Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for scale (9 entries) (6.0763 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scale-, *scale*.

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Scale \Scale\, v. t. [imp. & p. p. {Scaled}; p. pr. & vb. n. {Scaling}.] To weigh or measure according to a scale; to measure; also, to grade or vary according to a scale or system. [1913 Webster] Scaling his present bearing with his past. --Shak. [1913 Webster] {To scale a debt, wages, etc.} or {To scale down a debt, wages, etc.}, to reduce a debt, etc., according to a fixed ratio or scale. [U.S.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Scale \Scale\ (sk[=a]l), n. [AS. sc[=a]le; perhaps influenced by the kindred Icel. sk[=a]l balance, dish, akin also to D. schaal a scale, bowl, shell, G. schale, OHG. sc[=a]la, Dan. skaal drinking cup, bowl, dish, and perh. to E. scale of a fish. Cf. {Scale} of a fish, {Skull} the brain case.] 1. The dish of a balance; hence, the balance itself; an instrument or machine for weighing; as, to turn the scale; -- chiefly used in the plural when applied to the whole instrument or apparatus for weighing. Also used figuratively. [1913 Webster] Long time in even scale The battle hung. --Milton. [1913 Webster] The scales are turned; her kindness weighs no more Now than my vows. --Waller. [1913 Webster] 2. pl. (Astron.) The sign or constellation Libra. [1913 Webster] {Platform scale}. See under {Platform}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Scale \Scale\, v. i. 1. To separate and come off in thin layers or laminae; as, some sandstone scales by exposure. [1913 Webster] Those that cast their shell are the lobster and crab; the old skins are found, but the old shells never; so it is likely that they scale off. --Bacon. [1913 Webster] 2. To separate; to scatter. [Scot. & Prov. Eng.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Scale \Scale\, n. [Cf. AS. scealu, scalu, a shell, parings; akin to D. schaal, G. schale, OHG. scala, Dan. & Sw. skal a shell, Dan. skiael a fish scale, Goth. skalja tile, and E. shale, shell, and perhaps also to scale of a balance; but perhaps rather fr. OF. escale, escaile, F. ['e]caille scale of a fish, and ['e]cale shell of beans, pease, eggs, nuts, of German origin, and akin to Goth. skalja, G. schale. See {Shale}.] 1. (Anat.) One of the small, thin, membranous, bony or horny pieces which form the covering of many fishes and reptiles, and some mammals, belonging to the dermal part of the skeleton, or dermoskeleton. See {Cycloid}, {Ctenoid}, and {Ganoid}. [1913 Webster] Fish that, with their fins and shining scales, Glide under the green wave. --Milton. [1913 Webster] 2. Hence, any layer or leaf of metal or other material, resembling in size and thinness the scale of a fish; as, a scale of iron, of bone, etc. [1913 Webster] 3. (Zool.) One of the small scalelike structures covering parts of some invertebrates, as those on the wings of Lepidoptera and on the body of Thysanura; the elytra of certain annelids. See {Lepidoptera}. [1913 Webster] 4. (Zool.) A scale insect. (See below.) [1913 Webster] 5. (Bot.) A small appendage like a rudimentary leaf, resembling the scales of a fish in form, and often in arrangement; as, the scale of a bud, of a pine cone, and the like. The name is also given to the chaff on the stems of ferns. [1913 Webster] 6. The thin metallic side plate of the handle of a pocketknife. See Illust. of {Pocketknife}. [1913 Webster] 7. An incrustation deposit on the inside of a vessel in which water is heated, as a steam boiler. [1913 Webster] 8. (Metal.) The thin oxide which forms on the surface of iron forgings. It consists essentially of the magnetic oxide, {Fe3O4}. Also, a similar coating upon other metals. [1913 Webster] {Covering scale} (Zool.), a hydrophyllium. {Ganoid scale}. (Zool.) See under {Ganoid}. {Scale armor} (Mil.), armor made of small metallic scales overlapping, and fastened upon leather or cloth. {Scale beetle} (Zool.), the tiger beetle. {Scale carp} (Zool.), a carp having normal scales. {Scale insect} (Zool.), any one of numerous species of small hemipterous insects belonging to the family {Coccidae}, in which the females, when adult, become more or less scalelike in form. They are found upon the leaves and twigs of various trees and shrubs, and often do great damage to fruit trees. See {Orange scale},under {Orange}. {Scale moss} (Bot.), any leafy-stemmed moss of the order {Hepaticae}; -- so called from the small imbricated scalelike leaves of most of the species. See {Hepatica}, 2, and {Jungermannia}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Scale \Scale\, v. t. 1. To strip or clear of scale or scales; as, to scale a fish; to scale the inside of a boiler. [1913 Webster] 2. To take off in thin layers or scales, as tartar from the teeth; to pare off, as a surface. "If all the mountains were scaled, and the earth made even." --T. Burnet. [1913 Webster] 3. To scatter; to spread. [Scot. & Prov. Eng.] [1913 Webster] 4. (Gun.) To clean, as the inside of a cannon, by the explosion of a small quantity of powder. --Totten. