Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for rot (146 entries) (0.1182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rot-, *rot*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Rotational Moulding Machineเครื่องขึ้นรูปชนิดแม่พิมพ์หมุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rot[VI] ทำให้เน่าเปื่อย, Syn. decompose
rot[SL] เรื่องไร้สาระ
rota[N] รายการของงานที่ต้องทำและผู้ปฏิบัติงาน, Syn. roster
rote[N] การท่องจำอย่างเดียว, Syn. repetition
rote[N] เสียงคลื่นยักษ์, Syn. sound of surf
rote[N] เครื่องดนตรีโบราณชนิดหนึ่ง
rotor[N] ใบพัดของเฮลิคอปเตอร์, Syn. airfoil, blade, propeller
rotor[N] ส่วนที่หมุนของเครื่องจักร, Syn. rotator, spinner
rotary[ADJ] ซึ่งหมุนรอบ, See also: หมุน, เวียน, Syn. rotating, spinning, turning
rotary[N] ส่วนของเครื่องจักรที่ใช้หมุนรอบเพลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
rotary chillerเครื่องทำของเหลวเย็นแบบหมุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotary compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบหมุน, คอมเพรสเซอร์แบบหมุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotary engineเครื่องยนต์โรทารี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotary engine; rotary-combustion engineเครื่องยนต์โรทารี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rotary heat exchangerเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบหมุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotary reflectionการสะท้อนผสมการหมุน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rotary valveลิ้นหมุน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotary welding transformerหม้อแปลงเชื่อมหมุน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rotary-combustion engine; rotary engineเครื่องยนต์โรทารี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rotateหมุน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า rot **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
rot"Do you want another cup of coffee?" "Sure, make mine on the small side but be generous with my brother's."
rot"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."
rot"I do not regret having gone into the forest and up the mountain," replied the younger brother.
rot"I don't like carrots." "Neither do I."
rot"In my opinion," said the younger brother, "you are wrong."
rot"I am not going into the forest after bear cubs," said the elder brother.
rot"Who wrote this book?" "John did."
rotThe two brother couldn't get along with each other.
rotIt was three weeks before she wrote an answer to Tom.
rotFive pitchers are to take the mound in rotation.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rot(รอท) vi.,vi. (ทำให้) เน่า,เปื่อย,บูด,ผุ,ผุพัง,เสื่อม,เสื่อมโทรม,ตายไป,ซูบผอม n. การเน่า,การเปื่อย, Syn. decompose,degenerate
rotarian(โรแท'เรียน) n. สมาชิกสโมสรโรตารี่
rotary(โร'ทะรี) adj. หมุนรอบ,หมุนรอบเพลา
rotary clubn. สโมสรโรตารี่
rotate(โร'เทท) vi. หมุน,หมุนรอบ,หมุนเวียน,โคจรรอบ,สับเปลี่ยน vt. ทำให้หมุนรอบ,ทำให้หมุนเวียน,ทำให้สับเปลี่ยน, See also: rotatable adj.
rotation(โรเท'เชิน) n. การหมุน,การหมุนรอบ
rotatory(โร'ทะโทรี) adj. เกี่ยวกับการหมุนรอบ,ซึ่งหมุนรอบ,ซึ่งหมุนเวียน,ทำให้หมุนรอบ
rote(โรท) n. วิถีทาง,ทางเดิน,วิธีการตามปกติ, -Phr. (by rote จากความทรงจำ), Syn. repetition
rotogravure(โร'ทะกระเวอะ',-เกร'เวอะ) n. เทคนิคการพิมพ์แบบโรตารี่ที่เป็นลูกกลิ้งทองแดง,สิ่งที่ตีพิมพ์ด้วยเทคนิคการพิมพ์ดังกล่าว,ส่วนของหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ด้วยเทคนิคดังกล่าว
rotor(โร'เทอะ) n. ส่วนที่หมุนรอบของเครื่องยนต์,ตัวที่หมุนรอบ,ปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์

English-Thai: Nontri Dictionary
rot(n) เรื่องเหลวไหล,การผุพัง,ความเสื่อมโทรม,ความเน่าเปื่อย
