Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for sema (9 entries) (6.0966 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sema-, *sema*. Possible hiragana form: せま

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: azure 1. gökyüzü, sema 2. gök mavisi 3. gökmavisi renkte. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: blue 1. mavi renk, gök mavisi rengi 2. çivit 3. mavi üniformalı kimse 4. sembolü mavi olan bir zümrenin üyesi 5. mavi, morarmış, çürük (cilt, et) 6. katı kurallara dayanan, tutucu 7. müstehcen, açık saçık 8. maviye boyamak, mavileştirmek 9. çivitlemek. black and blue çürük, morarmış. blue angels (argo) amital. blue black yazarken mavi olup sonra kararan mürekkep. blue book (A.B.D.) sosyal hayatta yeri olan kimselere mahsus adres defteri 10. yüksek okulların imtihanlarında kullanılan genellikle mavi kaplı defter 11. sınav 12. ingiliz parlamentosuna veya diğer bir resmi daireye ait mavi kaplı kitap. blue blood asil kan 13. aristokrat. blue cheese (iyi cins) mavi peynir. blue chip sağlam bir şirketin hisse senedi 14. kumarda en kıymetli olan mavi fiş. blue-collar işçi sınıfına ait blue devils yeis, üzüntü. blue-eyed mavi gözlü, blue-eyed daisy ayı kulağı, ayı otu. blue fox arktik tilkisi. blue funk (argo) aşırı korku blue-green nil rengi, cam göbeği. blue ground içinde elmas bulunan (kil.) blue gum okaliptus. blue laws pazar günü eğlenmeyi yasaklayan kanunlar 15. şahsi davranışları sert bir şekilde tanzim eden kanunlar, tutucu kanunlar. blue light işaret için kullanılan havai fişek. blue mold (ekmekve peynirde hasıl olan) mavi küf. blue moon uzun zaman. once in a blue moon nadiren, kırk yılda bir. blue peter (den.) hareket flaması. blue ribbon herhangi bir sahada en büyük nişan. blue-ribbon jury, blueribbon panel çok önemli bir dava için en yüksek tabakadan seçilmiş olan bir juri heyeti. feel blue çok sıkılmak 16. hüzün duymak. out of the blue aniden, damdan düşer gibi. blue-sky law tahvil satın alacak olanları hileden korumak amacıyla çıkarılan kanun. blue velvet (argo) iğne ile zerk edilen kafurlu afyon ruhu ve antihistamin karışımı. blue streak (k.dili) yıldırım gibi hızla hareket eden bir şey.blue vitriol göztaşı. the blue (şiir) gök, sema 17. deniz 18. mavilik. the blues hüzün, keder. blues (müz.) bir çeşit caz müziği . blue baby (tıb.) herediter kalp hastalığı veya akciğerdeki bir aksaklıktan dolayı mavimtırak doğan çocuk. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: empyrean 1. mitolojiye göre ateşten olduğu farzedilen en yüksek gök tabakası 2. gökler, sema 3. semavi 4. ateşten yapılmış, ateş gibi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: firmament 1. sema, gök kubbe, asuman. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: heaven 1. cennet 2. gök, sema 3. (b.h) Allah, Cenabı Hak 4. saadet, mutluluk. For heaven' sake ! Allah aşkına ! Good Heavens! Aman yarabbi ! in seventh heaven çok mutlu. move heaven ¨and earth mümkün olan her şeyi yapmak. smell to high heaven pis kokmak. Where in heaven have you been? Neredeydin Allah aşkına? From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: sky 1. (skied veya skyed, skying) gökyüzü, gök, sema, asuman 2. hava 3. (k. dili) topu havaya vurmak, yukanya fırlatmak 4. duvarın üst tarafına asmak (resim) sky blue gök mavisi. sky pilot (argo) orduda papaz veya rahip. out of a clear sky birdenbire, tepeden inme. praise to the skies göklere çıkarmak, aşırı derecede övmek. under the open sky açık havada, gök kubbe altında. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: sphere 1. küre 2. gök, sema 3. dünya 4. saha, alan 5. sınıf, derece 6. küreler arasına koymak 7. küre şeklini vermek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: vault 1. tonoz, çatı kemeri, kemer 2. gök, sema 3. mahzen 4. kasa 5. yeraltında kemerli kabir 6. kemer yapmak, üstüne kemer çevirmek. bank vault banka kasası. vault'ing tonozlu yapı, kemerli yapı 7. kemer yapma sanatı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: welkin 1. (eski) gök kubbe, sema, asuman. make the welkin ring (şiir) gökleri çınlatmak .

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0966 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).