Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for saw (9 entries) (5.0961 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saw-, *saw*.

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Saw \Saw\, n. [OE. sawe, AS. sagu; akin to secgan to say. See {Say}, v. t. and cf. {Saga}.] [1913 Webster] 1. Something said; speech; discourse. [Obs.] "To hearken all his sawe." --Chaucer. [1913 Webster] 2. A saying; a proverb; a maxim. [1913 Webster] His champions are the prophets and apostles, His weapons holy saws of sacred writ. --Shak. [1913 Webster] 3. Dictate; command; decree. [Obs.] [1913 Webster] [Love] rules the creatures by his powerful saw. --Spenser. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Saw \Saw\ (s[add]), imp. of {See}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Saw \Saw\, n. [OE. sawe, AS. sage; akin to D. zaag, G. s[aum]ge, OHG. sega, saga, Dan. sav, Sw. s[*a]g, Icel. s["o]g, L. secare to cut, securis ax, secula sickle. Cf. {Scythe}, {Sickle}, {Section}, {Sedge}.] An instrument for cutting or dividing substances, as wood, iron, etc., consisting of a thin blade, or plate, of steel, with a series of sharp teeth on the edge, which remove successive portions of the material by cutting and tearing. [1913 Webster] Note: Saw is frequently used adjectively, or as the first part of a compound. [1913 Webster] {Band saw}, {Crosscut saw}, etc. See under {Band}, {Crosscut}, etc. {Circular saw}, a disk of steel with saw teeth upon its periphery, and revolved on an arbor. {Saw bench}, a bench or table with a flat top for for sawing, especially with a circular saw which projects above the table. {Saw file}, a three-cornered file, such as is used for sharpening saw teeth. {Saw frame}, the frame or sash in a sawmill, in which the saw, or gang of saws, is held. {Saw gate}, a saw frame. {Saw gin}, the form of cotton gin invented by Eli Whitney, in which the cotton fibers are drawn, by the teeth of a set of revolving circular saws, through a wire grating which is too fine for the seeds to pass. {Saw grass} (Bot.), any one of certain cyperaceous plants having the edges of the leaves set with minute sharp teeth, especially the {Cladium Mariscus} of Europe, and the {Cladium effusum} of the Southern United States. Cf. {Razor grass}, under {Razor}. {Saw log}, a log of suitable size for sawing into lumber. {Saw mandrel}, a mandrel on which a circular saw is fastened for running. {Saw pit}, a pit over which timbor is sawed by two men, one standing below the timber and the other above. --Mortimer. {Saw sharpener} (Zool.), the great titmouse; -- so named from its harsh call note. [Prov. Eng.] {Saw whetter} (Zool.), the marsh titmouse ({Parus palustris}); -- so named from its call note. [Prov. Eng.] {Scroll saw}, a ribbon of steel with saw teeth upon one edge, stretched in a frame and adapted for sawing curved outlines; also, a machine in which such a saw is worked by foot or power. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Saw \Saw\, v. t. [imp. {Sawed}; p. p. {Sawed} or {Sawn}; p. pr. & vb. n. {Sawing}.] 1. To cut with a saw; to separate with a saw; as, to saw timber or marble. [1913 Webster] 2. To form by cutting with a saw; as, to saw boards or planks, that is, to saw logs or timber into boards or planks; to saw shingles; to saw out a panel. [1913 Webster] 3. Also used figuratively; as, to saw the air. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Saw \Saw\, v. i. 1. To use a saw; to practice sawing; as, a man saws well. [1913 Webster] 2. To cut, as a saw; as, the saw or mill saws fast. [1913 Webster] 3. To be cut with a saw; as, the timber saws smoothly. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: See \See\ (s[=e]), v. t. [imp. {Saw} (s[add]); p. p. {Seen} (s[=e]n); p. pr. & vb. n. {Seeing}.] [OE. seen, sen, seon, AS. se['o]n; akin to OFries. s[imac]a, D. zien, OS. & OHG. sehan, G. sehen, Icel. sj[=a], Sw. se, Dan. see, Goth. sa['i]hwan, and probably to L. sequi to follow (and so originally meaning, to follow with the eyes). Gr. "e`pesqai, Skr. sac. Cf. {Sight}, {Sue} to follow.] 