Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for set (21 entries) (6.1164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -set-, *set*.

Result from Foreign Dictionaries (21 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Set \Set\ (s[e^]t), v. t. [imp. & p. p. {Set}; p. pr. & vb. n. {Setting}.] [OE. setten, AS. setton; akin to OS. settian, OFries. setta, D. zetten, OHG. sezzen, G. setzen, Icel. setja, Sw. s[aum]tta, Dan. s?tte, Goth. satjan; causative from the root of E. sit. [root]154. See {Sit}, and cf. {Seize}.] 1. To cause to sit; to make to assume a specified position or attitude; to give site or place to; to place; to put; to fix; as, to set a house on a stone foundation; to set a book on a shelf; to set a dish on a table; to set a chest or trunk on its bottom or on end. [1913 Webster] I do set my bow in the cloud. --Gen. ix. 13. [1913 Webster] 2. Hence, to attach or affix (something) to something else, or in or upon a certain place. [1913 Webster] Set your affection on things above. --Col. iii. 2. [1913 Webster] The Lord set a mark upon Cain. --Gen. iv. 15. [1913 Webster] 3. To make to assume specified place, condition, or occupation; to put in a certain condition or state (described by the accompanying words); to cause to be. [1913 Webster] The Lord thy God will set thee on high. --Deut. xxviii. 1. [1913 Webster] I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother. --Matt. x. 35. [1913 Webster] Every incident sets him thinking. --Coleridge. [1913 Webster] 4. To fix firmly; to make fast, permanent, or stable; to render motionless; to give an unchanging place, form, or condition to. Specifically: [1913 Webster] (a) To cause to stop or stick; to obstruct; to fasten to a spot; hence, to occasion difficulty to; to embarrass; as, to set a coach in the mud. [1913 Webster] They show how hard they are set in this particular. --Addison. [1913 Webster] (b) To fix beforehand; to determine; hence, to make unyielding or obstinate; to render stiff, unpliant, or rigid; as, to set one's countenance. [1913 Webster] His eyes were set by reason of his age. --1 Kings xiv. 4. [1913 Webster] On these three objects his heart was set. --Macaulay. [1913 Webster] Make my heart as a millstone, set my face as a flint. --Tennyson. [1913 Webster] (c) To fix in the ground, as a post or a tree; to plant; as, to set pear trees in an orchard. [1913 Webster] (d) To fix, as a precious stone, in a border of metal; to place in a setting; hence, to place in or amid something which serves as a setting; as, to set glass in a sash. [1913 Webster] And him too rich a jewel to be set In vulgar metal for a vulgar use. --Dryden. [1913 Webster] (e) To render stiff or solid; especially, to convert into curd; to curdle; as, to set milk for cheese. [1913 Webster] 5. To put into a desired position or condition; to adjust; to regulate; to adapt. Specifically: [1913 Webster] (a) To put in order in a particular manner; to prepare; as, to set (that is, to hone) a razor; to set a saw. [1913 Webster] Tables for to sette, and beddes make. --Chaucer. [1913 Webster] (b) To extend and bring into position; to spread; as, to set the sails of a ship. [1913 Webster] (c) To give a pitch to, as a tune; to start by fixing the keynote; as, to set a psalm. --Fielding. [1913 Webster] (d) To reduce from a dislocated or fractured state; to replace; as, to set a broken bone. [1913 Webster] (e) To make to agree with some standard; as, to set a watch or a clock. [1913 Webster] (f) (Masonry) To lower into place and fix solidly, as the blocks of cut stone in a structure. [1913 Webster] 6. To stake at play; to wager; to risk. [1913 Webster] I have set my life upon a cast, And I will stand the hazard of the die. --Shak. [1913 Webster] 7. To fit with music; to adapt, as words to notes; to prepare for singing. [1913 Webster] Set thy own songs, and sing them to thy lute. --Dryden. [1913 Webster] 8. To determine; to appoint; to assign; to fix; as, to set a time for a meeting; to set a price on a horse. [1913 Webster] 9. To adorn with something infixed or affixed; to stud; to