Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for saddle (3 entries) (6.2171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saddle-, *saddle*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Saddle \Sad"dle\, v. t. [imp. & p. p. {Saddled}; p. pr. & vb. n. {Saddling}.] [AS. sadelian.] 1. To put a saddle upon; to equip (a beast) for riding. "saddle my horse." --Shak. [1913 Webster] Abraham rose up early, . . . and saddled his ass. --Gen. xxii. 3. [1913 Webster] 2. Hence: To fix as a charge or burden upon; to load; to encumber; as, to saddle a town with the expense of bridges and highways. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Saddle \Sad"dle\, n. [OE. sadel, AS. sadol; akin to D. zadel, G. sattel, OHG. satal, satul, Icel. s["o][eth]ull, Dan. & Sw. sadel; cf. Russ. siedlo; all perh. ultimately from the root of E. sit.] 1. A seat for a rider, -- usually made of leather, padded to span comfortably a horse's back, furnished with stirrups for the rider's feet to rest in, and fastened in place with a girth; also, a seat for the rider on a bicycle or tricycle. [1913 Webster] 2. A padded part of a harness which is worn on a horse's back, being fastened in place with a girth. It serves various purposes, as to keep the breeching in place, carry guides for the reins, etc. [1913 Webster] 3. A piece of meat containing a part of the backbone of an animal with the ribs on each side; as, a saddle of mutton, of venison, etc. [1913 Webster] 4. (Naut.) A block of wood, usually fastened to some spar, and shaped to receive the end of another spar. [1913 Webster] 5. (Mach.) A part, as a flange, which is hollowed out to fit upon a convex surface and serve as a means of attachment or support. [1913 Webster] 6. (Zool.) The clitellus of an earthworm. [1913 Webster] 7. (Arch.) The threshold of a door, when a separate piece from the floor or landing; -- so called because it spans and covers the joint between two floors. [1913 Webster] 8. (Phys. Geog.) A ridge connected two higher elevations; a low point in the crest line of a ridge; a col. [Webster 1913 Suppl.] 9. (Mining) A formation of gold-bearing quartz occurring along the crest of an anticlinal fold, esp. in Australia. [Webster 1913 Suppl.] {Saddle bar} (Arch.), one the small iron bars to which the lead panels of a glazed window are secured. --Oxf. Gloss. {Saddle gall} (Far.), a sore or gall upon a horse's back, made by the saddle. {Saddle girth}, a band passing round the body of a horse to hold the saddle in its place. {saddle horse}, a horse suitable or trained for riding with a saddle. {Saddle joint}, in sheet-metal roofing, a joint formed by bending up the edge of a sheet and folding it downward over the turned-up edge of the next sheet. {Saddle roof}, (Arch.), a roof having two gables and one ridge; -- said of such a roof when used in places where a different form is more common; as, a tower surmounted by a saddle roof. Called also {saddleback roof}. {Saddle shell} (Zool.), any thin plicated bivalve shell of the genera {Placuna} and {Anomia}; -- so called from its shape. Called also {saddle oyster}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: saddle n 1: a seat for the rider of a horse or camel 2: a pass or ridge that slopes gently between two peaks (is shaped like a saddle) [syn: {saddleback}, {saddle}] 3: cut of meat (especially mutton or lamb) consisting of part of the backbone and both loins 4: a piece of leather across the instep of a shoe 5: a seat for the rider of a bicycle [syn: {bicycle seat}, {saddle}] 6: posterior part of the back of a domestic fowl v 1: put a saddle on; "saddle the horses" [ant: {offsaddle}, {unsaddle}] 2: load or burden; encumber; "he saddled me with that heavy responsibility" 3: impose a task upon, assign a responsibility to; "He charged her with cleaning up all the files over the weekend" [syn: {charge}, {saddle}, {burden}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  saddle 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
saddle
 • อานม้า: อาน, อานจักรยาน [Lex2]
 • เนื้อส่วนสันหลัง[Lex2]
 • ใส่อาน (เช่น ใส่อานม้า)[Lex2]
 • ขี่บนหลังสัตว์ (เช่น ขี่ม้า)[Lex2]
 • (แซด\'เดิล) n. อาน,สันเขา,สันหนังสือ,ส่วนหลังของเป็ดไก่ vt.,vi. ใส่อาน,บรรทุก -Phr. (in the saddle ในตำแหน่งที่มีอำนาจ) [Hope]
 • (n) อานรถ,อานม้า,สันหนังสือ,สันเขา,สันหลัง [Nontri]
 • (vt) ผูกอาน,ใส่อาน [Nontri]
 • /S AE1 D AH0 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
paddle, Paddel, adle, paddel, Sandale, paddele, Sande, adele, radle, sudle, tadle, Salden, Adel, Saddam, Sample, handle, radele, sandte, sudele, tadele, ADSL, Nadel, Tadel, Saldo, paddeln, Saal, Sand, Saul, Handel, Mandel, Samuel, Sattel, Wandel, Adeln, adeln, Sadat, Saudi, radeln, sudeln, tadeln, Handeln, handeln

Similar FRENCH words suggested by aspell:
sale, salé, s'adule, sandale, salle, sable, sablé, sandre, sangle, sanglé, saoule, saoulé, saler, sales, salés, s'aduler, sandales, stalle, salles, sabler, sables, sablés, Seattle, santé

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2171 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).