Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for sex (9 entries) (6.0696 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sex-, *sex*.

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gender \Gen"der\ (j[e^]n"d[~e]r), n. [OF. genre, gendre (with excrescent d.), F.genre, fr. L. genus, generis, birth, descent, race, kind, gender, fr. the root of genere, gignere, to beget, in pass., to be born, akin to E. kin. See {Kin}, and cf. {Generate}, {Genre}, {Gentle}, {Genus}.] [1913 Webster] 1. Kind; sort. [Obs.] "One gender of herbs." --Shak. [1913 Webster] 2. Sex, male or female. [1913 Webster] Note: The use of the term gender to refer to the sex of an animal, especially a person, was once common, then fell into disuse as the term became used primarily for the distinction of grammatical declension forms in inflected words. In the late 1900's, the term again became used to refer to the sex of people, as a euphemism for the term {sex}, especially in discussions of laws and policies on equal treatment of sexes. Objections by prescriptivists that the term should be used only in a grammatical context ignored the earlier uses. [PJC] 3. (Gram.) A classification of nouns, primarily according to sex; and secondarily according to some fancied or imputed quality associated with sex. [1913 Webster] Gender is a grammatical distinction and applies to words only. Sex is natural distinction and applies to living objects. --R. Morris. [1913 Webster] Note: Adjectives and pronouns are said to vary in gender when the form is varied according to the gender of the words to which they refer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sex- \Sex-\ [L. sex six. See {Six}.] A combining form meaning six; as, sexdigitism; sexennial. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sex \Sex\, n. [L. sexus: cf. F. sexe.] 1. The distinguishing peculiarity of male or female in both animals and plants; the physical difference between male and female; the assemblage of properties or qualities by which male is distinguished from female. [1913 Webster] 2. One of the two divisions of organic beings formed on the distinction of male and female. [1913 Webster] 3. (Bot.) (a) The capability in plants of fertilizing or of being fertilized; as, staminate and pistillate flowers are of opposite sexes. (b) One of the groups founded on this distinction. [1913 Webster] {The sex}, the female sex; women, in general. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: sex n 1: activities associated with sexual intercourse; "they had sex in the back seat" [syn: {sexual activity}, {sexual practice}, {sex}, {sex activity}] 2: either of the two categories (male or female) into which most organisms are divided; "the war between the sexes" 3: all of the feelings resulting from the urge to gratify sexual impulses; "he wanted a better sex life"; "the film contained no sex or violence" [syn: {sex}, {sexual urge}] 4: the properties that distinguish organisms on the basis of their reproductive roles; "she didn't want to know the sex of the foetus" [syn: {sex}, {gender}, {sexuality}] v 1: stimulate sexually; "This movie usually arouses the male audience" [syn: {arouse}, {sex}, {excite}, {turn on}, {wind up}] 2: tell the sex (of young chickens) From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: SEX /seks/ [Sun Users' Group & elsewhere] n. 1. Software EXchange. A technique invented by the blue-green algae hundreds of millions of years ago to speed up their evolution, which had been terribly slow up until then. Today, SEX parties are popular among hackers and others (of course, these are no longer limited to exchanges of genetic software). In general, SEX parties are a {Good Thing}, but unprotected SEX can propagate a {virus}. See also {pubic directory}. 2. The rather Freudian mnemonic often used for Sign EXtend, a machine instruction found in the {PDP-11} and many other architectures. The RCA 1802 chip used in the early Elf and SuperElf personal computers had a ?SEt X register? SEX instruction, but this seems to have had little folkloric impact. The Data General instruction set also had SEX. {DEC}'s engineers nearly got a {PDP-11} assembler that used the SEX mnemonic out the door at one time, but (for once) marketing wasn't asleep and forced a change. That wasn't the last time this happened, either. The author of The Intel 8086 Primer, who was one of the original designers of the 8086, noted that there was originally a SEX instruction on that processor, too. He says that Intel management got cold feet and decreed that it be changed, and thus the instruction was renamed CBW and CWD (depending on what was being extended). Amusingly, the Intel 8048 (the microcontroller used in IBM PC keyboards) is also missing straight SEX but has logical-or and logical-and instructions ORL and ANL. The Motorola 6809, used in the Radio Shack Color Computer and in U.K.'s ?Dragon 32? personal computer, actually had an official SEX instruction; the 6502 in the Apple II with which it competed did not. British hackers thought this made perfect mythic sense; after all, it was commonly observed, you could (on some theoretical level) have sex with a dragon, but you can't have sex with an apple. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: sex [sɛks] sex From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: sex sex six From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: sex sex From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]: sex six

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0696 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).