Augustinian}. {Canon capitular}, {Canon residentiary}, a resident member of a cathedral chapter (during a part or the whole of the year). {Canon law}. See under {Law}. {Canon of the Mass} (R. C. Ch.), that part of the mass, following the Sanctus, which never changes. {Honorary canon}, a canon[6] who neither lived in a monastery, nor kept the canonical hours. {Minor canon} (Ch. of Eng.), one who has been admitted to a chapter, but has not yet received a prebend. {Regular canon} (R. C. Ch.), one who lived in a conventual community and followed the rule of St. Austin; a Black canon. {Secular canon} (R. C. Ch.), one who did not live in a monastery, but kept the hours. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: shank n 1: a cut of meat (beef or veal or mutton or lamb) from the upper part of the leg 2: the part of the human leg between the knee and the ankle 3: cylinder forming a long narrow part of something [syn: {shank}, {stem}] 4: cylinder forming the part of a bolt between the thread and the head 5: cylinder forming the part of a bit by which it is held in the drill 6: the narrow part of the shoe connecting the heel and the wide part of the sole [syn: {shank}, {waist}] 7: lower part of the leg extending from the hock to the fetlock in hoofed mammals [syn: {cannon}, {shank}] 8: a poor golf stroke in which the heel of the club hits the ball v 1: hit (a golf ball) with the heel of a club, causing the ball to veer in the wrong direction

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0743 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).