rotary(adj) สับเปลี่ยน,หมุนเวียน,หมุนรอบ
rotate(vi,vt) หมุนเวียน,หมุน,สับเปลี่ยน,โคจร
rotation(n) การหมุน,การหมุนเวียน,การสับเปลี่ยน,การโคจรรอบ
rotatory(adj) ซึ่งหมุนรอบ,ซึ่งหมุนเวียน,เกี่ยวกับการสับเปลี่ยน
rote(n) ทางเดิน,วิถีทาง,การท่องจำ
rotten(adj) เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย,เลวทราม,น่าขยะแขยง
rottenness(n) ความเสื่อมโทรม,ความเน่าเปื่อย,ความเลวทราม
rotund(adj) ใส(เสียง),อ้วน,ดังกังวาน,ไพเราะ
rotunda(n) ห้องโถงกลม,ตึกหลังคาทรงกลม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืชหมุนเวียน[N] rotated crops, See also: crops used in crop rotation, Example: วิธีการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอาจทำได้ในหลายรูปแบบ เช่น การปลูกพืชร่วม พืชแซม พืชหมุนเวียน ไม้ยืนต้น เป็นต้น, Count unit: ชนิด, Thai definition: พืชที่ปลูกเพื่อทดแทนพืชชนิดอื่นที่ตายไป เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผืนดิน
ผุกร่อน[V] decay, See also: rot, decompose, putrefy, Syn. ผุพัง, กร่อน, Example: กำแพงของวัดผุกร่อนไปตามอายุขัย ซึ่งเหลือไว้แต่ซากที่พอให้รู้ว่าเป็นแนวกำแพง, Thai definition: สึกหรอร่วนยุ่ยไปเองไปทีละน้อยเพราะหมดสภาพเดิม
ไข่เน่า[N] bad egg, See also: rotten egg, Example: เขาถูกขว้างด้วยไข่เน่า คาดว่าเป็นฝีมือของผู้มาชุมนุมประท้วง, Count unit: ฟอง, ใบ, ลูก, Thai definition: ไข่ที่เสียและมีกลิ่นเหม็น
ความเสื่อมโทรม[N] decadence, See also: rotten, deterioration, Syn. ความชำรุดทรุดโทรม, ความทรุดโทรม, ความเสื่อม, การเสื่อมสภาพ, Example: ปัญหาความเสื่อมโทรมในแม่น้ำท่าจีนมีสาเหตุสำคัญเนื่องจากกิจกรรมการเกษตร เช่น การเพาะปลูก
เฟอะ[ADJ] rotten, See also: muddy, putrid, Syn. เฟะ, Example: ฉันเกลียดเนื้อเฟอะที่แขนและหน้าของเขา, Thai definition: ที่เลอะเปรอะเป็นหนอง
เฟะ[ADJ] rotten, See also: muddy, putrid, Syn. เฟอะ, Example: พอเขาเล่าถึงตอนที่เห็นหน้าเฟะของผู้หญิงคนนั้น ทุกคนก็กระโดดเข้ามารวมกันทันที, Thai definition: ที่เละเทะเปรอะเป็นหนอง
เฟะฟะ[ADJ] rotten, See also: muddy, putrid, Syn. เฟอะ, เฟะ, Example: ฝรั่งผลนั้นมีเนื้อเน่าเฟะฟะกินไม่ได้แล้ว, Thai definition: ที่เละเทะสกปรกเพราะเน่า เป็นต้น
เปื่อยเน่า[V] rot, See also: decay, be putrefied, decompose, become putrid, Syn. ยุ่ย, ผุ, เปื่อยยุ่ย, ผุพัง, เละ, Example: ร่างกายของเขาเปื่อยเน่าจนกลายเป็นอาหารของหนอน
เปื่อย[V] rot, See also: decay, soft, tender, decompose, Syn. ยุ่ย, เปื่อยยุ่ย, Ant. เหนียว, Example: เนื้อตุ๋นในหม้อเปื่อยได้ที่แล้ว, Thai definition: ขาด หลุด หรือยุ่ยง่าย
เปื่อยเน่า[V] rot, See also: spoil, decay, fester, putrefy, be decomposed, Example: ศพที่ตำรวจเพิ่งพบเปื่อยเน่าจนกลายเป็นอาหารของหนอน, Thai definition: ขาด หลุด ยุ่ยและมีกลิ่นเหม็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัณฑะ[n.] (antha) EN: scrotum ; testicles ; testis   FR: scrotum [m] ; testicule [m]
อนุชา[n.] (anuchā) EN: younger brother of a prince ; younger brother   
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect   FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest   FR: conservation de la forêt [f]
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after   FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อารักขา[n.] (ārakkhā) EN: custody ; protection ; guard   FR: protection [f]
อารักขา[v.] (ārakkhā) EN: protect ; guard ; take care ; defend   FR: protéger ; sauvegarder
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบพิธี[n.] (baēpphithī) EN: ceremony ; protocol ; rite   FR: cérémonie [f]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROT R AA1 T
ROTO R OW1 T OW0
ROTI R OW1 T IY0
ROTZ R AA1 T S
ROTS R AA1 T S
ROTT R AA1 T
ROTH R AO1 TH
ROTE R OW1 T
ROTA R OW1 T AH0
ROTAN R OW1 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rot (v) (r o1 t)
ROTC (n) (aa1 r ou1 t ii1 s ii1)
rota (n) (r ou1 t @)
rote (n) (r ou1 t)
rots (v) (r o1 t s)
