Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for shaft (2 entries) (4.6815 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shaft-, *shaft*.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Shaft \Shaft\, n. [OE. shaft, schaft, AS. sceaft; akin to D. schacht, OHG. scaft, G. schaft, Dan. & Sw. skaft handle, haft, Icel. skapt, and probably to L. scapus, Gr. ????, ????, a staff. Probably originally, a shaven or smoothed rod. Cf. {Scape}, {Scepter}, {Shave}.] 1. The slender, smooth stem of an arrow; hence, an arrow. [1913 Webster] His sleep, his meat, his drink, is him bereft, That lean he wax, and dry as is a shaft. --Chaucer. [1913 Webster] A shaft hath three principal parts, the stele [stale], the feathers, and the head. --Ascham. [1913 Webster] 2. The long handle of a spear or similar weapon; hence, the weapon itself; (Fig.) anything regarded as a shaft to be thrown or darted; as, shafts of light. [1913 Webster] And the thunder, Winged with red lightning and impetuous rage, Perhaps hath spent his shafts. --Milton. [1913 Webster] Some kinds of literary pursuits . . . have been attacked with all the shafts of ridicule. --V. Knox. [1913 Webster] 3. That which resembles in some degree the stem or handle of an arrow or a spear; a long, slender part, especially when cylindrical. Specifically: (a) (Bot.) The trunk, stem, or stalk of a plant. (b) (Zool.) The stem or midrib of a feather. See Illust. of {Feather}. (c) The pole, or tongue, of a vehicle; also, a thill. (d) The part of a candlestick which supports its branches. [1913 Webster] Thou shalt make a candlestick of pure gold . . . his shaft, and his branches, his bowls, his knops, and his flowers, shall be of the same. --Ex. xxv. 31. [1913 Webster] (e) The handle or helve of certain tools, instruments, etc., as a hammer, a whip, etc. (f) A pole, especially a Maypole. [Obs.] --Stow. (g) (Arch.) The body of a column; the cylindrical pillar between the capital and base (see Illust. of {Column}). Also, the part of a chimney above the roof. Also, the spire of a steeple. [Obs. or R.] --Gwilt. (h) A column, an obelisk, or other spire-shaped or columnar monument. [1913 Webster] Bid time and nature gently spare The shaft we raise to thee. --Emerson. [1913 Webster] (i) (Weaving) A rod at the end of a heddle. (j) (Mach.) A solid or hollow cylinder or bar, having one or more journals on which it rests and revolves, and intended to carry one or more wheels or other revolving parts and to transmit power or motion; as, the shaft of a steam engine. See Illust. of {Countershaft}. [1913 Webster] 4. (Zool.) A humming bird ({Thaumastura cora}) having two of the tail feathers next to the middle ones very long in the male; -- called also {cora humming bird}. [1913 Webster] 5. [Cf. G. schacht.] (Mining) A well-like excavation in the earth, perpendicular or nearly so, made for reaching and raising ore, for raising water, etc. [1913 Webster] 6. A long passage for the admission or outlet of air; an air shaft. [1913 Webster] 7. The chamber of a blast furnace. [1913 Webster] {Line shaft} (Mach.), a main shaft of considerable length, in a shop or factory, usually bearing a number of pulleys by which machines are driven, commonly by means of countershafts; -- called also {line}, or {main line}. {Shaft alley} (Naut.), a passage extending from the engine room to the stern, and containing the propeller shaft. {Shaft furnace} (Metal.), a furnace, in the form of a chimney, which is charged at the top and tapped at the bottom. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: shaft n 1: a line that forms the length of an arrow pointer 2: an aggressive remark directed at a person like a missile and intended to have a telling effect; "his parting shot was `drop dead'"; "she threw shafts of sarcasm"; "she takes a dig at me every chance she gets" [syn: {shot}, {shaft}, {slam}, {dig}, {barb}, {jibe}, {gibe}] 3: a long rod or pole (especially the handle of an implement or the body of a weapon like a spear or arrow) 4: a column of light (as from a beacon) [syn: {beam}, {beam of light}, {light beam}, {ray}, {ray of light}, {shaft}, {shaft of light}, {irradiation}] 5: the main (mid) section of a long bone [syn: {diaphysis}, {shaft}] 6: obscene terms for penis [syn: {cock}, {prick}, {dick}, {shaft}, {pecker}, {peter}, {tool}, {putz}] 7: a long pointed rod used as a tool or weapon [syn: {spear}, {lance}, {shaft}] 8: a vertical passageway through a building (as for an elevator) 9: (architecture) upright consisting of the vertical part of a column [syn: {shaft}, {scape}] 10: a long vertical passage sunk into the earth, as for a mine or tunnel 11: a revolving rod that transmits power or motion [syn: {rotating shaft}, {shaft}] 12: the hollow spine of a feather [syn: {quill}, {calamus}, {shaft}] v 1: equip with a shaft 2: defeat someone through trickery or deceit [syn: {cheat}, {chouse}, {shaft}, {screw}, {chicane}, {jockey}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  shaft 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
shaft
 • ด้าม: คาน, คันศร, ก้าน, ลำ, สิ่งที่เป็นลำ [Lex2]
 • ทางเดิน[Lex2]
 • การกระทำที่ไม่ยุติธรรม (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ถ่อด้วยคานไม้: ดันด้วยไม้ยาว [Lex2]
 • กระทำอย่างไม่ยุติธรรม[Lex2]
 • (ชาฟทฺ,แชฟทฺ) n. ด้าม,คัน,คาน,เพลา,คันศร,ด้ามหอก,ด้ามค้อน,ด้ามหลาว,คานรถ,ก้าน,กิ่ง,ที่ตั้งเทียน,ด้ามธง,ลำ,แกน,แสง,ปล่อง,เพลารถ,ก้านพืช,ก้านของขน,สิ่งที่เป็นลำ,ลำต้น,การกระทำที่ไม่ยุต\'ธรรม,ช่องลิฟต์,น่อง,ขาอ่อน vt. ถ่อด้วยคานไม้,ดันด้วยไม้ยาว,กระทำอย่างไม่ [Hope]
 • /SH AE1 F T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Schaft, Haft, Saft, Hafen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
hast, scat, shah, suât, hart, khat, sait, saut, sent, shahs, suant, séant, fat, kraft, smalt, smart, spart, staff, safre, shako, shoot, short, shunt, suait, satî, huât, sauf, osât, s'agit, s'agît, sa, usât, d'hast, hasts, santé, scats, sofa, spath, squat, cafta, cafte, cafté, harts, huant, khats, sabot, salit, salut, salât, salît, samit, sapât, saufs, sauts, osant, sas, usant, FFT, art, bat, bât, lat, mat, mât, paf, pat, rat, sac, sot, sut, sût, suants, séants, s'abat, s'axât, sans, assaut, issant, l'hast

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 4.6815 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).