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Scale \Scale\, n. [L. scalae, pl., scala staircase, ladder; akin to scandere to climb. See {Scan}; cf. {Escalade}.] 1. A ladder; a series of steps; a means of ascending. [Obs.] [1913 Webster] 2. Hence, anything graduated, especially when employed as a measure or rule, or marked by lines at regular intervals. Specifically: (a) A mathematical instrument, consisting of a slip of wood, ivory, or metal, with one or more sets of spaces graduated and numbered on its surface, for measuring or laying off distances, etc., as in drawing, plotting, and the like. See {Gunter's scale}. (b) A series of spaces marked by lines, and representing proportionately larger distances; as, a scale of miles, yards, feet, etc., for a map or plan. (c) A basis for a numeral system; as, the decimal scale; the binary scale, etc. (d) (Mus.) The graduated series of all the tones, ascending or descending, from the keynote to its octave; -- called also the {gamut}. It may be repeated through any number of octaves. See {Chromatic scale}, {Diatonic scale}, {Major scale}, and {Minor scale}, under {Chromatic}, {Diatonic}, {Major}, and {Minor}. [1913 Webster] 3. Gradation; succession of ascending and descending steps and degrees; progressive series; scheme of comparative rank or order; as, a scale of being. [1913 Webster] There is a certain scale of duties . . . which for want of studying in right order, all the world is in confusion. --Milton. [1913 Webster] 4. Relative dimensions, without difference in proportion of parts; size or degree of the parts or components in any complex thing, compared with other like things; especially, the relative proportion of the linear dimensions of the parts of a drawing, map, model, etc., to the dimensions of the corresponding parts of the object that is represented; as, a map on a scale of an inch to a mile. [1913 Webster] {Scale of chords}, a graduated scale on which are given the lengths of the chords of arcs from 0[deg] to 90[deg] in a circle of given radius, -- used in measuring given angles and in plotting angles of given numbers of degrees. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Scale \Scale\, v. t. [Cf. It. scalare, fr. L. scalae, scala. See {Scale} a ladder.] To climb by a ladder, or as if by a ladder; to ascend by steps or by climbing; to clamber up; as, to scale the wall of a fort. [1913 Webster] Oft have I scaled the craggy oak. --Spenser. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Scale \Scale\, v. i. To lead up by steps; to ascend. [Obs.] [1913 Webster] Satan from hence, now on the lower stair, That scaled by steps of gold to heaven-gate, Looks down with wonder. --Milton. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: scale n 1: an ordered reference standard; "judging on a scale of 1 to 10" [syn: {scale}, {scale of measurement}, {graduated table}, {ordered series}] 2: relative magnitude; "they entertained on a grand scale" 3: the ratio between the size of something and a representation of it; "the scale of the map"; "the scale of the model" 4: a specialized leaf or bract that protects a bud or catkin [syn: {scale}, {scale leaf}] 5: a thin flake of dead epidermis shed from the surface of the skin [syn: {scale}, {scurf}, {exfoliation}] 6: (music) a series of notes differing in pitch according to a specific scheme (usually within an octave) [syn: {scale}, {musical scale}] 7: a measuring instrument for weighing; shows amount of mass [syn: {scale}, {weighing machine}] 8: an indicator having a graduated sequence of marks 9: a metal sheathing of uniform thickness (such as the shield attached to an artillery piece to protect the gunners) [syn: {plate}, {scale}, {shell}] 10: a flattened rigid plate forming part of the body covering of many animals v 1: measure by or as if by a scale; "This bike scales only 25 pounds" 2: pattern, make, regulate, set, measure, or estimate according to some rate or standard 3: take by attacking with scaling ladders; "The troops scaled the walls of the fort" 4: reach the highest point of; "We scaled the Mont Blanc" [syn: {scale}, {surmount}] 5: climb up by means of a ladder 6: remove the scales from; "scale fish" [syn: {scale}, {descale}] 7: measure with or as if with scales; "scale the gold" 8: size or measure according to a scale; "This model must be scaled down"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0763 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).