Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for rollers (1 entries) (4.167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rollers-, *rollers*.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: ground \ground\ (ground), n. [OE. ground, grund, AS. grund; akin to D. grond, OS., G., Sw., & Dan. grund, Icel. grunnr bottom, Goth. grundus (in composition); perh. orig. meaning, dust, gravel, and if so perh. akin to E. grind.] 1. The surface of the earth; the outer crust of the globe, or some indefinite portion of it. [1913 Webster] There was not a man to till the ground. --Gen. ii. 5. [1913 Webster] The fire ran along upon the ground. --Ex. ix. 23. Hence: A floor or pavement supposed to rest upon the earth. [1913 Webster] 2. Any definite portion of the earth's surface; region; territory; country. Hence: A territory appropriated to, or resorted to, for a particular purpose; the field or place of action; as, a hunting or fishing ground; a play ground. [1913 Webster] From . . . old Euphrates, to the brook that parts Egypt from Syrian ground. --Milton. [1913 Webster] 3. Land; estate; possession; field; esp. (pl.), the gardens, lawns, fields, etc., belonging to a homestead; as, the grounds of the estate are well kept. [1913 Webster] Thy next design is on thy neighbor's grounds. --Dryden. 4. [1913 Webster] 4. The basis on which anything rests; foundation. Hence: The foundation of knowledge, belief, or conviction; a premise, reason, or datum; ultimate or first principle; cause of existence or occurrence; originating force or agency; as, the ground of my hope. [1913 Webster] 5. (Paint. & Decorative Art) (a) That surface upon which the figures of a composition are set, and which relieves them by its plainness, being either of one tint or of tints but slightly contrasted with one another; as, crimson Bowers on a white ground. See {Background}, {Foreground}, and {Middle-ground}. (b) In sculpture, a flat surface upon which figures are raised in relief. (c) In point lace, the net of small meshes upon which the embroidered pattern is applied; as, Brussels ground. See {Brussels lace}, under {Brussels}. [1913 Webster] 6. (Etching) A gummy composition spread over the surface of a metal to be etched, to prevent the acid from eating except where an opening is made by the needle. [1913 Webster] 7. (Arch.) One of the pieces of wood, flush with the plastering, to which moldings, etc., are attached; -- usually in the plural. [1913 Webster] Note: Grounds are usually put up first and the plastering floated flush with them. [1913 Webster] 8. (Mus.) (a) A composition in which the bass, consisting of a few bars of independent notes, is continually repeated to a varying melody. (b) The tune on which descants are raised; the plain song. --Moore (Encyc.). [1913 Webster] On that ground I'll build a holy descant. --Shak. [1913 Webster] 9. (Elec.) A conducting connection with the earth, whereby the earth is made part of an electrical circuit. [1913 Webster] 10. pl. Sediment at the bottom of liquors or liquids; dregs; lees; feces; as, coffee grounds. [1913 Webster] 11. The pit of a theater. [Obs.] --B. Jonson. [1913 Webster] {Ground angling}, angling with a weighted line without a float. {Ground annual} (Scots Law), an estate created in land by a vassal who instead of selling his land outright reserves an annual ground rent, which becomes a perpetual charge upon the land. {Ground ash}. (Bot.) See {Groutweed}. {Ground bailiff} (Mining), a superintendent of mines. --Simmonds. {Ground bait}, bits of bread, boiled barley or worms, etc., thrown into the water to collect the fish, --Wallon. {Ground bass} or {Ground base} (Mus.), fundamental base; a fundamental base continually repeated to a varied melody. {Ground beetle} (Zool.), one of numerous species of carnivorous beetles of the family {Carabid[ae]}, living mostly in burrows or under stones, etc. {Ground chamber}, a room on the ground floor. {Ground cherry}. (Bot.) (a) A genus ({Physalis}) of herbaceous plants having an inflated calyx for a seed pod: esp., the strawberry tomato ({Physalis Alkekengi}). See {Alkekengl}. (b) A European shrub ({Prunus Cham[ae]cerasus}), with small, very acid fruit. {Ground cuckoo}. (Zool.) See {Chaparral cock}. {Ground cypress}. (Bot.) See {Lavender cotton}. {Ground dove} (Zool.), one of several small American pigeons