Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for rosa (55 entries) (0.4218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rosa-, *rosa*. Possible hiragana form: ろさ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rosary[N] พิธีสวดมนต์นับลูกประคำของคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
rosary[N] สายลูกประคำ, Syn. beads
rosaceous[ADJ] เกี่ยวกับต้นกุหลาบ

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า rosa **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
rosaOne day, a black woman, Rosa Parks, was returning home after a hard day's work.
rosaRosa Parks was arrested, and the black community of Montgomery was shocked and angry.
rosaI saw Rosalie O'Connor recently.
rosaI've seen a couple of Kurosawa's films.
rosaPerhaps having realized it was impossible to persuade her, Ms. Kurosaki sighed and sat down in her seat.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rosary(โร'ซารี) n. การชักลูกประคำ,สายลูกประคำดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
rosary(n) สายลูกประคำ,การภาวนา,การอธิษฐาน,การสวดมนตร์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประคำ[N] rosary, See also: string of beads, Syn. ลูกประคำ, Example: บาทหลวงนับลูกประคำในเวลาสวดมนต์, Count unit: เม็ด, Thai definition: ลูกกลมๆ ที่ร้อยเป็นพวงสำหรับเป็นเครื่องหมายการนับในเวลาบริกรรมภาวนาหรือสำหรับใช้เป็นเครื่องราง, เรียกเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำเป็นต้นมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกประคำ[n.] (lūk prakham) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads   FR: chapelet [m] ; rosaire [m] ; collier de perles sacrées [m]
หน้าต่างกุหลาบ[n. exp.] (nātāng kulāp) EN: rose window   FR: rosace [f]
ประคำ[X] (prakham) EN: string of beads ; rosary ; string of beads ; chaplet   FR: grain de chapelet [m] ; chapelet [m]
สายยาง[n.] (sāiyāng) EN: hose ; rubber tube   FR: tuyau (d'arrosage) [m]
ศักดิ์สิทธิ์[adj.] (saksit) EN: sacred ; holy ; hallowed ;revered ; sacrosanct ; numinous   FR: sacré ; saint
สีกุหลาบ[adj.] (sī kulāp) EN: rose   FR: rose ; rosâtre
สวด[v.] (sūat) EN: recite ; chant ; pray ; recite the rosary ; chant ; say one's prayers ; offer a prayer ; singsong ; intone   FR: réciter
เทโรซอร์[n.] (thērōsø) EN: pterosaur   FR: ptérosaurien
ท่อยาง[n. exp.] (thø yāng) EN: garden hose ; ubber hose   FR: tuyau d'arrosage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSA R OW1 Z AH0
ROSAS R OW1 Z AH0 Z
ROSAN R OW1 Z AH0 N
ROSATI R OW0 Z AA1 T IY0
ROSARY R OW1 Z ER0 IY0
ROSANO R OW0 Z AA1 N OW0
ROSATO R OW0 Z AA1 T OW0
ROSA'S R OW1 Z AH0 Z
ROSADO R AH0 S AA1 D OW0
ROSALEZ R OW0 S AA1 L EH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rosary (n) (r ou1 z @ r ii)
Rosalie (n) (r ou1 z @ l ii)
Rosario (n) (r @1 z aa1 r i@ @)
Rosalind (n) (r o1 z @ l i n d)
Rosamund (n) (r o1 z @ m @ n d)
rosaries (n) (r ou1 z @ r i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロサンゼルス(P);ロサンジェルス[, rosanzerusu (P); rosanjierusu] (n) Los Angeles; (P) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
rosa(adj) ที่มีสีชมพู เช่น ein rosa Hemd เสื้อเชิ้ตสีชมพู (สังเกตว่าคำคุณศัพท์ rosa ไม่ผันรูปตามคำนาม เป็นข้อยกเว้น)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rosa {n}pink [Add to Longdo]
Rosenkranz {m} | Rosenkränze {pl}rosary | rosaries [Add to Longdo]
rosa {adj}pink [Add to Longdo]
rosarot {adj}rose; pink [Add to Longdo]
Rosaflamingo {m} [ornith.]Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus) [Add to Longdo]
Rosapelikan {m} [ornith.]Great White Pelican (Pelecanus onocrotalus) [Add to Longdo]
Rosafuß-Sturmtaucher {m} [ornith.]Pink-footed Shearwater [Add to Longdo]
Rosalöffler {m} [ornith.]Roseate Spoonbill [Add to Longdo]
Rosakakadu {m} [ornith.]Galah [Add to Longdo]
Rosa Anemonenfisch {m}; Halsband-Anemonenfisch {m} (Amphiprion perideraion) [zool.]pink skunk (anemone) clown [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: Rosa n 1: large genus of erect or climbing prickly shrubs including roses [syn: {Rosa}, {genus Rosa}] From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: rosa rose From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]: rosa rose From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: rosa pink From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Rosa [roːzaː] (n) , s.(n ) pinko From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: rosa [roːzaː] pink From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]: rosa rose

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.4218 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).