Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for setting (3 entries) (6.246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -setting-, *setting*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Setting \Set"ting\, n. 1. The act of one who, or that which, sets; as, the setting of type, or of gems; the setting of the sun; the setting (hardening) of moist plaster of Paris; the setting (set) of a current. [1913 Webster] 2. The act of marking the position of game, as a setter does; also, hunting with a setter. --Boyle. [1913 Webster] 3. Something set in, or inserted. [1913 Webster] Thou shalt set in it settings of stones. --Ex. xxviii. 17. [1913 Webster] 4. That in which something, as a gem, is set; as, the gold setting of a jeweled pin. [1913 Webster] 5. the time, place, and circumstances in which an event (real or fictional) occurs; as, the setting of a novel. [PJC] {Setting coat} (Arch.), the finishing or last coat of plastering on walls or ceilings. {Setting dog}, a setter. See {Setter}, n., 2. {Setting pole}, a pole, often iron-pointed, used for pushing boats along in shallow water. {Setting rule}. (Print.) A composing rule. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Set \Set\ (s[e^]t), v. t. [imp. & p. p. {Set}; p. pr. & vb. n. {Setting}.] [OE. setten, AS. setton; akin to OS. settian, OFries. setta, D. zetten, OHG. sezzen, G. setzen, Icel. setja, Sw. s[aum]tta, Dan. s?tte, Goth. satjan; causative from the root of E. sit. [root]154. See {Sit}, and cf. {Seize}.] 1. To cause to sit; to make to assume a specified position or attitude; to give site or place to; to place; to put; to fix; as, to set a house on a stone foundation; to set a book on a shelf; to set a dish on a table; to set a chest or trunk on its bottom or on end. [1913 Webster] I do set my bow in the cloud. --Gen. ix. 13. [1913 Webster] 2. Hence, to attach or affix (something) to something else, or in or upon a certain place. [1913 Webster] Set your affection on things above. --Col. iii. 2. [1913 Webster] The Lord set a mark upon Cain. --Gen. iv. 15. [1913 Webster] 3. To make to assume specified place, condition, or occupation; to put in a certain condition or state (described by the accompanying words); to cause to be. [1913 Webster] The Lord thy God will set thee on high. --Deut. xxviii. 1. [1913 Webster] I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother. --Matt. x. 35. [1913 Webster] Every incident sets him thinking. --Coleridge. [1913 Webster] 4. To fix firmly; to make fast, permanent, or stable; to render motionless; to give an unchanging place, form, or condition to. Specifically: [1913 Webster] (a) To cause to stop or stick; to obstruct; to fasten to a spot; hence, to occasion difficulty to; to embarrass; as, to set a coach in the mud. [1913 Webster] They show how hard they are set in this particular. --Addison. [1913 Webster] (b) To fix beforehand; to determine; hence, to make unyielding or obstinate; to render stiff, unpliant, or rigid; as, to set one's countenance. [1913 Webster] His eyes were set by reason of his age. --1 Kings xiv. 4. [1913 Webster] On these three objects his heart was set. --Macaulay. [1913 Webster] Make my heart as a millstone, set my face as a flint. --Tennyson. [1913 Webster] (c) To fix in the ground, as a post or a tree; to plant; as, to set pear trees in an orchard. [1913 Webster] (d) To fix, as a precious stone, in a border of metal; to place in a setting; hence, to place in or amid something which serves as a setting; as, to set glass in a sash. [1913 Webster] And him too rich a jewel to be set In vulgar metal for a vulgar use. --Dryden. [1913 Webster] (e) To render stiff or solid; especially, to convert into curd; to curdle; as, to set milk for cheese. [1913 Webster] 5. To put into a desired position or condition; to adjust; to regulate; to adapt. Specifically: [1913 Webster] (a) To put in order in a particular