1. To perceive by the eye; to have knowledge of the existence and apparent qualities of by the organs of sight; to behold; to descry; to view. [1913 Webster] I will now turn aside, and see this great sight. --Ex. iii. 3. [1913 Webster] 2. To perceive by mental vision; to form an idea or conception of; to note with the mind; to observe; to discern; to distinguish; to understand; to comprehend; to ascertain. [1913 Webster] Go, I pray thee, see whether it be well with thy brethren. --Gen. xxxvii. 14. [1913 Webster] Jesus saw that he answered discreetly. --Mark xii. 34. [1913 Webster] Who's so gross That seeth not this palpable device? --Shak. [1913 Webster] 3. To follow with the eyes, or as with the eyes; to watch; to regard attentively; to look after. --Shak. [1913 Webster] I had a mind to see him out, and therefore did not care for contradicting him. --Addison. [1913 Webster] 4. To have an interview with; especially, to make a call upon; to visit; as, to go to see a friend. [1913 Webster] And Samuel came no more to see Saul until the day of his death. --1 Sam. xv. 35. [1913 Webster] 5. To fall in with; to meet or associate with; to have intercourse or communication with; hence, to have knowledge or experience of; as, to see military service. [1913 Webster] Make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us, and the years wherein we have seen evil. --Ps. xc. 15. [1913 Webster] Verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying, he shall never see death. --John viii. 51. [1913 Webster] Improvement in wisdom and prudence by seeing men. --Locke. [1913 Webster] 6. To accompany in person; to escort; to wait upon; as, to see one home; to see one aboard the cars. [1913 Webster] 7. In poker and similar games at cards, to meet (a bet), or to equal the bet of (a player), by staking the same sum. "I'll see you and raise you ten." [Webster 1913 Suppl. +PJC] {God you see} (or {God him see} or {God me see}, etc.), God keep you (him, me, etc.) in his sight; God protect you. [Obs.] --Chaucer. {To see (anything) out}, to see (it) to the end; to be present at, work at, or attend, to the end. {To see stars}, to see flashes of light, like stars; -- sometimes the result of concussion of the head. [Colloq.] {To see (one) through}, to help, watch, or guard (one) to the end of a course or an undertaking. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: saw n 1: a condensed but memorable saying embodying some important fact of experience that is taken as true by many people [syn: {proverb}, {adage}, {saw}, {byword}] 2: hand tool having a toothed blade for cutting 3: a power tool for cutting wood [syn: {power saw}, {saw}, {sawing machine}] v 1: cut with a saw; "saw wood for the fireplace" From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: oversee 1. (saw, seen) idare etmek, seyretmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: see 1. (saw, seen) görmek 2. anlamak, farkına varmak 3. bakmak, dikkat etmek 4. görüşmek, kabul etmek 5. tecrübesi olmak, tecrübe ile öğrenmek 6. geçirmek. see about icabına bakmak, bir yolunu bulmaya çalışmak. see a thing through bir işi başarmak, tuttuğunu koparmak. see daylight güç bir durumdan kurtulmayı sağlayacak ilk çareyi görmek. see double şeşi beş görmek, biri iki görmek. see eye to eye aynı fikirde olmak, her hususta anlaşmak. see into nüfuz etmek, kavramak. see in the New Year yeni yılı karşılamak. see life tecrübelerle hayatı anlamak. see one off geçirmek, yolcu etmek, uğurlamak. see one out birini kapıya kadar geçirmek. see one' way çaresini bulmak. see one through birine sıkıntısını atlatana kadar yardım etmek. see red çok öfkelenmek, gözünü kan bürümek. see service hizmet görmek. see something out bir şeyi sonuna getirmek, bitirmek. see stars başına vurulma sonucunda gözünün önünde yıldızlar uçuşmak. see the doctor doktora görünmek. see the light bir şeyin aslını anlamak. see through one bir kimsenin zihninden geçenleri keşfetmek. see to it icabına bakmak. See ya! (argo) Baybay ! See you later şimdilik Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. As far as I can see. Bana kalırsa. It has seen better days Artık eskidi. Let me see. Bakayım. Dur bakalım. Düşüneyim. This much food will see us through this journey. Bu kadar yemek bu seyahati çıkarır. You see... yani, işte 7. Gördün mü?

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.0961 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).