Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for setter (4 entries) (3.9604 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -setter-, *setter*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Setter \Set"ter\, n. 1. One who, or that which, sets; -- used mostly in composition with a noun, as typesetter; or in combination with an adverb, as a setter on (or inciter), a setter up, a setter forth. [1913 Webster] 2. (Zool.) A hunting dog of a special breed originally derived from a cross between the spaniel and the pointer. Modern setters are usually trained to indicate the position of game birds by standing in a fixed position, but originally they indicated it by sitting or crouching. [1913 Webster] Note: There are several distinct varieties of setters; as, the Irish, or red, setter; the Gordon setter, which is usually red or tan varied with black; and the English setter, which is variously colored, but usually white and tawny red, with or without black. [1913 Webster] 3. One who hunts victims for sharpers. --Shak. [1913 Webster] 4. One who adapts words to music in composition. [1913 Webster] 5. An adornment; a decoration; -- with off. [Obs.] [1913 Webster] They come as . . . setters off of thy graces. --Whitlock. [1913 Webster] 6. (Pottery) A shallow seggar for porcelain. --Ure. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Setter \Set"ter\, v. t. To cut the dewlap (of a cow or an ox), and to insert a seton, so as to cause an issue. [Prov. Eng.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dog \Dog\ (d[add]g or d[o^]g), n. [AS. docga; akin to D. dog mastiff, Dan. dogge, Sw. dogg.] 1. (Zool.) A quadruped of the genus {Canis}, esp. the domestic dog ({Canis familiaris}). Note: The dog is distinguished above all others of the inferior animals for intelligence, docility, and attachment to man. There are numerous carefully bred varieties, as the {akita}, {beagle}, {bloodhound}, {bulldog}, {coachdog}, {collie}, {Danish dog}, {foxhound}, {greyhound}, {mastiff}, {pointer}, {poodle}, {St. Bernard}, {setter}, {spaniel}, {spitz}, {terrier}, {German shepherd}, {pit bull}, {Chihuahua}, etc. There are also many mixed breeds, and partially domesticated varieties, as well as wild dogs, like the dingo and dhole. (See these names in the Vocabulary.) [1913 Webster +PJC] 2. A mean, worthless fellow; a wretch. [1913 Webster] What is thy servant, which is but a dog, that he should do this great thing? -- 2 Kings viii. 13 (Rev. Ver. ) [1913 Webster] 3. A fellow; -- used humorously or contemptuously; as, a sly dog; a lazy dog. [Colloq.] [1913 Webster] 4. (Astron.) One of the two constellations, Canis Major and Canis Minor, or the Greater Dog and the Lesser Dog. Canis Major contains the Dog Star (Sirius). [1913 Webster] 5. An iron for holding wood in a fireplace; a firedog; an andiron. [1913 Webster] 6. (Mech.) (a) A grappling iron, with a claw or claws, for fastening into wood or other heavy articles, for the purpose of raising or moving them. (b) An iron with fangs fastening a log in a saw pit, or on the carriage of a sawmill. (c) A piece in machinery acting as a catch or clutch; especially, the carrier of a lathe, also, an adjustable stop to change motion, as in a machine tool. [1913 Webster] 7. an ugly or crude person, especially an ugly woman. [slang] [PJC] 8. a {hot dog}. [slang] [PJC] Note: Dog is used adjectively or in composition, commonly in the sense of relating to, or characteristic of, a dog. It is also used to denote a male; as, dog fox or g-fox, a male fox; dog otter or dog-otter, dog wolf, etc.; -- also to denote a thing of cheap or mean quality; as, dog Latin. [1913 Webster] {A dead dog}, a thing of no use or value. --1 Sam. xxiv. 14. {A dog in the manger}, an ugly-natured person who prevents others from enjoying what would be an advantage to them but is none to him. {Dog ape} (Zool.), a male ape. {Dog cabbage}, or {Dog's cabbage} (Bot.), a succulent herb, native to the Mediterranean region ({Thelygonum Cynocrambe}). {Dog cheap}, very cheap. See under {Cheap}. {Dog ear} (Arch.), an acroterium. [Colloq.] {Dog flea} (Zool.), a species of flea ({Pulex canis}) which infests dogs and cats, and is often troublesome to man. In America it is the common flea. See {Flea}, and {Aphaniptera}. {Dog grass} (Bot.), a grass ({Triticum caninum}) of the same genus as wheat. {Dog Latin}, barbarous Latin; as, the dog Latin of pharmacy. {Dog lichen} (Bot.), a kind of lichen ({Peltigera canina}) growing on earth, rocks, and tree trunks, -- a lobed expansion, dingy green above and whitish with fuscous veins beneath. {Dog louse} (Zool.), a louse that infests the dog, esp. {H[ae]matopinus piliferus}; another species is {Trichodectes latus}. {Dog power}, a machine operated by the weight of a dog traveling in a drum, or on an endless track, as for churning. {Dog salmon} (Zool.), a salmon of northwest America and northern Asia; -- the {gorbuscha}; -- called also {holia}, and {hone}. {Dog shark}. (Zool.) See {Dogfish}. {Dog's meat}, meat fit only for dogs; refuse; offal. {Dog Star}. See in the Vocabulary. {Dog wheat} (Bot.), Dog grass. {Dog whelk} (Zool.), any species of univalve shells of the family {Nassid[ae]}, esp. the {Nassa reticulata} of England. {To give to the dogs}, or {To throw to the dogs}, to throw away as useless. "Throw physic to the dogs; I'll none of it." --Shak. {To go to the dogs}, to go to ruin; to be ruined. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: setter n 1: one who sets written material into type [syn: {compositor}, {typesetter}, {setter}, {typographer}] 2: a long-haired dog formerly trained to crouch on finding game but now to point

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 3.9604 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).