Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for running (4 entries) (6.2392 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -running-, *running*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Run \Run\ (r[u^]n), v. i. [imp. {Ran} (r[a^]n) or {Run}; p. p. {Run}; p. pr. & vb. n. {Running}.] [OE. rinnen, rennen (imp. ran, p. p. runnen, ronnen). AS. rinnan to flow (imp. ran, p. p. gerunnen), and iernan, irnan, to run (imp. orn, arn, earn, p. p. urnen); akin to D. runnen, rennen, OS. & OHG. rinnan, G. rinnen, rennen, Icel. renna, rinna, Sw. rinna, r[aum]nna, Dan. rinde, rende, Goth. rinnan, and perh. to L. oriri to rise, Gr. 'orny`nai to stir up, rouse, Skr. [.r] (cf. {Origin}), or perh. to L. rivus brook (cf. {Rival}). [root]11. Cf. {Ember}, a., {Rennet}.] 1. To move, proceed, advance, pass, go, come, etc., swiftly, smoothly, or with quick action; -- said of things animate or inanimate. Hence, to flow, glide, or roll onward, as a stream, a snake, a wagon, etc.; to move by quicker action than in walking, as a person, a horse, a dog. Specifically: [1913 Webster] 2. Of voluntary or personal action: (a) To go swiftly; to pass at a swift pace; to hasten. [1913 Webster] "Ha, ha, the fox!" and after him they ran. --Chaucer. [1913 Webster] (b) To flee, as from fear or danger. [1913 Webster] As from a bear a man would run for life. --Shak. [1913 Webster] (c) To steal off; to depart secretly. [1913 Webster] (d) To contend in a race; hence, to enter into a contest; to become a candidate; as, to run for Congress. [1913 Webster] Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain. --1 Cor. ix. 24. [1913 Webster] (e) To pass from one state or condition to another; to come into a certain condition; -- often with in or into; as, to run into evil practices; to run in debt. [1913 Webster] Have I not cause to rave and beat my breast, to rend my heart with grief and run distracted? --Addison. [1913 Webster] (f) To exert continuous activity; to proceed; as, to run through life; to run in a circle. (g) To pass or go quickly in thought or conversation; as, to run from one subject to another. [1913 Webster] Virgil, in his first Georgic, has run into a set of precepts foreign to his subject. --Addison. [1913 Webster] (h) To discuss; to continue to think or speak about something; -- with on. (i) To make numerous drafts or demands for payment, as upon a bank; -- with on. (j) To creep, as serpents. [1913 Webster] 3. Of involuntary motion: (a) To flow, as a liquid; to ascend or descend; to course; as, rivers run to the sea; sap runs up in the spring; her blood ran cold. (b) To proceed along a surface; to extend; to spread. [1913 Webster] The fire ran along upon the ground. --Ex. ix. 23. [1913 Webster] (c) To become fluid; to melt; to fuse. [1913 Webster] As wax dissolves, as ice begins to run. --Addison. [1913 Webster] Sussex iron ores run freely in the fire. --Woodward. [1913 Webster] (d) To turn, as a wheel; to revolve on an axis or pivot; as, a wheel runs swiftly round. (e) To travel; to make progress; to be moved by mechanical means; to go; as, the steamboat runs regularly to Albany; the train runs to Chicago. (f) To extend; to reach; as, the road runs from Philadelphia to New York; the memory of man runneth not to the contrary. [1913 Webster] She saw with joy the line immortal run, Each sire impressed, and glaring in his son. --Pope. [1913 Webster] (g) To go back and forth from place to place; to ply; as, the stage runs between the hotel and the station. (h) To make progress; to proceed; to pass. [1913 Webster] As fast as our time runs, we should be very glad in most part of our lives that it ran much faster. --Addison. [1913 Webster] (i) To continue in operation; to be kept in action or motion; as, this engine runs night and day; the mill runs six days in the week. [1913 Webster] When we desire anything, our minds run wholly on the good circumstances of it; when it is obtained, our minds run wholly on the bad ones. --Swift. [1913 Webster] (j) To have a course or direction; as, a line runs east and west. [1913 Webster] Where the generally allowed practice runs counter to it. --Locke. [1913 Webster] Little is the wisdom, where the flight So runs against all reason. --Shak. [1913 