manner; to prepare; as, to set (that is, to hone) a razor; to set a saw. [1913 Webster] Tables for to sette, and beddes make. --Chaucer. [1913 Webster] (b) To extend and bring into position; to spread; as, to set the sails of a ship. [1913 Webster] (c) To give a pitch to, as a tune; to start by fixing the keynote; as, to set a psalm. --Fielding. [1913 Webster] (d) To reduce from a dislocated or fractured state; to replace; as, to set a broken bone. [1913 Webster] (e) To make to agree with some standard; as, to set a watch or a clock. [1913 Webster] (f) (Masonry) To lower into place and fix solidly, as the blocks of cut stone in a structure. [1913 Webster] 6. To stake at play; to wager; to risk. [1913 Webster] I have set my life upon a cast, And I will stand the hazard of the die. --Shak. [1913 Webster] 7. To fit with music; to adapt, as words to notes; to prepare for singing. [1913 Webster] Set thy own songs, and sing them to thy lute. --Dryden. [1913 Webster] 8. To determine; to appoint; to assign; to fix; as, to set a time for a meeting; to set a price on a horse. [1913 Webster] 9. To adorn with something infixed or affixed; to stud; to variegate with objects placed here and there. [1913 Webster] High on their heads, with jewels richly set, Each lady wore a radiant coronet. --Dryden. [1913 Webster] Pastoral dales thin set with modern farms. --Wordsworth. [1913 Webster] 10. To value; to rate; -- with at. [1913 Webster] Be you contented, wearing now the garland, To have a son set your decrees at naught. --Shak. [1913 Webster] I do not set my life at a pin's fee. --Shak. [1913 Webster] 11. To point out the seat or position of, as birds, or other game; -- said of hunting dogs. [1913 Webster] 12. To establish as a rule; to furnish; to prescribe; to assign; as, to set an example; to set lessons to be learned. [1913 Webster] 13. To suit; to become; as, it sets him ill. [Scot.] [1913 Webster] 14. (Print.) To compose; to arrange in words, lines, etc.; as, to set type; to set a page. [1913 Webster] {To set abroach}. See {Abroach}. [Obs.] --Shak. {To set against}, to oppose; to set in comparison with, or to oppose to, as an equivalent in exchange; as, to set one thing against another. {To set agoing}, to cause to move. {To set apart}, to separate to a particular use; to separate from the rest; to reserve. {To set a saw}, to bend each tooth a little, every alternate one being bent to one side, and the intermediate ones to the other side, so that the opening made by the saw may be a little wider than the thickness of the back, to prevent the saw from sticking. {To set aside}. (a) To leave out of account; to pass by; to omit; to neglect; to reject; to annul. [1913 Webster] Setting aside all other considerations, I will endeavor to know the truth, and yield to that. --Tillotson. [1913 Webster] (b) To set apart; to reserve; as, to set aside part of one's income. (c) (Law) See under {Aside}. {To set at defiance}, to defy. {To set at ease}, to quiet; to tranquilize; as, to set the heart at ease. {To set at naught}, to undervalue; to contemn; to despise. "Ye have set at naught all my counsel." --Prov. i. 25. {To set a trap} {To set a snare}, or {To set a gin}, to put it in a proper condition or position to catch prey; hence, to lay a plan to deceive and draw another into one's power. {To set at work}, or {To set to work}. (a) To cause to enter on work or action, or to direct how tu enter on work. (b) To apply one's self; -- used reflexively. {To set before}. (a) To bring out to view before; to exhibit. (b) To propose for choice to; to offer to. {To set by}. (a) To set apart or on one side; to reject. (b) To attach the value of (anything) to. "I set not a straw by thy dreamings." --Chaucer. {To set by the compass}, to observe and note the bearing or situation of by the compass. {To set case}, to suppose; to assume. Cf. {Put case}, under {Put}, v. t. [Obs.] --Chaucer. {To set down}. (a) To enter in writing; to register. [1913 Webster] Some rules were to be set down for the government of the army. --Clarendon. [1913 Webster] (b) To fix; to establish; to ordain. [1913 Webster] This law we may name eternal, being that order which God . . . hath set down with himself, for himself to do all things by. --Hooker. [1913 Webster] (c) To humiliate. {To set eyes on}, to see; to behold; to fasten the eyes on. {To set fire to}, or {To set on fire}, to communicate fire to; fig., to inflame; to enkindle the passions of; to irritate. {To set flying} (Naut.), to hook to halyards, sheets, etc., instead of extending with rings or the like on a stay; -- said of a sail. {To set forth}. (a) To manifest; to offer or present to view; to exhibt; to display. (b) To publish; to promulgate; to make appear. --Waller. (c) To send out; to prepare and send. [Obs.] [1913 Webster] The Venetian admiral had a fleet of sixty galleys, set forth by the Venetians. --Knolles. [1913 Webster] {To set forward}. (a) To cause to advance. (b) To promote. {To set free}, to release from confinement, imprisonment, or bondage; to liberate; to emancipate. {To set in}, to put in the way; to begin; to give a start to. [Obs.] [1913 Webster] If you please to assist and set me in, I will recollect myself. --Collier. [1913 Webster] {To set in order}, to adjust or arrange; to reduce to method. "The rest will I set in order when I come." --1 Cor. xi. 34. {To set milk}. (a) To expose it in open dishes in order that the cream may rise to the surface. (b) To cause it to become curdled as by the action of rennet. See 4 (e) . {To set much by} or {To set little by}, to care much, or little, for. {To set of}, to value; to set by. [Obs.] "I set not an haw of his proverbs." --Chaucer. {To set off}. (a) To separate from a whole; to assign to a particular purpose; to portion off; as, to set off a portion of an estate. (b) To adorn; to decorate; to embellish. [1913 Webster] They . . . set off the worst faces with the best airs. --Addison. [1913 Webster] (c) To give a flattering description of. {To set off against}, to place against as an equivalent; as, to set off one man's services against another's. {To set on} or {To set upon}. (a) To incite; to instigate. "Thou, traitor, hast set on thy wife to this." --Shak. (b) To employ, as in a task. " Set on thy wife to observe." --Shak. (c) To fix upon; to attach strongly to; as, to set one's heart or affections on some object. See definition 2, above. {To set one's cap for}. See under {Cap}, n. {To set one's self against}, to place one's self in a state of enmity or opposition to. {To set one's teeth}, to press them together tightly. {To set on foot}, to set going; to put in motion; to start. {To set out}. (a) To assign; to allot; to mark off; to limit; as, to set out the share of each proprietor or heir of an estate; to set out the widow's thirds. (b) To publish, as a proclamation. [Obs.] (c) To adorn; to embellish. [1913 Webster] An ugly woman, in rich habit set out with jewels, nothing can become. --Dryden. [1913 Webster] (d) To raise, equip, and send forth; to furnish. [R.] [1913 Webster] The Venetians pretend they could set out, in case of great necessity, thirty men-of-war. --Addison. [1913 Webster] (e) To show; to display; to recommend; to set off. [1913 Webster] I could set out that best side of Luther. --Atterbury. [1913 Webster] (f) To show; to prove. [R.] "Those very reasons set out how heinous his sin was." --Atterbury. (g) (Law) To recite; to state at large. {To set over}. (a) To appoint or constitute as supervisor, inspector, ruler, or commander. (b) To assign; to transfer; to convey. {To set right}, to correct; to put in order. {To set sail}. (Naut.) See under {Sail}, n. {To set store by}, to consider valuable. {To set the fashion}, to determine what shall be the fashion; to establish the mode. {To