variegate with objects placed here and there. [1913 Webster] High on their heads, with jewels richly set, Each lady wore a radiant coronet. --Dryden. [1913 Webster] Pastoral dales thin set with modern farms. --Wordsworth. [1913 Webster] 10. To value; to rate; -- with at. [1913 Webster] Be you contented, wearing now the garland, To have a son set your decrees at naught. --Shak. [1913 Webster] I do not set my life at a pin's fee. --Shak. [1913 Webster] 11. To point out the seat or position of, as birds, or other game; -- said of hunting dogs. [1913 Webster] 12. To establish as a rule; to furnish; to prescribe; to assign; as, to set an example; to set lessons to be learned. [1913 Webster] 13. To suit; to become; as, it sets him ill. [Scot.] [1913 Webster] 14. (Print.) To compose; to arrange in words, lines, etc.; as, to set type; to set a page. [1913 Webster] {To set abroach}. See {Abroach}. [Obs.] --Shak. {To set against}, to oppose; to set in comparison with, or to oppose to, as an equivalent in exchange; as, to set one thing against another. {To set agoing}, to cause to move. {To set apart}, to separate to a particular use; to separate from the rest; to reserve. {To set a saw}, to bend each tooth a little, every alternate one being bent to one side, and the intermediate ones to the other side, so that the opening made by the saw may be a little wider than the thickness of the back, to prevent the saw from sticking. {To set aside}. (a) To leave out of account; to pass by; to omit; to neglect; to reject; to annul. [1913 Webster] Setting aside all other considerations, I will endeavor to know the truth, and yield to that. --Tillotson. [1913 Webster] (b) To set apart; to reserve; as, to set aside part of one's income. (c) (Law) See under {Aside}. {To set at defiance}, to defy. {To set at ease}, to quiet; to tranquilize; as, to set the heart at ease. {To set at naught}, to undervalue; to contemn; to despise. "Ye have set at naught all my counsel." --Prov. i. 25. {To set a trap} {To set a snare}, or {To set a gin}, to put it in a proper condition or position to catch prey; hence, to lay a plan to deceive and draw another into one's power. {To set at work}, or {To set to work}. (a) To cause to enter on work or action, or to direct how tu enter on work. (b) To apply one's self; -- used reflexively. {To set before}. (a) To bring out to view before; to exhibit. (b) To propose for choice to; to offer to. {To set by}. (a) To set apart or on one side; to reject. (b) To attach the value of (anything) to. "I set not a straw by thy dreamings." --Chaucer. {To set by the compass}, to observe and note the bearing or situation of by the compass. {To set case}, to suppose; to assume. Cf. {Put case}, under {Put}, v. t. [Obs.] --Chaucer. {To set down}. (a) To enter in writing; to register. [1913 Webster] Some rules were to be set down for the government of the army. --Clarendon. [1913 Webster] (b) To fix; to establish; to ordain. [1913 Webster] This law we may name eternal, being that order which God . . . hath set down with himself, for himself to do all things by. --Hooker. [1913 Webster] (c) To humiliate. {To set eyes on}, to see; to behold; to fasten the eyes on. {To set fire to}, or {To set on fire}, to communicate fire to; fig., to inflame; to enkindle the passions of; to irritate. {To set flying} (Naut.), to hook to halyards, sheets, etc., instead of extending with rings or the like on a stay; -- said of a sail. {To set forth}. (a) To manifest; to offer or present to view; to exhibt; to display. (b) To publish; to promulgate; to make appear. --Waller. (c) To send out; to prepare and send. [Obs.] [1913 Webster] The Venetian admiral had a fleet of sixty galleys, set forth by the Venetians. --Knolles. [1913 Webster] {To set forward}. (a) To cause to advance. (b) To promote. {To set free}, to release from confinement, imprisonment, or bondage; to liberate; to emancipate. {To set in}, to put in the way; to begin; to give a start to. [Obs.] [1913 Webster] If you please to assist and set me in, I will recollect myself. --Collier. [1913 Webster] {To