Webster] (k) To be in form thus, as a combination of words. [1913 Webster] The king's ordinary style runneth, "Our sovereign lord the king." --Bp. Sanderson. [1913 Webster] (l) To be popularly known; to be generally received. [1913 Webster] Men gave them their own names, by which they run a great while in Rome. --Sir W. Temple. [1913 Webster] Neither was he ignorant what report ran of himself. --Knolles. [1913 Webster] (m) To have growth or development; as, boys and girls run up rapidly. [1913 Webster] If the richness of the ground cause turnips to run to leaves. --Mortimer. [1913 Webster] (n) To tend, as to an effect or consequence; to incline. [1913 Webster] A man's nature runs either to herbs or weeds. --Bacon. [1913 Webster] Temperate climates run into moderate governments. --Swift. [1913 Webster] (o) To spread and blend together; to unite; as, colors run in washing. [1913 Webster] In the middle of a rainbow the colors are . . . distinguished, but near the borders they run into one another. --I. Watts. [1913 Webster] (p) To have a legal course; to be attached; to continue in force, effect, or operation; to follow; to go in company; as, certain covenants run with the land. [1913 Webster] Customs run only upon our goods imported or exported, and that but once for all; whereas interest runs as well upon our ships as goods, and must be yearly paid. --Sir J. Child. [1913 Webster] (q) To continue without falling due; to hold good; as, a note has thirty days to run. (r) To discharge pus or other matter; as, an ulcer runs. (s) To be played on the stage a number of successive days or nights; as, the piece ran for six months. (t) (Naut.) To sail before the wind, in distinction from reaching or sailing closehauled; -- said of vessels. [1913 Webster] 4. Specifically, of a horse: To move rapidly in a gait in which each leg acts in turn as a propeller and a supporter, and in which for an instant all the limbs are gathered in the air under the body. --Stillman (The Horse in Motion). [1913 Webster] 5. (Athletics) To move rapidly by springing steps so that there is an instant in each step when neither foot touches the ground; -- so distinguished from walking in athletic competition. [1913 Webster] {As things run}, according to the usual order, conditions, quality, etc.; on the average; without selection or specification. {To let run} (Naut.), to allow to pass or move freely; to slacken or loosen. {To run after}, to pursue or follow; to search for; to endeavor to find or obtain; as, to run after similes. --Locke. {To run away}, to flee; to escape; to elope; to run without control or guidance. {To run away with}. (a) To convey away hurriedly; to accompany in escape or elopement. (b) To drag rapidly and with violence; as, a horse runs away with a carriage. {To run down}. (a) To cease to work or operate on account of the exhaustion of the motive power; -- said of clocks, watches, etc. (b) To decline in condition; as, to run down in health. {To run down a coast}, to sail along it. {To run for an office}, to stand as a candidate for an office. {To run in} or {To run into}. (a) To enter; to step in. (b) To come in collision with. {To run into} To meet, by chance; as, I ran into my brother at the grocery store. {To run in trust}, to run in debt; to get credit. [Obs.] {To run in with}. (a) To close; to comply; to agree with. [R.] --T. Baker. (b) (Naut.) To make toward; to near; to sail close to; as, to run in with the land. {To run mad}, {To run mad after} or {To run mad on}. See under {Mad}. {To run on}. (a) To be continued; as, their accounts had run on for a year or two without a settlement. (b) To talk incessantly. (c) To continue a course. (d) To press with jokes or ridicule; to abuse with sarcasm; to bear hard on. (e) (Print.) To be continued in the same lines, without making a break or beginning a new paragraph. {To run out}. (a) To come to an end; to expire; as, the lease runs out at Michaelmas. (b) To extend; to spread. "Insectile animals . . . run all out into legs." --Hammond. (c) To expatiate; as, to run out into beautiful digressions. (d) To be wasted or exhausted; to become poor; to become extinct; as, an estate managed without economy will soon run out. [1913 