set the teeth on edge}, to affect the teeth with a disagreeable sensation, as when acids are brought in contact with them. {To set the watch} (Naut.), to place the starboard or port watch on duty. {To set to}, to attach to; to affix to. "He . . . hath set to his seal that God is true." --John iii. 33. {To set up}. (a) To erect; to raise; to elevate; as, to set up a building, or a machine; to set up a post, a wall, a pillar. (b) Hence, to exalt; to put in power. "I will . . . set up the throne of David over Israel." --2 Sam. iii. 10. (c) To begin, as a new institution; to institute; to establish; to found; as, to set up a manufactory; to set up a school. (d) To enable to commence a new business; as, to set up a son in trade. (e) To place in view; as, to set up a mark. (f) To raise; to utter loudly; as, to set up the voice. [1913 Webster] I'll set up such a note as she shall hear. --Dryden. [1913 Webster] (g) To advance; to propose as truth or for reception; as, to set up a new opinion or doctrine. --T. Burnet. (h) To raise from depression, or to a sufficient fortune; as, this good fortune quite set him up. (i) To intoxicate. [Slang] (j) (Print.) To put in type; as, to set up copy; to arrange in words, lines, etc., ready for printing; as, to set up type. {To set up the rigging} (Naut.), to make it taut by means of tackles. --R. H. Dana, Jr. [1913 Webster] Syn: See {Put}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: setting n 1: the context and environment in which something is set; "the perfect setting for a ghost story" [syn: {setting}, {scene}] 2: the state of the environment in which a situation exists; "you can't do that in a university setting" [syn: {setting}, {background}, {scope}] 3: arrangement of scenery and properties to represent the place where a play or movie is enacted [syn: {mise en scene}, {stage setting}, {setting}] 4: the set of facts or circumstances that surround a situation or event; "the historical context" [syn: {context}, {circumstance}, {setting}] 5: the physical position of something; "he changed the setting on the thermostat" 6: a table service for one person; "a place setting of sterling flatware" [syn: {place setting}, {setting}] 7: a mounting consisting of a piece of metal (as in a ring or other jewelry) that holds a gem in place; "the diamond was in a plain gold mount" [syn: {mount}, {setting}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  setting 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
setting
 • สถานที่ติดตั้ง: สภาพแวดล้อม, ทิวทัศน์, ฉาก, ดนตรีประกอบ [Lex2]
 • (n) ฉาก [Nontri]
 • /S EH1 T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [set]
 • วาง: ตั้ง, จัดวาง [Lex2]
 • ทำให้เกิดขึ้น: จัดขึ้น, สร้างขึ้น [Lex2]
 • จัดเตรียม: เตรียมเพื่อใช้งาน [Lex2]
 • ตั้งเวลา: ตั้งระบบ, กำหนด [Lex2]
 • การจัดตั้ง: สิ่งที่ถูกจัดขึ้น [Lex2]
 • ฉาก: ม่านหลังเวที [Lex2]
 • ท่าทาง: การวางท่าทาง [Lex2]
 • ชุด: กลุ่ม, พวก, หมู่ [Lex2]
 • (เซท) {set,set,setting,sets} vt. วาง,ตั้ง,ตั้งตรง,จัด,จัดหามา,จัดการ,เตรียมการ vi. เคลื่อนลง,ตก,เหมาะกับ,เหมาะสม,ออกเดินทาง,เริ่มทำ,ลงลายเซ็น. n. การตั้ง,การจัดตั้ง,ชุด,เครื่องชุด,การเคลื่อนลงของตะวัน,ตะวันตกดิน,อนุกรมสิ่งตีพิมพ์,พวก,กลุ่มเกม,ทิศทาง,เครื่องรับ (วิทยุ,โทรทัศน์) [Hope]
 • (adj) กำหนดล่วงหน้า,จัดไว้,เจาะจง,แน่วแน่,แข็งตัว [Nontri]
 • (n) ชุด,สำรับ,ทิศทาง,เกมเทนนิส,รูปร่าง,ฉาก,สิ่งตีพิมพ์ [Nontri]
 • (vi) เริ่มทำ,ตั้งต้น,เคลื่อนลง,ตก(พระอาทิตย์),ลงนาม [Nontri]
 • /S EH1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Petting, stetig, Stettin, fettig, seitig, sittig, Bettina, Meeting, Seetang, Sättigen, sättigen, Göttingen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
seing, seings, string, meeting, sextine, skating, strings, sentine, seringa, tétin, serin, swing, séton, sein, tétins, tétine, seins, satin, seine, s'éteint, sit-in

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.246 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).