Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for seize (3 entries) (6.3114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seize-, *seize*. Possible hiragana form: せいぜ

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Seize \Seize\, v. t. [imp. & p. p. {Seized}; p. pr. & vb. n. {Seizing}.] [OE. seisen, saisen, OF. seisir, saisir, F. saisir, of Teutonic origin, and akin to E. set. The meaning is properly, to set, put, place, hence, to put in possession of. See {Set}, v. t.] 1. To fall or rush upon suddenly and lay hold of; to gripe or grasp suddenly; to reach and grasp. [1913 Webster] For by no means the high bank he could seize. --Spenser. [1913 Webster] Seek you to seize and gripe into your hands The royalties and rights of banished Hereford? --Shak. [1913 Webster] 2. To take possession of by force. [1913 Webster] At last they seize The scepter, and regard not David's sons. --Milton. [1913 Webster] 3. To invade suddenly; to take sudden hold of; to come upon suddenly; as, a fever seizes a patient. [1913 Webster] Hope and deubt alternate seize her seul. --Pope. [1913 Webster] 4. (law) To take possession of by virtue of a warrant or other legal authority; as, the sheriff seized the debtor's goods. [1913 Webster] 5. To fasten; to fix. [Obs.] [1913 Webster] As when a bear hath seized her cruel claws Upon the carcass of some beast too weak. --Spenser. [1913 Webster] 6. To grap with the mind; to comprehend fully and distinctly; as, to seize an idea. [1913 Webster] 7. (Naut.) To bind or fasten together with a lashing of small stuff, as yarn or marline; as, to seize ropes. [1913 Webster] Note: This word, by writers on law, is commonly written seise, in the phrase to be seised of (an estate), as also, in composition, disseise, disseisin. [1913 Webster] {To be seized of}, to have possession, or right of possession; as, A B was seized and possessed of the manor of Dale. "Whom age might see seized of what youth made prize." --Chapman. {To seize on} or {To seize upon}, to fall on and grasp; to take hold on; to take possession of suddenly and forcibly. [1913 Webster] Syn: To catch; grasp; clutch; snatch; apprehend; arrest; take; capture. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: seize v 1: take hold of; grab; "The sales clerk quickly seized the money on the counter"; "She clutched her purse"; "The mother seized her child by the arm"; "Birds of prey often seize small mammals" [syn: {seize}, {prehend}, {clutch}] 2: take or capture by force; "The terrorists seized the politicians"; "The rebels threaten to seize civilian hostages" 3: take possession of by force, as after an invasion; "the invaders seized the land and property of the inhabitants"; "The army seized the town"; "The militia captured the castle" [syn: {appropriate}, {capture}, {seize}, {conquer}] 4: take temporary possession of as a security, by legal authority; "The FBI seized the drugs"; "The customs agents impounded the illegal shipment"; "The police confiscated the stolen artwork" [syn: {impound}, {attach}, {sequester}, {confiscate}, {seize}] 5: seize and take control without authority and possibly with force; take as one's right or possession; "He assumed to himself the right to fill all positions in the town"; "he usurped my rights"; "She seized control of the throne after her husband died" [syn: {assume}, {usurp}, {seize}, {take over}, {arrogate}] 6: hook by a pull on the line; "strike a fish" 7: affect; "Fear seized the prisoners"; "The patient was seized with unbearable pains"; "He was seized with a dreadful disease" [syn: {seize}, {clutch}, {get hold of}] 8: capture the attention or imagination of; "This story will grab you"; "The movie seized my imagination" [syn: {grab}, {seize}] From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: seize [sɛz] sixteen

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  seize 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
seize
 • ฉกฉวย: ฉก, คว้า, ยึด, กำ, กุม, เกาะกุม, ฉวย, จับ, มัด, ผูกเงื่อน, รวบรัด, หยุด, ยั้ง [Lex2]
 • ฉวยโอกาส: ถือโอกาส, คว้าโอกาส, ใช้อำนาจมิชอบ [Lex2]
 • เข้าครอบงำจิตใจ: ยึดครองจิตใจ, เกาะกุมจิตใจ [Lex2]
 • จับกุม: ควบคุมตัว, รวบตัว, บุกจับ [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • อนุญาตให้เข้ายึดครอง (ทางกฎหมาย): เข้าครอบครอง, ยึดสถานการณ์, ครองสถานการณ์ [Lex2]
 • สิบหก, 16 [LongdoFR]
 • (ซีซ) vt.,vi. จับ,จับกุม,จับตัว,ยึด,ฉวย,ถือเอา,ยึดครอง,ยึดถือ,ชิง,ครอบงำ,ครอบครอง,เข้าใจ,ถือโอกาส. ###S. seise. ###SW. seizable adj. seizer n. seizor n. ###S. take,grasp,apprehend [Hope]
 • (vt) ฉวย,ยึด,จับกุม,ครอบครอง,ถือโอกาส [Nontri]
 • /S IY1 Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Reize, Seide, Seife, Seile, Seime, Seite, geize, heize, reize, seife, seile, seine, setze

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.3114 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).