rotas (n) (r ou1 t @ z)
rotor (n) (r ou1 t @ r)
rotary (n) (r ou1 t @ r ii)
rotate (v) (r ou1 t ei1 t)
rotgut (n) (r o1 t g uh t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒茬[dao3 cha2, 倒茬] rotation of crops [Add to Longdo]
扶轮社[Fu2 lun2 she4, 扶輪社] Rotary Club [Add to Longdo]
换茬[huan4 cha2, 換茬] rotation of crops [Add to Longdo]
旋流[xuan2 liu2, 旋流] rotating flow [Add to Longdo]
旋筒[xuan2 tong3, 旋筒] rotor; turbine [Add to Longdo]
旋翼[xuan2 yi4, 旋翼] rotor wing [Add to Longdo]
旋转台[xuan2 zhuan3 tai2, 旋轉台] rotating platform; luggage carousel [Add to Longdo]
旋转角速度[xuan2 zhuan3 jiao3 su4 du4, 旋轉角速度] rotational angular velocity [Add to Longdo]
旋转运动[xuan2 zhuan3 yun4 dong4, 旋轉運動] rotation; rotary motion [Add to Longdo]
旋闸[xuan2 zha2, 旋閘] rotor sluice gate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロタウイルス[, rotauirusu] (n) rotavirus [Add to Longdo]
ロタンダ;ロータンダ;ロウタンダ;ロトンダ[, rotanda ; ro-tanda ; routanda ; rotonda] (n) rotunda [Add to Longdo]
ロッテ[, rotte] (n) lotte; (P) [Add to Longdo]
ロッテリア[, rotteria] (n) Lotteria (fast-food chain); (P) [Add to Longdo]
ロット[, rotto] (n) (1) rot; (2) lot [Add to Longdo]
ロットID[ロットアイディー, rottoaidei-] (n) {comp} lot ID [Add to Longdo]
ロットアップ[, rottoappu] (n) sold out (wasei [Add to Longdo]
ロットリング[, rottoringu] (n) Rotring (pen) [Add to Longdo]
ロテノン[, rotenon] (n) rotenone [Add to Longdo]
路程[ろてい, rotei] (n) distance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サーチ時間[サーチじかん, sa-chi jikan] rotational delay, search time [Add to Longdo]
回転[かいてん, kaiten] rotation [Add to Longdo]
回転位置感知[かいてんいちかんち, kaiten'ichikanchi] rotational position sensing, RPS (abbr.) [Add to Longdo]
回転位置検出[かいてんいちけんしゅつ, kaiten'ichikenshutsu] rotational position sensing, RPS (abbr.) [Add to Longdo]
回転待ち時間[かいてんまちじかん, kaitenmachijikan] rotational delay time, search time [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
rot(adj) ที่มีสีแดง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bügelmaschine {f}rotary iron [Add to Longdo]
Drehachse {f} [math.]rotation axis; axis of rotation [Add to Longdo]
Drehbewegung {f}rotation; turn [Add to Longdo]
Drehbohrgerät {n}rotary drilling implement [Add to Longdo]
Drehebene {f} [math.]rotation plane [Add to Longdo]
Drehfeld {n} [electr.]rotating field [Add to Longdo]
Drehflügel {m}rotor [Add to Longdo]
Drehgeber {m}rotary position transducer [Add to Longdo]
Drehkolbenmotor {m}rotary engine [Add to Longdo]
Drehpendel {n}rotating pendulum [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たん, tan] ROT [Add to Longdo]
周り[まわり, mawari] Rotation, Umfang, Umgebung [Add to Longdo]
朱印[しゅいん, shuin] rotes_Siegel [Add to Longdo]
朱肉[しゅにく, shuniku] rote_Stempelfarbe [Add to Longdo]
[べに, beni] rote_Schminke [Add to Longdo]
紅唇[こうしん, koushin] rote_Lippen [Add to Longdo]
紅白[こうはく, kouhaku] Rot_und_Weiss [Add to Longdo]
自転軸[じてんじく, jitenjiku] Rotationsachse [Add to Longdo]
赤らむ[あからむ, akaramu] rot_werden, erroeten [Add to Longdo]
赤字[あかじ, akaji] rote_Zahlen, Defizit, Verlust [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rot \Rot\, v. t. 1. To make putrid; to cause to be wholly or partially decomposed by natural processes; as, to rot vegetable fiber. [1913 Webster] 2. To expose, as flax, to a process of maceration, etc., for the purpose of separating the fiber; to ret. