Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for sense (4 entries) (4.2564 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sense-, *sense*. Possible hiragana form: せんせ

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sense \Sense\, n. [L. sensus, from sentire, sensum, to perceive, to feel, from the same root as E. send; cf. OHG. sin sense, mind, sinnan to go, to journey, G. sinnen to meditate, to think: cf. F. sens. For the change of meaning cf. {See}, v. t. See {Send}, and cf. {Assent}, {Consent}, {Scent}, v. t., {Sentence}, {Sentient}.] 1. (Physiol.) A faculty, possessed by animals, of perceiving external objects by means of impressions made upon certain organs (sensory or sense organs) of the body, or of perceiving changes in the condition of the body; as, the senses of sight, smell, hearing, taste, and touch. See {Muscular sense}, under {Muscular}, and {Temperature sense}, under {Temperature}. [1913 Webster] Let fancy still my sense in Lethe steep. --Shak. [1913 Webster] What surmounts the reach Of human sense I shall delineate. --Milton. [1913 Webster] The traitor Sense recalls The soaring soul from rest. --Keble. [1913 Webster] 2. Perception by the sensory organs of the body; sensation; sensibility; feeling. [1913 Webster] In a living creature, though never so great, the sense and the affects of any one part of the body instantly make a transcursion through the whole. --Bacon. [1913 Webster] 3. Perception through the intellect; apprehension; recognition; understanding; discernment; appreciation. [1913 Webster] This Basilius, having the quick sense of a lover. --Sir P. Sidney. [1913 Webster] High disdain from sense of injured merit. --Milton. [1913 Webster] 4. Sound perception and reasoning; correct judgment; good mental capacity; understanding; also, that which is sound, true, or reasonable; rational meaning. "He speaks sense." --Shak. [1913 Webster] He raves; his words are loose As heaps of sand, and scattering wide from sense. --Dryden. [1913 Webster] 5. That which is felt or is held as a sentiment, view, or opinion; judgment; notion; opinion. [1913 Webster] I speak my private but impartial sense With freedom. --Roscommon. [1913 Webster] The municipal council of the city had ceased to speak the sense of the citizens. --Macaulay. [1913 Webster] 6. Meaning; import; signification; as, the true sense of words or phrases; the sense of a remark. [1913 Webster] So they read in the book in the law of God distinctly, and gave the sense. --Neh. viii. 8. [1913 Webster] I think 't was in another sense. --Shak. [1913 Webster] 7. Moral perception or appreciation. [1913 Webster] Some are so hardened in wickedness as to have no sense of the most friendly offices. --L' Estrange. [1913 Webster] 8. (Geom.) One of two opposite directions in which a line, surface, or volume, may be supposed to be described by the motion of a point, line, or surface. [1913 Webster] {Common sense}, according to Sir W. Hamilton: (a) "The complement of those cognitions or convictions which we receive from nature, which all men possess in common, and by which they test the truth of knowledge and the morality of actions." (b) "The faculty of first principles." These two are the philosophical significations. (c) "Such ordinary complement of intelligence, that,if a person be deficient therein, he is accounted mad or foolish." (d) When the substantive is emphasized: "Native practical intelligence, natural prudence, mother wit, tact in behavior, acuteness in the observation of character, in contrast to habits of acquired learning or of speculation." {Moral sense}. See under {Moral}, (a) . {The inner sense}, or {The internal sense}, capacity of the mind to be aware of its own states; consciousness; reflection. "This source of ideas every man has wholly in himself, and though it be not sense, as having nothing to do with external objects, yet it is very like it, and might properly enough be called internal sense." --Locke. {Sense capsule} (Anat.), one of the cartilaginous or bony cavities which inclose, more or less completely, the organs of smell, sight, and hearing. {Sense organ} (Physiol.), a specially irritable mechanism by which some one natural force or form of energy is enabled to excite sensory nerves; as the eye, ear, an end bulb or tactile corpuscle, etc. {Sense organule} (Anat.), one of the modified epithelial cells in or near which the fibers of the sensory nerves terminate. [1913 Webster] Syn: Understanding; reason. Usage: {Sense}, {Understanding}, {Reason}. Some philosophers have given a technical signification to these terms, which may here be stated. Sense is the mind's acting in the direct cognition either of material objects or of its own mental states. In the first case it is called the outer, in the second the inner, sense. Understanding is the logical faculty, i. e., the power of apprehending under general conceptions, or the power of classifying, arranging, and making deductions. Reason is the power of apprehending those first or fundamental truths or principles which are the conditions of all real and scientific knowledge, and which control the mind in all its processes of investigation and deduction. These distinctions are given, not as established, but simply because they often occur in writers of the present day. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sense \Sense\, v. t. [imp. & p. p. {Sensed}; p. pr. & vb. n. {Sensing}.] To perceive by the senses; to recognize. [Obs. or Colloq.] [1913 Webster] Is he sure that objects are not otherwise sensed by others than they are by him? --Glanvill. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: sense n 1: a general conscious awareness; "a sense of security"; "a sense of happiness"; "a sense of danger"; "a sense of self" 2: the meaning of a word or expression; the way in which a word or expression or situation can be interpreted; "the dictionary gave several senses for the word"; "in the best sense charity is really a duty"; "the signifier is linked to the signified" [syn: {sense}, {signified}] 3: the faculty through which the external world is apprehended; "in the dark he had to depend on touch and on his senses of smell and hearing" [syn: {sense}, {sensation}, {sentience}, {sentiency}, {sensory faculty}] 4: sound practical judgment; "Common sense is not so common"; "he hasn't got the sense God gave little green apples"; "fortunately she had the good sense to run away" [syn: {common sense}, {good sense}, {gumption}, {horse sense}, {sense}, {mother wit}] 5: a natural appreciation or ability; "a keen musical sense"; "a good sense of timing" v 1: perceive by a physical sensation, e.g., coming from the skin or muscles; "He felt the wind"; "She felt an object brushing her arm"; "He felt his flesh crawl"; "She felt the heat when she got out of the car" [syn: {feel}, {sense}] 2: detect some circumstance or entity automatically; "This robot can sense the presence of people in the room"; "particle detectors sense ionization" 3: become aware of not through the senses but instinctively; "I sense his hostility"; "i smell trouble"; "smell out corruption" [syn: {smell}, {smell out}, {sense}] 4: comprehend; "I sensed the real meaning of his letter" From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Sense [zɛnzə] (n) , s.(f ) scythe