of the genus {Columbigallina}, esp. {C. passerina} of the Southern United States, Mexico, etc. They live chiefly on the ground. {Ground fish} (Zool.), any fish which constantly lives on the botton of the sea, as the sole, turbot, halibut. {Ground floor}, the floor of a house most nearly on a level with the ground; -- called also in America, but not in England, the {first floor}. {Ground form} (Gram.), the stem or basis of a word, to which the other parts are added in declension or conjugation. It is sometimes, but not always, the same as the root. {Ground furze} (Bot.), a low slightly thorny, leguminous shrub ({Ononis arvensis}) of Europe and Central Asia,; -- called also {rest-harrow}. {Ground game}, hares, rabbits, etc., as distinguished from winged game. {Ground hele} (Bot.), a perennial herb ({Veronica officinalis}) with small blue flowers, common in Europe and America, formerly thought to have curative properties. {Ground of the heavens} (Astron.), the surface of any part of the celestial sphere upon which the stars may be regarded as projected. {Ground hemlock} (Bot.), the yew ({Taxus baccata} var. Canadensisi) of eastern North America, distinguished from that of Europe by its low, straggling stems. {Ground hog}. (Zool.) (a) The woodchuck or American marmot ({Arctomys monax}). See {Woodchuck}. (b) The aardvark. {Ground hold} (Naut.), ground tackle. [Obs.] --Spenser. {Ground ice}, ice formed at the bottom of a body of water before it forms on the surface. {Ground ivy}. (Bot.) A trailing plant; alehoof. See {Gill}. {Ground joist}, a joist for a basement or ground floor; a. sleeper. {Ground lark} (Zool.), the European pipit. See {Pipit}. {Ground laurel} (Bot.). See {Trailing arbutus}, under {Arbutus}. {Ground line} (Descriptive Geom.), the line of intersection of the horizontal and vertical planes of projection. {Ground liverwort} (Bot.), a flowerless plant with a broad flat forking thallus and the fruit raised on peduncled and radiated receptacles ({Marchantia polymorpha}). {Ground mail}, in Scotland, the fee paid for interment in a churchyard. {Ground mass} (Geol.), the fine-grained or glassy base of a rock, in which distinct crystals of its constituents are embedded. {Ground parrakeet} (Zool.), one of several Australian parrakeets, of the genera {Callipsittacus} and {Geopsittacus}, which live mainly upon the ground. {Ground pearl} (Zool.), an insect of the family {Coccid[ae]} ({Margarodes formicarum}), found in ants' nests in the Bahamas, and having a shelly covering. They are strung like beads, and made into necklaces by the natives. {Ground pig} (Zool.), a large, burrowing, African rodent ({Aulacodus Swinderianus}) about two feet long, allied to the porcupines but with harsh, bristly hair, and no spines; -- called also {ground rat}. {Ground pigeon} (Zool.), one of numerous species of pigeons which live largely upon the ground, as the tooth-billed pigeon ({Didunculus strigirostris}), of the Samoan Islands, and the crowned pigeon, or goura. See {Goura}, and {Ground dove} (above). {Ground pine}. (Bot.) (a) A blue-flowered herb of the genus {Ajuga} ({A. Cham[ae]pitys}), formerly included in the genus {Teucrium} or germander, and named from its resinous smell. --Sir J. Hill. (b) A long, creeping, evergreen plant of the genus {Lycopodium} ({L. clavatum}); -- called also {club moss}. (c) A tree-shaped evergreen plant about eight inches in height, of the same genus ({L. dendroideum}) found in moist, dark woods in the northern part of the United States. --Gray. {Ground plan} (Arch.), a plan of the ground floor of any building, or of any floor, as distinguished from an elevation or perpendicular section. {Ground plane}, the horizontal plane of projection in perspective drawing. {Ground plate}. (a) (Arch.) One of the chief pieces of framing of a building; a timber laid horizontally on or near the ground to support the uprights; a ground sill or groundsel. (b) (Railroads) A bed plate for sleepers or ties; a mudsill. (c) (Teleg.) A metallic plate buried in the earth to conduct the electric current thereto. Connection to the pipes of a gas or water main is usual in cities. --Knight. {Ground plot}, the ground upon which any structure is erected; hence, any basis or foundation; also, a ground plan. {Ground plum} (Bot.), a leguminous plant ({Astragalus caryocarpus}) occurring