set in order}, to adjust or arrange; to reduce to method. "The rest will I set in order when I come." --1 Cor. xi. 34. {To set milk}. (a) To expose it in open dishes in order that the cream may rise to the surface. (b) To cause it to become curdled as by the action of rennet. See 4 (e) . {To set much by} or {To set little by}, to care much, or little, for. {To set of}, to value; to set by. [Obs.] "I set not an haw of his proverbs." --Chaucer. {To set off}. (a) To separate from a whole; to assign to a particular purpose; to portion off; as, to set off a portion of an estate. (b) To adorn; to decorate; to embellish. [1913 Webster] They . . . set off the worst faces with the best airs. --Addison. [1913 Webster] (c) To give a flattering description of. {To set off against}, to place against as an equivalent; as, to set off one man's services against another's. {To set on} or {To set upon}. (a) To incite; to instigate. "Thou, traitor, hast set on thy wife to this." --Shak. (b) To employ, as in a task. " Set on thy wife to observe." --Shak. (c) To fix upon; to attach strongly to; as, to set one's heart or affections on some object. See definition 2, above. {To set one's cap for}. See under {Cap}, n. {To set one's self against}, to place one's self in a state of enmity or opposition to. {To set one's teeth}, to press them together tightly. {To set on foot}, to set going; to put in motion; to start. {To set out}. (a) To assign; to allot; to mark off; to limit; as, to set out the share of each proprietor or heir of an estate; to set out the widow's thirds. (b) To publish, as a proclamation. [Obs.] (c) To adorn; to embellish. [1913 Webster] An ugly woman, in rich habit set out with jewels, nothing can become. --Dryden. [1913 Webster] (d) To raise, equip, and send forth; to furnish. [R.] [1913 Webster] The Venetians pretend they could set out, in case of great necessity, thirty men-of-war. --Addison. [1913 Webster] (e) To show; to display; to recommend; to set off. [1913 Webster] I could set out that best side of Luther. --Atterbury. [1913 Webster] (f) To show; to prove. [R.] "Those very reasons set out how heinous his sin was." --Atterbury. (g) (Law) To recite; to state at large. {To set over}. (a) To appoint or constitute as supervisor, inspector, ruler, or commander. (b) To assign; to transfer; to convey. {To set right}, to correct; to put in order. {To set sail}. (Naut.) See under {Sail}, n. {To set store by}, to consider valuable. {To set the fashion}, to determine what shall be the fashion; to establish the mode. {To set the teeth on edge}, to affect the teeth with a disagreeable sensation, as when acids are brought in contact with them. {To set the watch} (Naut.), to place the starboard or port watch on duty. {To set to}, to attach to; to affix to. "He . . . hath set to his seal that God is true." --John iii. 33. {To set up}. (a) To erect; to raise; to elevate; as, to set up a building, or a machine; to set up a post, a wall, a pillar. (b) Hence, to exalt; to put in power. "I will . . . set up the throne of David over Israel." --2 Sam. iii. 10. (c) To begin, as a new institution; to institute; to establish; to found; as, to set up a manufactory; to set up a school. (d) To enable to commence a new business; as, to set up a son in trade. (e) To place in view; as, to set up a mark. (f) To raise; to utter loudly; as, to set up the voice. [1913 Webster] I'll set up such a note as she shall hear. --Dryden. [1913 Webster] (g) To advance; to propose as truth or for reception; as, to set up a new opinion or doctrine. --T. Burnet. (h) To raise from depression, or to a sufficient fortune; as, this good fortune quite set him up. (i) To intoxicate. [Slang] (j) (Print.) To put in type; as, to set up copy; to arrange in words, lines, etc., ready for printing; as, to set up type. {To set up the rigging} (Naut.), to make it taut by means of tackles. --R. H. Dana, Jr. [1913 Webster] Syn: See {Put}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Set \Set\ (s[e^]t), v. i. 1. To pass below the horizon; to go down; to decline; to sink out of sight; to come to an end. [1913 Webster] Ere the weary sun set in the west. --Shak. [1913 Webster] Thus this century sets with little mirth, and the next is likely to arise with more mourning. --Fuller. [1913 Webster] 2. To fit music to words. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] 3. To place plants or shoots in the ground; to plant. "To sow dry, and set wet." --Old Proverb. [1913 Webster] 4. To be fixed for growth; to strike root; to begin to germinate or form; as, cuttings set well; the fruit has set well (i. e., not blasted in the blossom). [1913 Webster] 5. To become fixed or rigid; to be fastened. [1913 Webster] A gathering and serring of the spirits together to resist, maketh the teeth to set hard one against another. --Bacon. [1913 Webster] 6. To congeal; to concrete; to solidify; -- of cements, glues, gels, concrete, substances polymerizing into plastics, etc. [1913 Webster +PJC] That fluid substance in a few minutes begins to set. --Boyle. [1913 Webster] 7. To have a certain direction in motion; to flow; to move on; to tend; as, the current sets to the north; the tide sets to the windward. [1913 Webster] 8. To begin to move; to go out or forth; to start; -- now followed by out. [1913 Webster] The king is set from London. --Shak. [1913 Webster] 9. To indicate the position of game; -- said of a dog; as, the dog sets well; also, to hunt game by the aid of a setter. [1913 Webster] 10. To apply one's self; to undertake earnestly; -- now followed by out. [1913 Webster] If he sets industriously and sincerely to perform the commands of Christ, he can have no ground of doubting but it shall prove successful to him. --Hammond. [1913 Webster] 11. To fit or suit one; to sit; as, the coat sets well. Note: [Colloquially used, but improperly, for sit.] [1913 Webster] Note: The use of the verb set for sit in such expressions as, the hen is setting on thirteen eggs; a setting hen, etc., although colloquially common, and sometimes tolerated in serious writing, is not to be approved. [1913 Webster] {To set about}, to commence; to begin. {To set forward}, to move or march; to begin to march; to advance. {To set forth}, to begin a journey. {To set in}. (a) To begin; to enter upon a particular state; as, winter set in early. (b) To settle one's self; to become established. "When the weather was set in to be very bad." --Addison. (c) To flow toward the shore; -- said of the tide. {To set off}. (a) To enter upon a journey; to start. (b) (Typog.) To deface or soil the next sheet; -- said of the ink on a freshly printed sheet, when another sheet comes in contact with it before it has had time to dry. {To set on} or {To set upon}. (a) To begin, as a journey or enterprise; to set about. [1913 Webster] He that would seriously set upon the search of truth. --Locke. [1913 Webster] (b) To assault; to make an attack. --Bacon. [1913 Webster] Cassio hath here been set on in the dark. --Shak. [1913 Webster] {To set out}, to begin a journey or course; as, to set out for London, or from London; to set out in business;to set out in life or the world. {To set to}, to apply one's self to. {To set up}. (a) To begin business or a scheme of life; as, to set up in trade; to set up for one's self. (b) To profess openly; to make pretensions. [1913 Webster] Those men who set up for mortality without regard to religion, are generally but virtuous in part. --Swift. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Set \Set\ (s[e^]t), a. 1. Fixed in position; immovable; rigid; as, a set line; a set countenance. [1913 Webster] 2. Firm; unchanging; obstinate; as, set opinions or prejudices. [1913 Webster] 3. Regular; uniform; formal; as, a set discourse; a set battle. "The set phrase of peace." --Shak. [1913 Webster] 4. Established; prescribed; as, set forms of prayer. [1913 Webster] 5. Adjusted; arranged; formed; adapted. [1913 Webster] {Set hammer}. (a) A hammer the head of which is not tightly fastened upon the handle, but may be reversed. --Knight. (b) A hammer with a concave face which forms a die for shaping anything, as the end of a bolt, rivet, etc. {Set line}, a line to which a number of baited hooks are attached, and which, supported by floats and properly secured, may be left unguarded during the absence of the fisherman. {Set nut}, a jam nut or lock nut. See under {Nut}. {Set screw} (Mach.), a screw, sometimes cupped or printed at one end, and screwed through one part, as of a machine, tightly upon another part, to prevent the one from slipping upon the other. {Set speech}, a speech carefully prepared before it is delivered in public; a formal or methodical speech. