Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for send (4 entries) (6.4222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -send-, *send*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Send \Send\, n. (Naut.) The impulse of a wave by which a vessel is carried bodily. [Written also {scend}.] --W. C. Russell. "The send of the sea". --Longfellow. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Send \Send\, v. t. [imp. & p. p. {Sent}; p. pr. & vb. n. {Sending}.] [AS. sendan; akin to OS. sendian, D. zenden, G. senden, OHG. senten, Icel. senda, Sw. s[aum]nda, Dan. sende, Goth. sandjan, and to Goth. sinp a time (properly, a going), gasinpa companion, OHG. sind journey, AS. s[imac]?, Icel. sinni a walk, journey, a time. W. hynt a way, journey, OIr. s?t. Cf. {Sense}.] 1. To cause to go in any manner; to dispatch; to commission or direct to go; as, to send a messenger. [1913 Webster] I have not sent these prophets, yet they ran. --Jer. xxiii. 21. [1913 Webster] I proceeded forth and came from God; neither came I of myself, but he sent me. --John viii. 42. [1913 Webster] Servants, sent on messages, stay out somewhat longer than the message requires. --Swift. [1913 Webster] 2. To give motion to; to cause to be borne or carried; to procure the going, transmission, or delivery of; as, to send a message. [1913 Webster] He . . . sent letters by posts on horseback. --Esther viii. 10. [1913 Webster] O send out thy light an thy truth; let them lead me. --Ps. xliii. 3. [1913 Webster] 3. To emit; to impel; to cast; to throw; to hurl; as, to send a ball, an arrow, or the like. [1913 Webster] 4. To cause to be or to happen; to bestow; to inflict; to grant; -- sometimes followed by a dependent proposition. "God send him well!" --Shak. [1913 Webster] The Lord shall send upon thee cursing, vexation, and rebuke. --Deut. xxviii. 20. [1913 Webster] And sendeth rain on the just and on the unjust. --Matt. v. 45. [1913 Webster] God send your mission may bring back peace. --Sir W. Scott. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Send \Send\, v. i. 1. To dispatch an agent or messenger to convey a message, or to do an errand. [1913 Webster] See ye how this son of a murderer hath sent to take away my head? --2 Kings vi. 32. [1913 Webster] 2. (Naut.) To pitch; as, the ship sends forward so violently as to endanger her masts. --Totten. [1913 Webster] {To send for}, to request or require by message to come or be brought. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: send v 1: cause to go somewhere; "The explosion sent the car flying in the air"; "She sent her children to camp"; "He directed all his energies into his dissertation" [syn: {send}, {direct}] 2: to cause or order to be taken, directed, or transmitted to another place; "He had sent the dispatches downtown to the proper people and had slept" [syn: {send}, {send out}] 3: cause to be directed or transmitted to another place; "send me your latest results"; "I'll mail you the paper when it's written" [syn: {mail}, {post}, {send}] 4: transport commercially [syn: {transport}, {send}, {ship}] 5: assign to a station [syn: {station}, {post}, {send}, {place}] 6: transfer; "The spy sent the classified information off to Russia" [syn: {send}, {get off}, {send off}] 7: cause to be admitted; of persons to an institution; "After the second episode, she had to be committed"; "he was committed to prison" [syn: {commit}, {institutionalize}, {institutionalise}, {send}, {charge}] 8: broadcast over the airwaves, as in radio or television; "We cannot air this X-rated song" [syn: {air}, {send}, {broadcast}, {beam}, {transmit}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  send 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
send
 • ส่ง: นำส่ง, จัดส่ง [Lex2]
 • ปล่อยออก: เปล่งออกมา, ขับออก [Lex2]
 • ส่งข่าว: ให้ข้อมูล, ส่งสัญญาณ, กระจายเสียง [Lex2]
 • ทำให้ปิติยินดี: ทำให้ตื่นเต้น [Lex2]
 • (เซนดฺ) { sent,sent,sending,sends} vt.,vi. ส่ง,ส่งออก,นำส่ง,ขับ,ไล่,ปล่อยออก,เปล่ง,ส่งสัญญาณ -Phr. (send for เรียก,ตามหา) ###SW. sender n. ###S. transmit ###A. receive [Hope]
 • (vt) ขับ,ส่ง,ปล่อย,ไล่,เปล่ง [Nontri]
 • /S EH1 N D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
sende, säend, Senf, SED, äsend, Sand, seid, sind, Spenden, spenden, Senken, seiden, sengen, senken

Similar FRENCH words suggested by aspell:
sens, sen, sent, zend, fend, pend, rend, tend, vend, séné, s'en

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.4222 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).