Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for screen (4 entries) (6.1775 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -screen-, *screen*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Screen \Screen\ (skr[=e]n), n. [OE. scren, OF. escrein, escran, F. ['e]cran, of uncertain origin; cf. G. schirm a screen, OHG. scirm, scerm a protection, shield, or G. schragen a trestle, a stack of wood, or G. schranne a railing.] 1. Anything that separates or cuts off inconvenience, injury, or danger; that which shelters or conceals from view; a shield or protection; as, a fire screen. [1913 Webster] Your leavy screens throw down. --Shak. [1913 Webster] Some ambitious men seem as screens to princes in matters of danger and envy. --Bacon. [1913 Webster] 2. (Arch.) A dwarf wall or partition carried up to a certain height for separation and protection, as in a church, to separate the aisle from the choir, or the like. [1913 Webster] 3. A surface, as that afforded by a curtain, sheet, wall, etc., upon which an image, as a picture, is thrown by a magic lantern, solar microscope, etc. [1913 Webster] 4. A long, coarse riddle or sieve, sometimes a revolving perforated cylinder, used to separate the coarser from the finer parts, as of coal, sand, gravel, and the like. [1913 Webster] 5. (Cricket) An erection of white canvas or wood placed on the boundary opposite a batsman to enable him to see ball better. [Webster 1913 Suppl.] 6. a netting, usu. of metal, contained in a frame, used mostly in windows or doors to allow in fresh air while excluding insects. {Screen door}, a door of which half or more is composed of a screen. {Screen window}, a screen inside a frame, fitted for insertion into a window frame. [PJC] 7. The surface of an electronic device, as a television set or computer monitor, on which a visible image is formed. The screen is frequently the surface of a cathode-ray tube containing phosphors excited by the electron beam, but other methods for causing an image to appear on the screen are also used, as in flat-panel displays. [PJC] 8. The motion-picture industry; motion pictures. "A star of stage and screen." [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Screen \Screen\ (skr[=e]n), v. t. [imp. & p. p. {Screened}; p. pr. & vb. n. {Screening}.] 1. To provide with a shelter or means of concealment; to separate or cut off from inconvenience, injury, or danger; to shelter; to protect; to protect by hiding; to conceal; as, fruits screened from cold winds by a forest or hill. [1913 Webster] They were encouraged and screened by some who were in high commands. --Macaulay. [1913 Webster] 2. To pass, as coal, gravel, ashes, etc., through a screen in order to separate the coarse from the fine, or the worthless from the valuable; to sift. [1913 Webster] 3. to examine a group of objects methodically, to separate them into groups or to select one or more for some purpose. As: (a) To inspect the qualifications of candidates for a job, to select one or more to be hired. (b) (Biochem., Med.) to test a large number of samples, in order to find those having specific desirable properties; as, to screen plant extracts for anticancer agents. [PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: screen n 1: a white or silvered surface where pictures can be projected for viewing [syn: {screen}, {silver screen}, {projection screen}] 2: a protective covering that keeps things out or hinders sight; "they had just moved in and had not put up blinds yet" [syn: {blind}, {screen}] 3: the display that is electronically created on the surface of the large end of a cathode-ray tube [syn: {screen}, {CRT screen}] 4: a covering that serves to conceal or shelter something; "a screen of trees afforded privacy"; "under cover of darkness"; "the brush provided a covert for game"; "the simplest