Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for score (5 entries) (5.0541 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -score-, *score*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Score \Score\, v. i. 1. To keep the score in a game; to act as scorer. [Webster 1913 Suppl.] 2. To make or count a point or points, as in a game; to tally. [Webster 1913 Suppl.] 3. To run up a score, or account of dues. [Webster 1913 Suppl.] 4. To succeed in finding a partner for sexual intercourse; to make a sexual conquest. [slang] [PJC] 5. To purchase drugs illegally. [slang] [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Score \Score\ (sk[=o]r), v. t. [imp. & p. p. {Scored} (sk[=o]rd); p. pr. & vb. n. {Scoring}.] 1. To mark with lines, scratches, or notches; to cut notches or furrows in; to notch; to scratch; to furrow; as, to score timber for hewing; to score the back with a lash. [1913 Webster] Let us score their backs. --Shak. [1913 Webster] A briar in that tangled wilderness Had scored her white right hand. --M. Arnold. [1913 Webster] 2. Especially, to mark with significant lines or notches, for indicating or keeping account of something; as, to score a tally. [1913 Webster] 3. To mark or signify by lines or notches; to keep record or account of; to set down; to record; to charge. [1913 Webster] Madam, I know when, Instead of five, you scored me ten. --Swift. [1913 Webster] Nor need I tallies thy dear love to score. --Shak. [1913 Webster] 4. To engrave, as upon a shield. [R.] --Spenser. [1913 Webster] 5. To make a score of, as points, runs, etc., in a game. [1913 Webster] 6. (Mus.) To write down in proper order and arrangement; as, to score an overture for an orchestra. See {Score}, n., 9. [1913 Webster] 7. (Geol.) To mark with parallel lines or scratches; as, the rocks of New England and the Western States were scored in the drift epoch. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Score \Score\ (sk[=o]r), n. [AS. scor twenty, fr. sceran, scieran, to shear, cut, divide; or rather the kindred Icel. skor incision, twenty, akin to Dan. skure a notch, Sw. sk[*a]ra. See {Shear}.] 1. A notch or incision; especially, one that is made as a tally mark; hence, a mark, or line, made for the purpose of account. [1913 Webster] Whereas, before, our forefathers had no other books but the score and the tally, thou hast caused printing to be used. --Shak. [1913 Webster] 2. An account or reckoning; account of dues; bill; hence, indebtedness. [1913 Webster] He parted well, and paid his score. --Shak. [1913 Webster] 3. Account; reason; motive; sake; behalf. [1913 Webster] But left the trade, as many more Have lately done on the same score. --Hudibras. [1913 Webster] You act your kindness in Cydaria's score. --Dryden. [1913 Webster] 4. The number twenty, as being marked off by a special score or tally; hence, in pl., a large number. [1913 Webster] Amongst three or four score hogsheads. --Shak. [1913 Webster] At length the queen took upon herself to grant patents of monopoly by scores. --Macaulay. [1913 Webster] 5. A distance of twenty yards; -- a term used in ancient archery and gunnery. --Halliwell. [1913 Webster] 6. A weight of twenty pounds. [Prov. Eng.] [1913 Webster] 7. The number of points gained by the contestants, or either of them, in any game, as in cards or cricket. [1913 Webster] 8. A line drawn; a groove or furrow. [1913 Webster] 9. (Mus.) The original and entire draught, or its transcript, of a composition, with the parts for all the different instruments or voices written on staves one above another, so that they can be read at a glance; -- so called from the bar, which, in its early use, was drawn through all the parts. --Moore (Encyc. of Music). [1913 Webster] 10. the grade received on an examination, such as those given in school or as a qualifying examination for a job or admission to school; -- it may be expressed as a percentage of answers which are correct, or as a number or letter; as, a score of 98 in a civil service exam. [PJC] {In score} (Mus.), having all the parts arranged and placed in juxtaposition. --Smart. {To quit scores}, to settle or balance accounts; to render an equivalent; to make compensation. [1913 Webster] Does not the earth quit scores with all the elements in the noble fruits that issue from it? --South. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: score n 1: a number or letter indicating quality (especially of a student's performance); "she made good marks in algebra"; "grade A milk"; "what was your score on your homework?" [syn: {mark}, {grade}, {score}] 2: a written form of a musical composition; parts for different instruments appear on separate staves on large pages; "he studied the score of the sonata" [syn: {score}, {musical score}] 3: a number that expresses the accomplishment of a team or an individual in a game or contest; "the score was 7 to 0" 4: a set of twenty members; "a score were sent out but only one returned" 5: grounds; "don't do it on my account"; "the paper was rejected on account of its length"; "he tried to blame the victim but his success on that score was doubtful" [syn: {score}, {account}] 6: the facts about an actual situation; "he didn't know the score" 7: an amount due (as at a restaurant or bar); "add it to my score and I'll settle later" 8: a slight surface cut (especially a notch that is made to keep a tally) [syn: {score}, {scotch}] 9: a resentment strong enough to justify retaliation; "holding a grudge"; "settling a score" [syn: {grudge}, {score}, {grievance}] 10: the act of scoring in a game or sport; "the winning score came with less than a minute left to play" 11: a seduction culminating in sexual intercourse; "calling his seduction of the girl a `score' was a typical example of male slang" [syn: {sexual conquest}, {score}] v 1: gain points in a game; "The home team scored many times"; "He hit a home run"; "He hit .300 in the past season" [syn: {score}, {hit}, {tally}, {rack up}] 2: make small marks into the surface of; "score the clay before firing it" [syn: {score}, {nock}, {mark}] 3: make underscoring marks [syn: {score}, {mark}] 4: write a musical score for 5: induce to have sex; "Harry finally seduced Sally"; "Did you score last night?"; "Harry made Sally" [syn: {seduce}, {score}, {make}] 6: get a certain number or letter indicating quality or performance; "She scored high on the SAT"; "He scored a 200" 7: assign a grade or rank to, according to one's evaluation; "grade tests"; "score the SAT essays"; "mark homework" [syn: {grade}, {score}, {mark}] From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: score [skɔr] point

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.0541 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).