Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for scarlet (47 entries) (0.4114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scarlet-, *scarlet*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

scarlet (n) ไข้หัด
scarlet (vt adj ) (สการ์เล็ต) สีแดงเป็นประกาย
scarlet letter (n ) หนังสือหรือจดหมายที่ผู้แต่งเขียนไว้สำหรับขอโทษในความผิดพลาดของตัวเอง, จดหมายลา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scarlet[ADJ] สีเลือดหมู, See also: สีแดงสด, Syn. orange red, vermilion
scarlet[N] เสื้อผ้าสีเลือดหมู
scarlet fever[N] ไข้อีดำอีแดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scarlet(สแคร์'ลิท) adj. สีแดงสด (ค่อนไปทางสีส้ม) ,ผ้าที่มีสีแดงสด,เครื่องแต่งกายที่มีสีแดงสด. adj. มีสีแดงสด
scarlet fevern. ไข้อีดำอีแดง มีอาการเจ็บคอ ลิ้นแดงเข้ม ผิวหนังมีผื่นแดง ชีพจรเต้นเร็ว,การบูชาทหาร (ของผู้หญิง)
scarlet womann. หญิงมั่วโลกีย์,หญิงชั่ว

English-Thai: Nontri Dictionary
scarlet(adj) สีแดง
scarlet(n) ผ้าสักหลาดสีแดง
SCARLET scarlet fever(n) ไข้ผื่นแดง,ไข้อีดำอีแดง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีดำอีแดง[N] scarlet fever, See also: scarlatina, Thai definition: ชื่อโรคติดต่อชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นผื่นสีดำสีแดงตามตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดงเลือดนก[adj.] (daēng leūat nok) EN: vermilion ; bright red ; scarlet   FR: vermillon ; cramoisi
แดงสด [adj.] (daēng sot) EN: vermilion ; bright red ; scarlet   FR: vermillon ; écarlate
ไข้ดำแดง[n.] (khai dam daēng) EN: scarlet fever   FR: scarlatine [f]
นกจาบปีกอ่อนสีแดง[n. exp.] (nok jāp pīk øn sī daēng) EN: Scarlet Finch   FR: Cipaye écarlate ; Gros-bec cipaye [m] ; Gros-bec sipahi [m]
นกกาฝากอกแดง[n. exp.] (nok kāfāk ok daēng) EN: Scarlet-breasted Flowerpecker   FR: Dicée à poitrine écarlate [m] ; Dicée à gorge rubis [m]
นกขุนแผนตะโพกแดง[n. exp.] (nok khun phaēn taphōk daēng) EN: Scarlet-rumped Trogon   FR: Trogon de Duvaucel [m] ; Couroucou de Duvaucel [m] ; Couroucou à croupion rouge [m]
นกกินปลีแดง[n. exp.] (nok kin plī daēng) EN: Temminck's Sunbird ; Scarlet Sunbird ; Javan Sunbird   FR: Souimanga de Temminck [m] ; Souimanga écarlate [m]
นกพญาไฟใหญ่[n. exp.] (nok phayāfai yai) EN: Scarlet Minivet   FR: Grand Minivet [m] ; Minivet flammé [m]
นกสีชมพูสวน[n. exp.] (nok sī chomphū sūan) EN: Scarlet-backed Flowerpecker   FR: Dicée à dos rouge [m]
ประทัดไต้หวัน [n. exp.] (prathat Taiwan) EN: Scarlet bush ; Fire bush ; Coloradillo   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCARLET S K AA1 R L AH0 T
SCARLETT S K AA1 R L EH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scarlet (n) (s k aa1 l @ t)
scarlets (n) (s k aa1 l @ t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喉痧[hou2 sha1, 喉痧] scarlet fever [Add to Longdo]
深红色[shen1 hong2 se4, 深紅色] scarlet [Add to Longdo]
猩红[xing1 hong2, 猩紅] scarlet [Add to Longdo]
猩红热[xing1 hong2 re4, 猩紅熱] scarlet fever [Add to Longdo]
猩红色[xing1 hong2 se4, 猩紅色] scarlet (color) [Add to Longdo]
鲜红[xian1 hong2, 鮮紅] scarlet; bright red [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scharlach {m} (Farbe)scarlet [Add to Longdo]
scharlachrot; puterrotscarlet red [Add to Longdo]
Scharlach {m} [med.]scarlet fever; scarlatina [Add to Longdo]
Scharlachsichler {m} [ornith.]Scarlet Ibis [Add to Longdo]
Scharlachbrust-Fruchttaube {f} [ornith.]Scarlet-breasted Fruit Dove [Add to Longdo]
Arakanga [ornith.]Scarlet Macaw [Add to Longdo]
Glanzsittich {m} [ornith.]Scarlet-chested Parrot [Add to Longdo]
Schwarzstirnpapagei {m} [ornith.]Scarlet-shouldered Parrotlet [Add to Longdo]
Rotbürzeltrogon {m} [ornith.]Scarlet-rumped Trogon [Add to Longdo]
Olivrücken-Bartvogel {m} [ornith.]Scarlet-crowned Barbet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Scarlet \Scar"let\, n. [OE. scarlat, scarlet, OF. escarlate, F. ['e]carlate (cf. Pr. escarlat, escarlata, Sp. & Pg. escarlata, It. scarlatto, LL. scarlatum), from Per. sakirl[=a]t.] A deep bright red tinged with orange or yellow, -- of many tints and shades; a vivid or bright red color. [1913 Webster] 2. Cloth of a scarlet color. [1913 Webster] All her household are clothed with scarlet. --Prov. xxxi. 21. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Scarlet \Scar"let\, v. t. To dye or tinge with scarlet. [R.] [1913 Webster] The ashy paleness of my cheek Is scarleted in ruddy flakes of wrath. --Ford. [1913 Webster] Scarmage From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Scarlet \Scar"let\, a. Of the color called scarlet; as, a scarlet cloth or thread. [1913 Webster] {Scarlet admiral} (Zool.), the red admiral. See under {Red}. -- Scarlet bean (Bot.), a kind of bean ({Phaseolus multiflorus}) having scarlet flowers; scarlet runner. {Scarlet fever} (Med.), a contagious febrile disease characterized by inflammation of the fauces and a scarlet rash, appearing usually on the second day, and ending in desquamation about the sixth or seventh day. {Scarlet fish} (Zool.), the telescope fish; -- so called from its red color. See under {Telescope}. {Scarlet ibis} (Zool.) See under {Ibis}. {Scarlet maple} (Bot.), the red maple. See {Maple}. {Scarlet mite} (Zool.), any one of numerous species of bright red carnivorous mites found among grass and moss, especially {Thombidium holosericeum} and allied species. The young are parasitic upon spiders and insects. {Scarlet oak} (Bot.), a species of oak ({Quercus coccinea}) of the United States; -- so called from the scarlet color of its leaves in autumn. {Scarlet runner} (Bot.), the scarlet bean. {Scarlet tanager}. (Zool.) See under {Tanager}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: scarlet adj 1: of a color at the end of the color spectrum (next to orange); resembling the color of blood or cherries or tomatoes or rubies [syn: {red}, {reddish}, {ruddy}, {blood-red}, {carmine}, {cerise}, {cherry}, {cherry-red}, {crimson}, {ruby}, {ruby-red}, {scarlet}] n 1: a variable color that is vivid red but sometimes with an orange tinge [syn: {scarlet}, {vermilion}, {orange red}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.4114 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).