Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for sail (6 entries) (4.6852 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sail-, *sail*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sail \Sail\, n. [OE. seil, AS. segel, segl; akin to D. zeil, OHG. segal, G. & Sw. segel, Icel. segl, Dan. seil. [root] 153.] 1. An extent of canvas or other fabric by means of which the wind is made serviceable as a power for propelling vessels through the water. [1913 Webster] Behoves him now both sail and oar. --Milton. [1913 Webster] 2. Anything resembling a sail, or regarded as a sail. [1913 Webster] 3. A wing; a van. [Poetic] [1913 Webster] Like an eagle soaring To weather his broad sails. --Spenser. [1913 Webster] 4. The extended surface of the arm of a windmill. [1913 Webster] 5. A sailing vessel; a vessel of any kind; a craft. [1913 Webster] Note: In this sense, the plural has usually the same form as the singular; as, twenty sail were in sight. [1913 Webster] 6. A passage by a sailing vessel; a journey or excursion upon the water. [1913 Webster] Note: Sails are of two general kinds, {fore-and-aft sails}, and {square sails}. Square sails are always bent to yards, with their foot lying across the line of the vessel. Fore-and-aft sails are set upon stays or gaffs with their foot in line with the keel. A fore-and-aft sail is triangular, or quadrilateral with the after leech longer than the fore leech. Square sails are quadrilateral, but not necessarily square. See Phrases under {Fore}, a., and {Square}, a.; also, {Bark}, {Brig}, {Schooner}, {Ship}, {Stay}. [1913 Webster] {Sail burton} (Naut.), a purchase for hoisting sails aloft for bending. {Sail fluke} (Zool.), the whiff. {Sail hook}, a small hook used in making sails, to hold the seams square. {Sail loft}, a loft or room where sails are cut out and made. {Sail room} (Naut.), a room in a vessel where sails are stowed when not in use. {Sail yard} (Naut.), the yard or spar on which a sail is extended. {Shoulder-of-mutton sail} (Naut.), a triangular sail of peculiar form. It is chiefly used to set on a boat's mast. {To crowd sail}. (Naut.) See under {Crowd}. {To loose sails} (Naut.), to unfurl or spread sails. {To make sail} (Naut.), to extend an additional quantity of sail. {To set a sail} (Naut.), to extend or spread a sail to the wind. {To set sail} (Naut.), to unfurl or spread the sails; hence, to begin a voyage. {To shorten sail} (Naut.), to reduce the extent of sail, or take in a part. {To strike sail} (Naut.), to lower the sails suddenly, as in saluting, or in sudden gusts of wind; hence, to acknowledge inferiority; to abate pretension. {Under sail}, having the sails spread. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sail \Sail\, v. t. 1. To pass or move upon, as in a ship, by means of sails; hence, to move or journey upon (the water) by means of steam or other force. [1913 Webster] A thousand ships were manned to sail the sea. --Dryden. [1913 Webster] 2. To fly through; to glide or move smoothly through. [1913 Webster] Sublime she sails The aerial space, and mounts the wing[`e]d gales. --Pope. [1913 Webster] 3. To direct or manage the motion of, as a vessel; as, to sail one's own ship. --Totten. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sail \Sail\, v. i. [imp. & p. p. {Sailed}; p. pr. & vb. n. {Sailing}.] [AS. segelian, seglian. See {Sail}, n.] 1. To be impelled or driven forward by the action of wind upon sails, as a ship on water; to be impelled on a body of water by the action of steam or other power. [1913 Webster] 2. To move through or on the water; to swim, as a fish or a water fowl. [1913 Webster] 3. To be conveyed in a vessel on water; to pass by water; as, they sailed from London to Canton. [1913 Webster] 4. To set sail; to begin a voyage. [1913 Webster] 5. To move smoothly through the air; to glide through the air without apparent exertion, as a bird. [1913 Webster] As is a winged messenger of heaven, . . . When he bestrides the lazy pacing clouds, And sails upon the bosom of the air. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: sail n 1: a large piece of fabric (usually canvas fabric) by means of which wind is used to propel a sailing vessel [syn: {sail}, {canvas}, {canvass}, {sheet}] 2: an ocean trip taken for pleasure [syn: {cruise}, {sail}] 3: any structure that resembles a sail v 1: traverse or travel on (a body of water); "We sailed the Atlantic"; "He sailed the Pacific all alone" 2: move with sweeping, effortless, gliding motions; "The diva swept into the room"; "Shreds of paper sailed through the air"; "The searchlights swept across the sky" [syn: {sweep}, {sail}] 3: travel on water propelled by wind; "I love sailing, especially on the open sea"; "the ship sails on" 4: travel on water propelled by wind or by other means; "The QE2 will sail to Southampton tomorrow" [syn: {voyage}, {sail}, {navigate}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: SAIL /sayl/, /S?A?I?L/, n. 1. The Stanford Artificial Intelligence Lab. An important site in the early development of LISP; with the MIT AI Lab, BBN, CMU, XEROX PARC, and the Unix community, one of the major wellsprings of technical innovation and hacker-culture traditions (see the {WAITS} entry for details). The SAIL machines were shut down in late May 1990, scant weeks after the MIT AI Lab's ITS cluster was officially decommissioned. 2. The Stanford Artificial Intelligence Language used at SAIL (sense 1). It was an Algol-60 derivative with a coroutining facility and some new data types intended for building search trees and association lists. From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SAIL Stanford Artificial Intelligence Laboratory [language] (USA, AI)

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.6852 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).