Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for rotten (55 entries) (0.3695 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rotten-, *rotten*. Possible hiragana form: ろってん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rotten[ADJ] เน่าเปื่อย, See also: ผุพัง, Syn. decayed, perished, putrescent
rotten[ADJ] เลวร้าย (คำไม่เป็นทางการ), See also: เลวทราม, เสื่อมทราม, Syn. foul, nasty, inferior
rotten[ADJ] รู้สึกไม่ดี (คำไม่เป็นทางการ), Syn. feeling unwell, unhappy

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
rotten boroughเขตเลือกตั้งที่ไม่เหมาะสม [ดู gerrymander ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า rotten **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
rottenYour black soul, rotten to the core.
rottenHalf of the bananas in the basket were rotten.
rottenThis food smells rotten.
rottenThe oranges in this bag are rotten.
rottenHalf of these apples are rotten.
rottenThe orange appears rotten inside.
rottenHalf of the apple was rotten.
rottenThe building is rotten inside and out.
rottenQuite many rotten apples were in the basket.
rottenHalf of the apples are rotten.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rotten(รอท'เทิน) adj. เน่า,เปื่อย,เน่าเปื่อย,ผุพัง,เสื่อม,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม,เลว,น่ารังเกียจ, Syn. decayed,unreliable,base