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Set \Set\, n. 1. The act of setting, as of the sun or other heavenly body; descent; hence, the close; termination. "Locking at the set of day." --Tennyson. [1913 Webster] The weary sun hath made a golden set. --Shak. [1913 Webster] 2. That which is set, placed, or fixed. Specifically: (a) A young plant for growth; as, a set of white thorn. (b) That which is staked; a wager; a venture; a stake; hence, a game at venture. [Obs. or R.] [1913 Webster] We will in France, by God's grace, play a set Shall strike his father's crown into the hazard. --Shak. [1913 Webster] That was but civil war, an equal set. --Dryden. [1913 Webster] (c) (Mech.) Permanent change of figure in consequence of excessive strain, as from compression, tension, bending, twisting, etc.; as, the set of a spring. [1913 Webster] (d) A kind of punch used for bending, indenting, or giving shape to, metal; as, a saw set. [1913 Webster] (e) (Pile Driving) A piece placed temporarily upon the head of a pile when the latter cannot be reached by the weight, or hammer, except by means of such an intervening piece. [Often incorrectly written {sett}.] [1913 Webster] (f) (Carp.) A short steel spike used for driving the head of a nail below the surface. Called also {nail set}. [1913 Webster +PJC] 3. [Perhaps due to confusion with sect, sept.] A number of things of the same kind, ordinarily used or classed together; a collection of articles which naturally complement each other, and usually go together; an assortment; a suit; as, a set of chairs, of china, of surgical or mathematical instruments, of books, etc. [In this sense, sometimes incorrectly written {sett}.] [1913 Webster] 4. A number of persons associated by custom, office, common opinion, quality, or the like; a division; a group; a clique. "Others of our set." --Tennyson. [1913 Webster] This falls into different divisions, or sets, of nations connected under particular religions. --R. P. Ward. [1913 Webster] 5. Direction or course; as, the set of the wind, or of a current. [1913 Webster] 6. In dancing, the number of persons necessary to execute a quadrille; also, the series of figures or movements executed. [1913 Webster] 7. The deflection of a tooth, or of the teeth, of a saw, which causes the the saw to cut a kerf, or make an opening, wider than the blade. [1913 Webster] 8. (a) A young oyster when first attached. (b) Collectively, the crop of young oysters in any locality. [1913 Webster] 9. (Tennis) A series of as many games as may be necessary to enable one side to win six. If at the end of the tenth game the score is a tie, the set is usually called a deuce set, and decided by an application of the rules for playing off deuce in a game. See {Deuce}. [1913 Webster] 10. (Type Founding) That dimension of the body of a type called by printers the {width}. [1913 Webster] 11. (Textiles) Any of various standards of measurement of the fineness of cloth; specif., the number of reeds in one inch and the number of threads in each reed. The exact meaning varies according to the location where it is used. Sometimes written {sett}. [Webster 1913 Suppl.] 12. A stone, commonly of granite, shaped like a short brick and usually somewhat larger than one, used for street paving. Commonly written {sett}. [Webster 1913 Suppl.] 13. Camber of a curved roofing tile. [Webster 1913 Suppl.] 14. The manner, state, or quality of setting or fitting; fit; as, the set of a coat. [Colloq.] [Webster 1913 Suppl.] 