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rot \Rot\, n. 1. Process of rotting; decay; putrefaction. [1913 Webster] 2. (Bot.) A disease or decay in fruits, leaves, or wood, supposed to be caused by minute fungi. See {Bitter rot}, {Black rot}, etc., below. [1913 Webster] 3. [Cf. G. rotz glanders.] A fatal distemper which attacks sheep and sometimes other animals. It is due to the presence of a parasitic worm in the liver or gall bladder. See 1st {Fluke}, 2. [1913 Webster] His cattle must of rot and murrain die. --Milton. [1913 Webster] {Bitter rot} (Bot.), a disease of apples, caused by the fungus {Glaeosporium fructigenum}. --F. L. Scribner. {Black rot} (Bot.), a disease of grapevines, attacking the leaves and fruit, caused by the fungus {Laestadia Bidwellii}. --F. L. Scribner. {Dry rot} (Bot.) See under {Dry}. {Grinder's rot} (Med.) See under {Grinder}. {Potato rot}. (Bot.) See under {Potato}. {White rot} (Bot.), a disease of grapes, first appearing in whitish pustules on the fruit, caused by the fungus {Coniothyrium diplodiella}. --F. L. Scribner. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rot \Rot\, v. i. [imp. & p. p. {Rotted}; p. pr. & vb. n. {Rotting}.] [OE. rotien, AS. rotian; akin to D. rotten, Prov. G. rotten, OHG. rozz?n, G. r["o]sten to steep flax, Icel. rotna to rot, Sw. ruttna, Dan. raadne, Icel. rottin rotten. [root]117. Cf. {Ret}, {Rotten}.] 1. To undergo a process common to organic substances by which they lose the cohesion of their parts and pass through certain chemical changes, giving off usually in some stages of the process more or less offensive odors; to become decomposed by a natural process; to putrefy; to decay. [1913 Webster] Fixed like a plant on his peculiar spot, To draw nutrition, propagate, and rot. --Pope. [1913 Webster] 2. Figuratively: To perish slowly; to decay; to die; to become corrupt. [1913 Webster] Four of the sufferers were left to rot in irons. --Macaulay. [1913 Webster] Rot, poor bachelor, in your club. --Thackeray. [1913 Webster] Syn: To putrefy; corrupt; decay; spoil. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bane \Bane\ (b[=a]n), n. [OE. bane destruction, AS. bana murderer; akin to Icel. bani death, murderer, OHG. bana murder, bano murderer, Goth. banja stroke, wound, Gr. foney`s murderer, fo`nos murder, OIr. bath death, benim I strike. [root]31.] 1. That which destroys life, esp. poison of a deadly quality. [Obs. except in combination, as in ratsbane, henbane, etc.] [1913 Webster] 2. Destruction; death. [Obs.] [1913 Webster] The cup of deception spiced and tempered to their bane. --Milton. [1913 Webster] 3. Any cause of ruin, or lasting injury; harm; woe. [1913 Webster] Money, thou bane of bliss, and source of woe. --Herbert. [1913 Webster] 4. A disease in sheep, commonly termed the {rot}. [1913 Webster] Syn: Poison; ruin; destruction; injury; pest. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: rot n 1: a state of decay usually accompanied by an offensive odor [syn: {putrefaction}, {rot}] 2: (biology) the process of decay caused by bacterial or fungal action [syn: {decomposition}, {rot}, {rotting}, {putrefaction}] 3: unacceptable behavior (especially ludicrously false statements) [syn: {bunk}, {bunkum}, {buncombe}, {guff}, {rot}, {hogwash}] v 1: break down; "The bodies decomposed in the heat" [syn: {decompose}, {rot}, {molder}, {moulder}] 2: become physically weaker; "Political prisoners are wasting away in many prisons all over the world" [syn: {waste}, {rot}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: ROT Running Object Table (MS, Windows) From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: rot root From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: rot [rɔt] rotten; ugly addled; bad; rotten rat gang; squad From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: rot [roːt] red; ruddy

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1182 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).