concealment is to match perfectly the color of the background" [syn: {screen}, {cover}, {covert}, {concealment}] 5: a protective covering consisting of netting; can be mounted in a frame; "they put screens in the windows for protection against insects"; "a metal screen protected the observers" 6: the personnel of the film industry; "a star of stage and screen" [syn: {filmdom}, {screenland}, {screen}] 7: a strainer for separating lumps from powdered material or grading particles [syn: {sieve}, {screen}] 8: a door that consists of a frame holding metallic or plastic netting; used to allow ventilation and to keep insects from entering a building through the open door; "he heard the screen slam as she left" [syn: {screen door}, {screen}] 9: partition consisting of a decorative frame or panel that serves to divide a space v 1: test or examine for the presence of disease or infection; "screen the blood for the HIV virus" [syn: {screen}, {test}] 2: examine methodically; "screen the suitcases" 3: examine in order to test suitability; "screen these samples"; "screen the job applicants" [syn: {screen}, {screen out}, {sieve}, {sort}] 4: project onto a screen for viewing; "screen a film" 5: prevent from entering; "block out the strong sunlight" [syn: {screen}, {block out}] 6: separate with a riddle, as grain from chaff [syn: {riddle}, {screen}] 7: protect, hide, or conceal from danger or harm [syn: {shield}, {screen}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: screen n. [Atari ST {demoscene}] One {demoeffect} or one screenful of them. Probably comes from old Sierra-style adventures or shoot-em-ups where one travels from one place to another one screenful at a time.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  screen 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
screen
 • ม่าน: บังตา, ฉาก, ที่กำบัง [Lex2]
 • จอภาพยนตร์: จอภาพ, จอ [Lex2]
 • การกำบัง: การอำพราง, การปกปิด [Lex2]
 • ตะแกรง: ที่กรอง, กระชอน [Lex2]
 • ปกปิด: ซ่อนเร้น [Lex2]
 • คุ้มกัน (คนที่กระทำไม่ถูกต้อง): คุ้มครอง, ปกป้อง [Lex2]
 • คัดเลือก: แยกออก, เลือกออก, คัดออก, กลั่นกรอง [Lex2]
 • ติดม่าน: ติดฉาก [Lex2]
 • ฉายภาพยนตร์: ฉายบนจอ (ภาพยนตร์, ทีวี ฯลฯ), แสดงบนจอ, ฉายหนัง [Lex2]
 • (สครีน) n. จอ,ม่าน,ฉาก,ที่บัง,เครื่องบัง,สิ่งปกปิด,ของอำพราง,จอภาพยนตร์,จอแก้ว (โทรทัศน์) ,ภาพยนตร์,กองกำลังคุ้มกัน,ม่านคุ้มกัน,ม่านควัน,ตะแกรงร่อน,ตะแกรงกรอง,แผ่นตาข่าย,ป้ายปิดประกาศ vt. ปกคลุม,ป้องกัน,ซ่อนเร้น,คุ้มกัน,เลือก,เรียบเรียง,ร่อนด้วยตะแกรง,กรอง, [Hope]
 • (n) จอ,ฉากกั้น,ม่าน,ที่กำบัง,เครื่องปกปิด,ภาพยนตร์ [Nontri]
 • (vt) ฉายหนัง,กั้นฉาก,ปกคลุม,ซ่อนเร้น,ติดมุ้งลวด [Nontri]
 • /S K R IY1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Scheren, scheren, Schreien, Seren, schreien, Cremen, Seen, Sirene, Schrein, Sirenen, scheuen, schrien, surren, Spree, Creme, Schere, Serben, Serien, Schein, Sorben, Sorgen, Sorten, Spleen, Syrien, Särgen, scheel, sorgen, surfen, Crew, See, Schrei, Schnee, Syrer, Serbe, Serie, Sorbe, Sorge, Sorte, Spreu, Särge, scheu, Püree, Sache, Socke, Spore, Suche, Säcke, Säure, Ähre, ICE, Ire, LCR, OCR, SFr, Screenshot, Sir, Sri, sie, spe, Asche, Esche, Ecke, Ehre, Göre, Hure, Lire, Lore, Pore, SCSI, Safe, Sage, Same, Sarg, Schi, Sole, Soße, SuSE, Säle, Säue, Ware, jure, sähe, säße

Similar FRENCH words suggested by aspell:
coréen, créent, sacrée, sucrée, crée, créé, créa, sacrées, sucrées, créer, crées, créés, green, ocrée, créas, coréens, sacrer, sucrer, ocrées, sabéen, spleen, syrien, créna, sacre, sacré, scare, score, sucre, sucré, acre, âcre, cirée, sacrera, sucrera, créant, sacres, sacret, sacrés, scares, scores, secret, serez, sucres, sucrés, greens, sacrez, sucrez, cran, serran, ocre, ocré, sire, sore, sure, sûre, sécréta, creux, creva, créma, créât, crêpa

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1775 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).