from the Saskatchewan to Texas, and having a succulent plum-shaped pod. {Ground rat}. (Zool.) See {Ground pig} (above). {Ground rent}, rent paid for the privilege of building on another man's land. {Ground robin}. (Zool.) See {Chewink}. {Ground room}, a room on the ground floor; a lower room. --Tatler. {Ground sea}, the West Indian name for a swell of the ocean, which occurs in calm weather and without obvious cause, breaking on the shore in heavy roaring billows; -- called also {rollers}, and in Jamaica, {the North sea}. {Ground sill}. See {Ground plate} (a) (above). {Ground snake} (Zool.), a small burrowing American snake ({Celuta am[oe]na}). It is salmon colored, and has a blunt tail. {Ground squirrel}. (Zool.) (a) One of numerous species of burrowing rodents of the genera {Tamias} and {Spermophilus}, having cheek pouches. The former genus includes the Eastern striped squirrel or chipmunk and some allied Western species; the latter includes the prairie squirrel or striped gopher, the gray gopher, and many allied Western species. See {Chipmunk}, and {Gopher}. (b) Any species of the African genus {Xerus}, allied to {Tamias}. {Ground story}. Same as {Ground floor} (above). {Ground substance} (Anat.), the intercellular substance, or matrix, of tissues. {Ground swell}. (a) (Bot.) The plant groundsel. [Obs.] --Holland. (b) A broad, deep swell or undulation of the ocean, caused by a long continued gale, and felt even at a remote distance after the gale has ceased. {Ground table}. (Arch.) See Earth table, under Earth. {Ground tackle} (Naut.), the tackle necessary to secure a vessel at anchor. --Totten. {Ground thrush} (Zool.), one of numerous species of bright-colored Oriental birds of the family {Pittid[ae]}. See {Pitta}. {Ground tier}. (a) The lowest tier of water casks in a vessel's hold. --Totten. (b) The lowest line of articles of any kind stowed in a vessel's hold. (c) The lowest range of boxes in a theater. {Ground timbers} (Shipbuilding) the timbers which lie on the keel and are bolted to the keelson; floor timbers. --Knight. {Ground tit}. (Zool.) See {Ground wren} (below). {Ground wheel}, that wheel of a harvester, mowing machine, etc., which, rolling on the ground, drives the mechanism. {Ground wren} (Zool.), a small California bird ({Cham[ae]a fasciata}) allied to the wrens and titmice. It inhabits the arid plains. Called also {ground tit}, and {wren tit}. {To bite the ground}, {To break ground}. See under {Bite}, {Break}. {To come to the ground}, {To fall to the ground}, to come to nothing; to fail; to miscarry. {To gain ground}. (a) To advance; to proceed forward in conflict; as, an army in battle gains ground. (b) To obtain an advantage; to have some success; as, the army gains ground on the enemy. (c) To gain credit; to become more prosperous or influential. {To get ground}, or {To gather ground}, to gain ground. [R.] "Evening mist . . . gathers ground fast." --Milton. [1913 Webster] There is no way for duty to prevail, and get ground of them, but by bidding higher. --South. {To give ground}, to recede; to yield advantage. [1913 Webster] These nine . . . began to give me ground. --Shak. {To lose ground}, to retire; to retreat; to withdraw from the position taken; hence, to lose advantage; to lose credit or reputation; to decline. {To stand one's ground}, to stand firm; to resist attack or encroachment. --Atterbury. {To take the ground} to touch bottom or become stranded; -- said of a ship. [1913 Webster]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  rollers 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
rollers
 • /R OW1 L ER0 Z/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
  [roller]
 • ผู้ม้วน[Lex2]
 • ลูกกลิ้ง[Lex2]
 • ลูกโม่: ลูกรอก [Lex2]
 • เครื่องบดถนน[Lex2]
 • ที่ม้วนผม[Lex2]
 • ลูกคลื่นยักษ์[Lex2]
 • นกพิราบที่บินม้วนตัวได้[Lex2]
 • (โรล\'เลอะ) n. ผู้กลิ้ง,ผู้ม้วน,ผู้มวน,ลูกกลิ้ง,สิ่งที่กลิ้ง,ลูกรอก,ลูกโม่,เพลากลิ้ง [Hope]
 • (n) คลื่นลูกโต,เครื่องบด,ลูกกลิ้ง,ลูกโม่,ลูกรอก [Nontri]
 • /R OW1 L ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Kollers, Rodlers

Similar FRENCH words suggested by aspell:
rolliers, rôles, colleurs, rouleurs, railleurs, frôleurs, rôle, colleur, rouleur, râleurs, rôdeurs, voleurs

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 4.167 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).