Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for roll (5 entries) (4.5045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roll-, *roll*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Roll \Roll\, v. t. [imp. & p. p. {Rolled}; p. pr. & vb. n. {Rolling}.] [OF. roeler, roler, F. rouler, LL. rotulare, fr. L. royulus, rotula, a little wheel, dim. of rota wheel; akin to G. rad, and to Skr. ratha car, chariot. Cf. {Control}, {Roll}, n., {Rotary}.] 1. To cause to revolve by turning over and over; to move by turning on an axis; to impel forward by causing to turn over and over on a supporting surface; as, to roll a wheel, a ball, or a barrel. [1913 Webster] 2. To wrap round on itself; to form into a spherical or cylindrical body by causing to turn over and over; as, to roll a sheet of paper; to roll parchment; to roll clay or putty into a ball. [1913 Webster] 3. To bind or involve by winding, as in a bandage; to inwrap; -- often with up; as, to roll up a parcel. [1913 Webster] 4. To drive or impel forward with an easy motion, as of rolling; as, a river rolls its waters to the ocean. [1913 Webster] The flood of Catholic reaction was rolled over Europe. --J. A. Symonds. [1913 Webster] 5. To utter copiously, esp. with sounding words; to utter with a deep sound; -- often with forth, or out; as, to roll forth some one's praises; to roll out sentences. [1913 Webster] Who roll'd the psalm to wintry skies. --Tennyson. [1913 Webster] 6. To press or level with a roller; to spread or form with a roll, roller, or rollers; as, to roll a field; to roll paste; to roll steel rails, etc. [1913 Webster] 7. To move, or cause to be moved, upon, or by means of, rollers or small wheels. [1913 Webster] 8. To beat with rapid, continuous strokes, as a drum; to sound a roll upon. [1913 Webster] 9. (Geom.) To apply (one line or surface) to another without slipping; to bring all the parts of (one line or surface) into successive contact with another, in suck manner that at every instant the parts that have been in contact are equal. [1913 Webster] 10. To turn over in one's mind; to revolve. [1913 Webster] Full oft in heart he rolleth up and down The beauty of these florins new and bright. --Chaucer. [1913 Webster] [1913 Webster] {To roll one's self}, to wallow. {To roll the eye}, to direct its axis hither and thither in quick succession. {To roll one's r's}, to utter the letter r with a trill. [Colloq.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Roll \Roll\, v. i. 1. To move, as a curved object may, along a surface by rotation without sliding; to revolve upon an axis; to turn over and over; as, a ball or wheel rolls on the earth; a body rolls on an inclined plane. [1913 Webster] And her foot, look you, is fixed upon a spherical stone, which rolls, and rolls, and rolls. --Shak. [1913 Webster] 2. To move on wheels; as, the carriage rolls along the street. "The rolling chair." --Dryden. [1913 Webster] 3. To be wound or formed into a cylinder or ball; as, the cloth rolls unevenly; the snow rolls well. [1913 Webster] 4. To fall or tumble; -- with over; as, a stream rolls over a precipice. [1913 Webster] 5. To perform a periodical revolution; to move onward as with a revolution; as, the rolling year; ages roll away. [1913 Webster] 6. To turn; to move circularly. [1913 Webster] And his red eyeballs roll with living fire. --Dryden. [1913 Webster] 7. To move, as waves or billows, with alternate swell and depression. [1913 Webster] What different sorrows did within thee roll. --Prior. [1913 Webster] 8. To incline first to one side, then to the other; to rock; as, there is a great difference in ships about rolling; in a general semse, to be tossed about. [1913 Webster] Twice ten tempestuous nights I rolled. --Pope. [1913 Webster] 9. To turn over, or from side to side, while lying down; to wallow; as, a horse rolls. [1913 Webster] 10. To spread under a roller or rolling-pin; as, the paste rolls well. [1913 Webster] 11. To beat a drum with strokes so rapid that they can scarcely be distinguished by the ear. [1913 Webster] 12. To make a loud or heavy rumbling noise; as, the thunder rolls. [1913 Webster] {To roll about}, to gad abroad. [Obs.] [1913 Webster] Man shall not suffer his wife go roll about. --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Roll \Roll\, n. [F. r[^o]le a roll (in sense 3), fr. L. rotulus ? little wheel, LL., a roll, dim. of L. rota a wheel. See {Roll}, v., and cf. {R[^o]le}, {Rouleau}, {Roulette}.] 