Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for scroll (3 entries) (6.4294 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scroll-, *scroll*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Scroll \Scroll\, n. [A dim. of OE. scroue, scrowe (whence E. escrow), OF. escroe, escroue, F. ['e]crou entry in the jail book, LL. scroa scroll, probably of Teutonic origin; cf. OD. schroode a strip, shred, slip of paper, akin to E. shred. Cf. {Shred}, {Escrow}.] 1. A roll of paper or parchment; a writing formed into a roll; a schedule; a list. [1913 Webster] The heavens shall be rolled together as a scroll. --Isa. xxxiv. 4. [1913 Webster] Here is the scroll of every man's name. --Shak. [1913 Webster] 2. (Arch.) An ornament formed of undulations giving off spirals or sprays, usually suggestive of plant form. Roman architectural ornament is largely of some scroll pattern. [1913 Webster] 3. A mark or flourish added to a person's signature, intended to represent a seal, and in some States allowed as a substitute for a seal. [U.S.] --Burrill. [1913 Webster] 4. (Geom.) Same as {Skew surface}. See under {Skew}. [1913 Webster] {Linen scroll} (Arch.) See under {Linen}. {Scroll chuck} (Mach.), an adjustable chuck, applicable to a lathe spindle, for centering and holding work, in which the jaws are adjusted and tightened simultaneously by turning a disk having in its face a spiral groove which is entered by teeth on the backs of the jaws. {Scroll saw}. See under {Saw}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rule \Rule\, n. [Webster 1913 Suppl.] Syn: regulation; law; precept; maxim; guide; canon; order; method; direction; control; government; sway; empire. [1913 Webster] Rule \Rule\, v. t. [imp. & p. p. {Ruled}; p. pr. & vb. n. {Ruling}.] [Cf. OF. riuler, ruiler, L. regulare. See {Rule}, n., and cf. {Regulate}.] 1. To control the will and actions of; to exercise authority or dominion over; to govern; to manage. --Chaucer. [1913 Webster] A bishop then must be blameless; . . . one that ruleth well his own house, having his children in subjection. --1 Tim. iii. 2, 4. [1913 Webster] 2. To control or direct by influence, counsel, or persuasion; to guide; -- used chiefly in the passive. [1913 Webster] I think she will be ruled In all respects by me. --Shak. [1913 Webster] 3. To establish or settle by, or as by, a rule; to fix by universal or general consent, or by common practice. [1913 Webster] That's are ruled case with the schoolmen. --Atterbury. [1913 Webster] 4. (Law) To require or command by rule; to give as a direction or order of court. [1913 Webster] 5. To mark with lines made with a pen, pencil, etc., guided by a rule or ruler; to print or mark with lines by means of a rule or other contrivance effecting a similar result; as, to rule a sheet of paper of a blank book. [1913 Webster] {Ruled surface} (Geom.), any surface that may be described by a straight line moving according to a given law; -- called also a {scroll}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: scroll n 1: a round shape formed by a series of concentric circles (as formed by leaves or flower petals) [syn: {coil}, {whorl}, {roll}, {curl}, {curlicue}, {ringlet}, {gyre}, {scroll}] 2: a document that can be rolled up (as for storage) [syn: {scroll}, {roll}] v 1: move through text or graphics in order to display parts that do not fit on the screen; "Scroll down to see the entire text"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  scroll 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
scroll
 • ม้วนหนังสือที่ใช้เขียนกันในสมัยโบราณ (ทำจากหนัง/กระดาษ)[Lex2]
 • รายการ: รายชื่อ [Lex2]
 • (สโครล) n. ม้วนกระดาษหรือหนัง (โดยเฉพาะที่มีคำจารึก) ,รายกาย,สมุดรายชื่อ,บัญชีหางว่าว,สิ่งที่เป็นรูปขดม้วน,ส่วนที่เป็นปลายขดม้วน,หัวรูปขดม้วน,ลายขดม้วน [Hope]
 • (n) บัญชีหางว่าว,ม้วนกระดาษ,สมุดรายชื่อ,รายการ [Nontri]
 • /S K R OW1 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
scrolle, scrollt, Scholl

Similar FRENCH words suggested by aspell:
roll, scarole, scull, troll, schéol, scaroles, col, score, sol, Sorel, créole, salol, sacral, sculls, stérol, survol, trolls, cols, scores, sols, cool, croc, sacrons, stérols, sucrons, survols, escroc, crocs, crois, cross, croîs, saros, suros, escrocs, s'enrôla, s'enrôle

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.4294 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).