15. Any collection or group of objects considered together. [PJC] {Dead set}. (a) The act of a setter dog when it discovers the game, and remains intently fixed in pointing it out. (b) A fixed or stationary condition arising from obstacle or hindrance; a deadlock; as, to be at a dead set. (c) A concerted scheme to defraud by gaming; a determined onset. {To make a dead set}, to make a determined onset, literally or figuratively. [1913 Webster] Syn: Collection; series; group. See {Pair}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Seth \Seth\, prop. n. (Egyptian Mythology) An evil beast-headed god with high square ears and a long snout; his was the brother and murderer of Osiris. Called also {Set} [WordNet 1.6] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Set \Set\, prop. n. (Egyptian Mythology) An evil beast-headed god with high square ears and a long snout; his was the brother and murderer of Osiris. Called also {Seth} [WordNet 1.6] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: set adj 1: (usually followed by `to' or `for') on the point of or strongly disposed; "in no fit state to continue"; "fit to drop"; "laughing fit to burst"; "she was fit to scream"; "primed for a fight"; "we are set to go at any time" [syn: {fit(p)}, {primed(p)}, {set(p)}] 2: fixed and unmoving; "with eyes set in a fixed glassy stare"; "his bearded face already has a set hollow look"- Connor Cruise O'Brien; "a face rigid with pain" [syn: {fixed}, {set}, {rigid}] 3: situated in a particular spot or position; "valuable centrally located urban land"; "strategically placed artillery"; "a house set on a hilltop"; "nicely situated on a quiet riverbank" [syn: {located}, {placed}, {set}, {situated}] 4: set down according to a plan: "a carefully laid table with places set for four people"; "stones laid in a pattern" [syn: {laid}, {set}] 5: being below the horizon; "the moon is set" 6: determined or decided upon as by an authority; "date and place are already determined"; "the dictated terms of surrender"; "the time set for the launching" [syn: {determined}, {dictated}, {set}] 7: converted to solid form (as concrete) [syn: {hardened}, {set}] n 1: a group of things of the same kind that belong together and are so used; "a set of books"; "a set of golf clubs"; "a set of teeth" 2: (mathematics) an abstract collection of numbers or symbols; "the set of prime numbers is infinite" 3: several exercises intended to be done in series; "he did four sets of the incline bench press" [syn: {set}, {exercise set}] 4: representation consisting of the scenery and other properties used to identify the location of a dramatic production; "the sets were meticulously authentic" [syn: {stage set}, {set}] 5: an unofficial association of people or groups; "the smart set goes there"; "they were an angry lot" [syn: {set}, {circle}, {band}, {lot}] 6: a relatively permanent inclination to react in a particular way; "the set of his mind was obvious" [syn: {bent}, {set}] 7: the act of putting something in position; "he gave a final set to his hat" 8: a unit of play in tennis or squash; "they played two sets of tennis after dinner" 9: the process of becoming hard or solid by cooling or drying or crystallization; "the hardening of concrete"; "he tested the set of the glue" [syn: {hardening}, {solidifying}, {solidification}, {set}, {curing}] 10: evil Egyptian god with the head of a beast that has high square ears and a long snout; brother and murderer of Osiris [syn: {Set}, {Seth}] 11: the descent of a heavenly body below the horizon; "before the set of sun" 12: (psychology) being temporarily ready to respond in a particular way; "the subjects' set led them to solve problems the familiar way and to overlook the simpler solution"; "his instructions deliberately gave them the wrong set" [syn: {set}, {readiness}] 13: any electronic equipment that receives or transmits radio or tv signals; "the early sets ran on storage batteries" v 1: put into a certain place or abstract location; "Put your things here"; "Set the tray down"; "Set the dogs on the scent of the missing children"; "Place emphasis on a certain point" [syn: {put}, {set}, {place}, {pose}, {position}, {lay}] 2: fix conclusively or authoritatively; "set the rules" [syn: {determine}, {set}] 3: decide upon or fix definitely; "fix the variables"; "specify the parameters" [syn: {specify}, {set}, {determine}, {define}, {fix}, {limit}] 4: establish as the highest level or best performance; "set a record" [syn: {set}, {mark}] 5: put into a certain state; cause to be in a certain state; "set the house afire" 6: fix in a border; "The goldsmith set the diamond" 7: make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc; "Get the children ready for school!"; "prepare for war"; "I was fixing to leave town after I paid the hotel bill" [syn: {fix}, {prepare}, {set up}, {ready}, {gear up}, {set}] 8: set to a certain position or cause to operate correctly; "set clocks or instruments" 9: locate; "The film is set in Africa" [syn: {set}, {localize}, {localise}, {place}] 10: disappear beyond the horizon; "the sun sets early these days" [syn: {set}, {go down}, {go under}] [ant: {ascend}, {come up}, {rise}, {uprise}] 11: adapt for performance in a different way; "set this poem to music" [syn: {arrange}, {set}] 12: put or set (seeds, seedlings, or plants) into the ground; "Let's plant flowers in the garden" [syn: {plant}, {set}] 13: apply or start; "set fire to a building" 14: become gelatinous; "the liquid jelled after we added the enzyme" [syn: {jell}, {set}, {congeal}] 15: set in type; "My book will be typeset nicely"; "set these words in italics" [syn: {typeset}, {set}] 16: put into a position that will restore a normal state; "set a broken bone" 17: insert (a nail or screw below the surface, as into a countersink) [syn: {set}, {countersink}] 18: give a fine, sharp edge to a knife or razor 19: urge to attack someone; "The owner sicked his dogs on the intruders"; "the shaman sics sorcerers on the evil spirits" [syn: {sic}, {set}] 20: estimate; "We put the time of arrival at 8 P.M." [syn: {place}, {put}, {set}] 21: equip with sails or masts; "rig a ship" [syn: {rig}, {set}, {set up}] 22: get ready for a particular purpose or event; "set up an experiment"; "set the table"; "lay out the tools for the surgery" [syn: {set up}, {lay out}, {set}] 23: alter or regulate so as to achieve accuracy or conform to a standard; "Adjust the clock, please"; "correct the alignment of the front wheels" [syn: {adjust}, {set}, {correct}] 24: bear fruit; "the apple trees fructify" [syn: {fructify}, {set}] 25: arrange attractively; "dress my hair for the wedding" [syn: {dress}, {arrange}, {set}, {do}, {coif}, {coiffe}, {coiffure}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SET Secure Electronic Transactions (IBM, Visa, MS, IBM, Mastercard, Netscape, banking) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SET Software Engineering Technology From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SET Single Electronic Transistor From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SET Standard d'Echange et de Transfert (AFNOR, France) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: bund 1. rıhtım, set 2. rıhtım caddesi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: dam 1. (-med, -ming) baraj, set, su bendi 2. baraj yapmak 3. kapamak. dam in, dam up kapatmak, geri tutmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: dike ,dyke 1. hendek, suyolu, mecra, kanal 2. set, toprak duvar, bent: (jeol.) duvara benzer taş damar 3. set yaparak muhafaza etmek, etrafına set çekmek 4. hendek vasıtasıyla suyunu boşaltmak 5. kazmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: jetty 1. dalgakıran, set, mendirek 2. kâgir iskele. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: obstruction 1. mani, mania, engel, set 2. blokaj, bloke etme. obstructionism siyasette bloke etme. obstructionist bloke eden kimse. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: set 1. (set, ting) koymak, yerleştirmek 2. batmak, kaybolmak 3. kuluçkaya yatırmak, kuluçka makinasına koymak 4. pekiştirmek 5. dondurmak, katılaştırmak 6. kurmak, ayarlamak 7. hazırlamak 8. doğrultmak, kırık veya çıkığını yerine oturtmak 9. yön vermek 10. kakma işi yapmak 11. bahse girişmek 12. (saç) sarmak, mizanpli yapmak 13. (müz.) bestelemek 14. tayin etmek 15. donatmak, tanzim etmek 16. bulup yerini göstermek (av köpeği) 17. (matb.) dizmek, tertip etmek 18. dikmek (fidan) 19. pekişmek, katılaşmak, donmak 20. yönelmek. set about başlamak, girişmek, koyulmak, teşebbüs etmek. set afloat yüzdürmek. set against mukayese etmek, tartmak 21. kışkırtmak, aleyhine çevirmek. set apart bir kenara ayırmak, ayrı koymak 22. ayırmak, tahsis etmek. set a price on someone' head aranılan bir kimsenin kellesine fiyat biçmek. set aside bir tarafa koymak 23. lağvetmek, feshetmek, iptal etmek 24. kenara bırakmak. set at ease yatıştırmak, teskin etmek, rahatlatmak, sıkıntısını gidermek. set at large serbest bırakmak. set at naught hiçe saymak. set at work işe başlatmak. set back geri bırakmak, geri almak, ilerlemesini engellemek. set back on one' heels şaşkına çevirmek. set before önüne koymak, göstermek, anlatmak, arzetmek. set bread hamura maya katmak ve dinlendirmek. set by bir kenara koymak, ilerisi için saklamak. set by the ears boğuşmak. set down indirmek, yere koymak 25. yazmak, kaydetmek 26. alçaltmak, kibrini kırmak. set eyes on görmek 27. göz koymak. set fire to tutuşturmak, ateşe vermek. set foot in (bir yere) ayak basmak. set forth zikretmek, beyan etmek, meydana koymak, ileri sürmek 28. yola koyulmak. set forward ileri koymak, ilerletmek. set free serbest bırakmak, salıvermek. set in başlamak 29. sahile doğru esmek, sahile doğru ilerlemek (met) set in order sıraya koymak, düzeltmek. set loose başıboş bırakmak, serbest bırakmak, salıvermek. set off ayrı koymak 30. etkilemek 31. yola çıkmak 32. fitillemek 33. göstermek 34. belirginleştirmek, süslemek. set on saldırtmak, kışkırtmak 35. üzerine koymak. set on edge kamaştırmak (diş) 36. sinirlendirmek. set on end dikmek, dikine koymak. set on fire tutuşturmak, ateşe vermek. set on foot başlatmak. set one' cap for (k. dili) kancasını takmak, birinin peşini bırakmamak (evlenmek maksadıyle) set one' heart on ele geçirmeye veya yapmaya azmetmek. set out yola çıkmak, koyulmak, başlamak 37. sınırlarını belirtmek 38. yaymak, göz önüne sermek 39. resmetmek 40. daldırmak (fidan) set out for yola çıkmak. set out on başlamak. set out to e kalkışmak, e koyulmak. set over mesuliyeti yüklemek. set right düzeltmek, tashih etmek. set sail yelken açmak, denize açılmak (gemi) set store by çok kıymetli saymak. set the fashion moda çıkarmak, örnek olmak. set the pace yarışta nasıl koşulacağını göstermek. set the teeth çaprazlamak (testere) set the watch nöbet dağıtmak. Set them up! İçkiler benden ! set to girişmek, başlamak. set to music bestelemek. set to rights düzeltmek, tashih etmek. set up havaya dikmek 41. açmak 42. kurmak, tesis etmek 43. işe başlatmak 44. yükseltmek (ses) 45. ileri sürmek 46. mevkiini yükseltmek 47. harflerini dizmek 48. dik durdurmak 49. kendine getirmek 50. gerip tam yerine getirmek (yelken) set up a loud noise yaygarayı basmak. set up housekeeping ev açmak. set upon üzerine saldırmak veya saldırtmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: terrace 1. satıhtan yüksek yer, set 2. bayır üstünde sıra evler veya sokak 3. İspanyol veya (ark.) evlerine özgü düz ve yassı dam, teras, taraça 4. set yapmak, bir bayır boyunca sıra sıra setler yapmak. roof terrace evin çatısı üstündeki taraça. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: upset 1. (-set, -ting) devirmek 2. altüst etmek 3. keyfini bozmak 4. bozguna uğratmak, beklenmedik anda yenmek 5. sinirlendirmek 6. midesini bozmak 7. (mak.) demir parçasını kızdırıp çekiçle ucuna vurarak kısaltmak ve kalınlaştırmak, dövmek, şişirmek 8. devrilmek 9. altüst olmak 10. hükümsuz kılmak. upsetting machine dövme makinası. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: weir 1. büğet, bağlağı, set 2. çit dalyanı. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: set [sɛt] bevy; collection; group; heap; herd; set outfit; set; suit series; set

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.1164 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).