Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for second (6 entries) (6.0766 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -second-, *second*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Second \Sec"ond\, v. t. [imp. & p. p. {Seconded}; p. pr. & vb. n. {Seconding}.] [Cf. F. seconder, L. secundare, from secundus. See {Second}, a.] 1. To follow in the next place; to succeed; to alternate. [R.] [1913 Webster] In the method of nature, a low valley is immediately seconded with an ambitious hill. --Fuller. [1913 Webster] Sin is seconded with sin. --South. [1913 Webster] 2. To follow or attend for the purpose of assisting; to support; to back; to act as the second of; to assist; to forward; to encourage. [1913 Webster] We have supplies to second our attempt. --Shak. [1913 Webster] In human works though labored on with pain, A thousand movements scarce one purpose gain; In God's, one single can its end produce, Yet serves to second too some other use. --Pope. [1913 Webster] 3. Specifically, (Parliamentary Procedure) to support, as a motion[6] or proposal, by adding one's voice to that of the mover or proposer. [1913 Webster] Note: Under common parliamentary rules used by many organizations, especially legislative bodies, a motion must be seconded in order to come properly before the deliberative body for discussion. Any motion[6] for which there is no second[8] dies for lack thereof. [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Second \Sec"ond\, a. [F., fr. L. secundus second, properly, following, fr. sequi to follow. See {Sue} to follow, and cf. {Secund}.] 1. Immediately following the first; next to the first in order of place or time; hence, occurring again; another; other. [1913 Webster] And he slept and dreamed the second time. --Gen. xli. 5. [1913 Webster] 2. Next to the first in value, power, excellence, dignity, or rank; secondary; subordinate; inferior. [1913 Webster] May the day when we become the second people upon earth . . . be the day of our utter extirpation. --Landor. [1913 Webster] 3. Being of the same kind as another that has preceded; another, like a prototype; as, a second Cato; a second Troy; a second deluge. [1913 Webster] A Daniel, still say I, a second Daniel! --Shak. [1913 Webster] {Second Adventist}. See {Adventist}. {Second cousin}, the child of a cousin. {Second-cut file}. See under {File}. {Second distance} (Art), that part of a picture between the foreground and the background; -- called also {middle ground}, or {middle distance}. [R.] {Second estate} (Eng.), the House of Peers. {Second girl}, a female house-servant who does the lighter work, as chamber work or waiting on table. {Second intention}. See under {Intention}. {Second story}, {Second floor}, in America, the second range of rooms from the street level. This, in England, is called the {first floor}, the one beneath being the {ground floor}. {Second thought} or {Second thoughts}, consideration of a matter following a first impulse or impression; reconsideration. [1913 Webster] On second thoughts, gentlemen, I don't wish you had known him. --Dickens. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Second \Sec"ond\, n. 1. One who, or that which, follows, or comes after; one next and inferior in place, time, rank, importance, excellence, or power. [1913 Webster] Man An angel's second, nor his second long. --Young. [1913 Webster] 2. One who follows or attends another for his support and aid; a backer; an assistant; specifically, one who acts as another's aid in a duel. [1913 Webster] Being sure enough of seconds after the first onset. --Sir H. Wotton. [1913 Webster] 3. Aid; assistance; help. [Obs.] [1913 Webster] Give second, and my love Is everlasting thine. --J. Fletcher. [1913 Webster] 4. pl. An article of merchandise of a grade inferior to the best; esp., a coarse or inferior kind of flour. [1913 Webster] 5. [F. seconde. See {Second}, a.] The sixtieth part of a minute of time or of a minute of space, that is, the second regular subdivision of the degree; as, sound moves about 1,140 English feet in a second; five minutes and ten seconds north of this place. [1913 Webster] 6. In the duodecimal system of mensuration, the twelfth part of an inch or prime; a line. See {Inch}, and {Prime}, n., 8. [1913 Webster] 7. (Mus.) (a) The interval between any tone and the tone which is represented on the degree of the staff next above it. (b) The second part in a concerted piece; -- often popularly applied to the alto. [1913 Webster] 8. (Parliamentary Procedure) A motion in support of another motion which has been moved in a deliberative body; a motion without a second dies without discussion. [PJC] {Second hand}, the hand which marks the seconds on the dial of a watch or a clock. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: second adv 1: in the second place; "second, we must consider the economy" [syn: {second}, {secondly}] adj 1: coming next after the first in position in space or time or degree or magnitude [syn: {second}, {2nd}, {2d}] 2: a part or voice or instrument or orchestra section lower in pitch than or subordinate to the first; "second flute"; "the second violins" [ant: {first}] n 1: 1/60 of a minute; the basic unit of time adopted under the Systeme International d'Unites [syn: {second}, {sec}, {s}] 2: an indefinitely short time; "wait just a moment"; "in a mo"; "it only takes a minute"; "in just a bit" [syn: {moment}, {mo}, {minute}, {second}, {bit}] 3: the fielding position of the player on a baseball team who is stationed near the second of the bases in the infield [syn: {second base}, {second}] 4: a particular point in time; "the moment he arrived the party began" [syn: {moment}, {minute}, {second}, {instant}] 5: following the first in an ordering or series; "he came in a close second" 6: a 60th part of a minute of arc; "the treasure is 2 minutes and 45 seconds south of here" [syn: {second}, {arcsecond}] 7: the official attendant of a contestant in a duel or boxing match 8: a speech seconding a motion; "do I hear a second?" [syn: {second}, {secondment}, {endorsement}, {indorsement}] 9: the gear that has the second lowest forward gear ratio in the gear box of a motor vehicle; "he had to shift down into second to make the hill" [syn: {second gear}, {second}] 10: merchandise that has imperfections; usually sold at a reduced price without the brand name [syn: {irregular}, {second}] v 1: give support or one's approval to; "I'll second that motion"; "I can't back this plan"; "endorse a new project" [syn: {second}, {back}, {endorse}, {indorse}] 2: transfer an employee to a different, temporary assignment; "The officer was seconded for duty overseas" From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: sec. 1. (kıs.) secant, second, secretary, section, Just a sec. (k. dili) Bir saniye! From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: second [səgõ] second

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0766 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).