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  sense 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
sense
 • อารมณ์: ความรู้สึก [Lex2]
 • ประสาทสัมผัส: การรู้สึก, การได้กลิ่น, การเห็น, การรับรส, การได้ยิน [Lex2]
 • สติสัมปชัญญะ: เชาว์ปัญญา, ความฉลาด, ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์ [Lex2]
 • ความหมายของคำ: ความหมาย [Lex2]
 • สัมผัส: รู้สึก [Lex2]
 • ตระหนัก: เข้าใจ, รับรู้ [Lex2]
 • (เซนซฺ) n. ความรู้สึก,ไหวพริบ,ประสาททั้งห้า,ประสาทสัมผัส,อินทรีย์สัมผัส,เหตุผล,ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์,สติสัมปชัญญะ,ความฉลาด,ความสังหรณ์,ความหมาย,นัย,แนวทาง,ทิศทาง vt. รู้สึก,ตระหนัก,เข้าใจความหมาย,เข้าใจ,ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) ,สำนึก,สังหรณ์,ตื่นตัว. - [Hope]
 • (n) ความรู้สึก,ไหวพริบ,ความเข้าใจ,ประสาทสัมผัส,สติปัญญา,เหตุผล [Nontri]
 • (vt) ตระหนัก,รู้สึก,เข้าใจ,สำนึก,ตื่นตัว [Nontri]
 • /S EH1 N S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
sende, senge, senke

Similar FRENCH words suggested by aspell:
sensé, sen se, sen-se, sensés, censé, sensée, dense, censés, mense, pense, pensé, sente, sasse, sassé

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 4.2564 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).