English-Thai: Nontri Dictionary
rotten(adj) เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย,เลวทราม,น่าขยะแขยง
rottenness(n) ความเสื่อมโทรม,ความเน่าเปื่อย,ความเลวทราม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข่เน่า[N] bad egg, See also: rotten egg, Example: เขาถูกขว้างด้วยไข่เน่า คาดว่าเป็นฝีมือของผู้มาชุมนุมประท้วง, Count unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai definition: ไข่ที่เสียและมีกลิ่นเหม็น
ความเสื่อมโทรม[N] decadence, See also: rotten, deterioration, Syn. ความชำรุดทรุดโทรม, ความทรุดโทรม, ความเสื่อม, การเสื่อมสภาพ, Example: ปัญหาความเสื่อมโทรมในแม่น้ำท่าจีนมีสาเหตุสำคัญเนื่องจากกิจกรรมการเกษตร เช่น การเพาะปลูก
เฟอะ[ADJ] rotten, See also: muddy, putrid, Syn. เฟะ, Example: ฉันเกลียดเนื้อเฟอะที่แขนและหน้าของเขา, Thai definition: ที่เลอะเปรอะเป็นหนอง
เฟะ[ADJ] rotten, See also: muddy, putrid, Syn. เฟอะ, Example: พอเขาเล่าถึงตอนที่เห็นหน้าเฟะของผู้หญิงคนนั้น ทุกคนก็กระโดดเข้ามารวมกันทันที, Thai definition: ที่เละเทะเปรอะเป็นหนอง
เฟะฟะ[ADJ] rotten, See also: muddy, putrid, Syn. เฟอะ, เฟะ, Example: ฝรั่งผลนั้นมีเนื้อเน่าเฟะฟะกินไม่ได้แล้ว, Thai definition: ที่เละเทะสกปรกเพราะเน่า เป็นต้น
ความเน่า[N] rottenness, See also: decomposition, putridity, decay, Syn. ความเน่าเหม็น, Thai definition: การเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็น
เน่าเสีย[ADJ] rotten, See also: stinking, putrid, decayed, Syn. บูดเน่า, เน่า, เน่าเหม็น, Example: ของเน่าเสียเหล่านี้ต้องกำจัดให้หมดไปจะได้ไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้อื่น, Thai definition: เกี่ยวกับสิ่งที่เสียและมีกลิ่นเหม็น
แหล่งเสื่อมโทรม[N] slum, See also: rotten place, decayed area, area in decline, Syn. ชุมชนแออัด, Example: การทำมาหากินในเมืองหลวงซึ่งก่อให้เกิดสภาพคับที่อยู่อาศัยอันเป็นเหตุให้เกิดแหล่งเสื่อมโทรม, Thai definition: บริเวณที่คนอาศัยอยู่อย่างแออัด ประกอบด้วยบ้านเรือนที่ทรุดโทรมไม่ถูกสุขลักษณะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูด[adj.] (būt) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented   FR: rance ; putride ; putréfié
ไข่เน่า[n. exp.] (khai nao) EN: bad egg ; rotten egg   
ไข่เสีย[n. exp.] (khai sīa) EN: rotten egg   FR: oeuf pourri [m]
ความเสื่อมโทรม[n.] (khwām seūamsōm) EN: decadence ; rotten ; deterioration   
แหล่งเสื่อมโทรม[n.] (laeng seūamsōm) EN: slum ; rotten place ; decayed area ; area in decline   FR: taudis [mpl] ; bidonville [m]
เละ[X] (le) EN: decomposed ; rotten ; crushed ; mushy ; runny ; sodden ; soft ; soggy   FR: détrempé ; blet ; ramolli
เหม็นบูด[adj.] (men būt) EN: rancid ; foul ; rotten ; sour ; strong-smelling ; fetid ; rank ; stale   FR: puant ; fétide ; rance
เหม็นเน่า[n. exp.] (men nao) EN: smell of rotten meat ; rotten smell   FR: odeur de pourriture [f] ; odeur de viande avariée [f]
เน่า[adj.] (nao) EN: rotten ; decomposed ; putrid ; decayed ; spoiled ; addle ; musty ; tainted ; bad   FR: pourri ; décomposé ; putride ; gâté ; moisi
เน่าเละ[v.] (naole) EN: become rotten   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROTTEN R AA1 T AH0 N
ROTTENBERG R AA1 T AH0 N B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rotten (j) (r o1 t n)
rottenly (a) (r o1 t n l ii)
rottenness (n) - (r o1 t n - n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiu3, 朽] rotten [Add to Longdo]
朽坏[xiu3 huai4, 朽壞] rotten [Add to Longdo]
[zi4, 胔] rotten meat; bones of dead animal [Add to Longdo]
腐朽[fu3 xiu3, 腐朽] rotten; decayed; decadent; degenerate [Add to Longdo]
腐臭[fu3 chou4, 腐臭] rotten (smell); stinking; putrid [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fäulnis {f}rottenness [Add to Longdo]
faul {adv}rottenly [Add to Longdo]
faulig; verfault; faul; morsch; mulmig {adj} | fauliger; verfaulter; fauler; morscher; mulmiger | am fauligsten; am verfaultesten; am faulsten; am morschesten; am mulmigstenrotten | more rotten | most rotten; rottenest [Add to Longdo]
kernfaul {adj}rotten at (to) the core [Add to Longdo]
scheußlichrotten [Add to Longdo]
verrottet {adj}rotten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rotten \Rot"ten\, a. [Icel. rotinn; akin to Sw. rutten, Dan. radden. See {Rot}.] Having rotted; putrid; decayed; as, a rotten apple; rotten meat. Hence: (a) Offensive to the smell; fetid; disgusting. [1913 Webster] You common cry of curs! whose breath I hate As reek of the rotten fens. --Shak. [1913 Webster] (b) Not firm or trusty; unsound; defective; treacherous; unsafe; as, a rotten plank, bone, stone. "The deepness of the rotten way." --Knolles. [1913 Webster] {Rotten borough}. See under {Borough}. {Rotten stone} (Min.), a soft stone, called also Tripoli (from the country from which it was formerly brought), used in all sorts of finer grinding and polishing in the arts, and for cleaning metallic substances. The name is also given to other friable siliceous stones applied to like uses. [1913 Webster] Syn: Putrefied; decayed; carious; defective; unsound; corrupt; deceitful; treacherous. [1913 Webster] -- {Rot"ten*ly}, adv. -- {Rot"ten*ness}, n. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: rotten adj 1: very bad; "a lousy play"; "it's a stinking world" [syn: {icky}, {crappy}, {lousy}, {rotten}, {shitty}, {stinking}, {stinky}] 2: damaged by decay; hence unsound and useless; "rotten floor boards"; "rotted beams"; "a decayed foundation" [syn: {decayed}, {rotten}, {rotted}] 3: having decayed or disintegrated; usually implies foulness; "dead and rotten in his grave" From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Rotten [rɔtən] (n) , pl. routs From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: rotten [rɔtən] putrefy; rot

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3695 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).