Webster] And had her stock been less, no doubt She must have long ago run out. --Dryden. [1913 Webster] {To run over}. (a) To overflow; as, a cup runs over, or the liquor runs over. (b) To go over, examine, or rehearse cursorily. (c) To ride or drive over; as, to run over a child. {To run riot}, to go to excess. {To run through}. (a) To go through hastily; as to run through a book. (b) To spend wastefully; as, to run through an estate. {To run to seed}, to expend or exhaust vitality in producing seed, as a plant; figuratively and colloquially, to cease growing; to lose vital force, as the body or mind. {To run up}, to rise; to swell; to grow; to increase; as, accounts of goods credited run up very fast. [1913 Webster] But these, having been untrimmed for many years, had run up into great bushes, or rather dwarf trees. --Sir W. Scott. [1913 Webster] {To run with}. (a) To be drenched with, so that streams flow; as, the streets ran with blood. (b) To flow while charged with some foreign substance. "Its rivers ran with gold." --J. H. Newman. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Running \Run"ning\, a. 1. Moving or advancing by running. Specifically, of a horse: (a) Having a running gait; not a trotter or pacer. (b) trained and kept for running races; as, a running horse. --Law. [1913 Webster] 2. Successive; one following the other without break or intervention; -- said of periods of time; as, to be away two days running; to sow land two years running. [1913 Webster] 3. Flowing; easy; cursive; as, a running hand. [1913 Webster] 4. Continuous; keeping along step by step; as, he stated the facts with a running explanation. "A running conquest." --Milton. [1913 Webster] What are art and science if not a running commentary on Nature? --Hare. [1913 Webster] 5. (Bot.) Extending by a slender climbing or trailing stem; as, a running vine. [1913 Webster] 6. (Med.) Discharging pus; as, a running sore. [1913 Webster] {Running block} (Mech.), a block in an arrangement of pulleys which rises or sinks with the weight which is raised or lowered. {Running board}, a narrow platform extending along the side of a locomotive. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Running \Run"ning\, n. The act of one who, or of that which runs; as, the running was slow. [1913 Webster] 2. That which runs or flows; the quantity of a liquid which flows in a certain time or during a certain operation; as, the first running of a still. [1913 Webster] 3. The discharge from an ulcer or other sore. [1913 Webster] {At long running}, in the long run. [Obs.] --Jer. Taylor. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: running adj 1: (of fluids) moving or issuing in a stream; "as mountain stream with freely running water"; "hovels without running water" [ant: {standing(a)}] 2: continually repeated over a period of time; "a running joke among us" 3: of advancing the ball by running; "the team's running plays worked better than its pass plays" [ant: {pass(a)}, {passing(a)}] 4: executed or initiated by running; "running plays worked better than pass plays"; "took a running jump"; "a running start" [ant: {standing(a)}] 5: measured lengthwise; "cost of lumber per running foot" [syn: {linear}, {running(a)}] 6: (of e.g. a machine) performing or capable of performing; "in running (or working) order"; "a functional set of brakes" [syn: {running(a)}, {operative}, {functional}, {working(a)}] n 1: (American football) a play in which a player attempts to carry the ball through or past the opposing team; "the defensive line braced to stop the run"; "the coach put great emphasis on running" [syn: {run}, {running}, {running play}, {running game}] 2: the act of running; traveling on foot at a fast pace; "he broke into a run"; "his daily run keeps him fit" [syn: {run}, {running}] 3: the state of being in operation; "the engine is running smoothly" 4: the act of administering or being in charge of something; "he has responsibility for the running of two companies at the same time" 5: the act of participating in an athletic competition involving running on a track [syn: {track}, {running}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 6.2392 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).