1. The act of rolling, or state of being rolled; as, the roll of a ball; the roll of waves. [1913 Webster] 2. That which rolls; a roller. Specifically: (a) A heavy cylinder used to break clods. --Mortimer. (b) One of a set of revolving cylinders, or rollers, between which metal is pressed, formed, or smoothed, as in a rolling mill; as, to pass rails through the rolls. [1913 Webster] 3. That which is rolled up; as, a roll of fat, of wool, paper, cloth, etc. Specifically: (a) A document written on a piece of parchment, paper, or other materials which may be rolled up; a scroll. [1913 Webster] Busy angels spread The lasting roll, recording what we say. --Prior. [1913 Webster] (b) Hence, an official or public document; a register; a record; also, a catalogue; a list. [1913 Webster] The rolls of Parliament, the entry of the petitions, answers, and transactions in Parliament, are extant. --Sir M. Hale. [1913 Webster] The roll and list of that army doth remain. --Sir J. Davies. [1913 Webster] (c) A quantity of cloth wound into a cylindrical form; as, a roll of carpeting; a roll of ribbon. (d) A cylindrical twist of tobacco. [1913 Webster] 4. A kind of shortened raised biscuit or bread, often rolled or doubled upon itself. [1913 Webster] 5. (Naut.) The oscillating movement of a vessel from side to side, in sea way, as distinguished from the alternate rise and fall of bow and stern called pitching. [1913 Webster] 6. A heavy, reverberatory sound; as, the roll of cannon, or of thunder. [1913 Webster] 7. The uniform beating of a drum with strokes so rapid as scarcely to be distinguished by the ear. [1913 Webster] 8. Part; office; duty; role. [Obs.] --L'Estrange. [1913 Webster] {Long roll} (Mil.), a prolonged roll of the drums, as the signal of an attack by the enemy, and for the troops to arrange themselves in line. {Master of the rolls}. See under {Master}. {Roll call}, the act, or the time, of calling over a list names, as among soldiers. {Rolls of court}, {of parliament} (or of any public body), the parchments or rolls on which the acts and proceedings of that body are engrossed by the proper officer, and which constitute the records of such public body. {To call the roll}, to call off or recite a list or roll of names of persons belonging to an organization, in order to ascertain who are present or to obtain responses from those present. [1913 Webster] Syn: List; schedule; catalogue; register; inventory. See {List}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: roll n 1: rotary motion of an object around its own axis; "wheels in axial rotation" [syn: {axial rotation}, {axial motion}, {roll}] 2: a list of names; "his name was struck off the rolls" [syn: {roll}, {roster}] 3: a long heavy sea wave as it advances towards the shore [syn: {roller}, {roll}, {rolling wave}] 4: photographic film rolled up inside a container to protect it from light 5: a round shape formed by a series of concentric circles (as formed by leaves or flower petals) [syn: {coil}, {whorl}, {roll}, {curl}, {curlicue}, {ringlet}, {gyre}, {scroll}] 6: a roll of currency notes (often taken as the resources of a person or business etc.); "he shot his roll on a bob-tailed nag" [syn: {bankroll}, {roll}] 7: small rounded bread either plain or sweet [syn: {bun}, {roll}] 8: a deep prolonged sound (as of thunder or large bells) [syn: {peal}, {pealing}, {roll}, {rolling}] 9: the sound of a drum (especially a snare drum) beaten rapidly and continuously [syn: {paradiddle}, {roll}, {drum roll}] 10: a document that can be rolled up (as for storage) [syn: {scroll}, {roll}] 11: anything rolled up in cylindrical form 12: the act of throwing dice [syn: {cast}, {roll}] 13: walking with a swaying gait 14: a flight maneuver; aircraft rotates about its longitudinal axis without changing direction or losing altitude 15: the act of rolling something (as the ball in bowling) [syn: {roll}, {bowl}] v 1: move by turning over or rotating; "The child rolled down the hill"; "turn over on your left side" [syn: {roll}, {turn over}] 2: move along on or as if on wheels or a wheeled vehicle; "The President's convoy rolled past the crowds" [syn: {wheel}, {roll}] 3: occur in soft rounded shapes; "The hills rolled past" [syn: {roll}, {undulate}] 4: flatten or spread with a roller; "roll out the paper" [syn: {roll out}, {roll}] 5: emit, produce, or utter with a deep prolonged reverberating sound; "The thunder rolled"; "rolling drums" 6: arrange or or coil around; "roll your hair around your finger"; "Twine the thread around the spool"; "She wrapped her arms around the child" [syn: {wind}, {wrap}, {roll}, {twine}] [ant: {unroll}, {unwind}, {wind off}] 7: begin operating or running; "The cameras were rolling"; "The presses are already rolling" 8: shape by rolling; "roll a cigarette" 9: execute a roll, in tumbling; "The gymnasts rolled and jumped" 10: sell something to or obtain something from by energetic and especially underhanded activity [syn: {hustle}, {pluck}, {roll}] 11: move in a wavy pattern or with a rising and falling motion; "The curtains undulated"; "the waves rolled towards the beach" [syn: {roll}, {undulate}, {flap}, {wave}] 12: move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment; "The gypsies roamed the woods"; "roving vagabonds"; "the wandering Jew"; "The cattle roam across the prairie"; "the laborers drift from one town to the next"; "They rolled from town to town" [syn: {roll}, {wander}, {swan}, {stray}, {tramp}, {roam}, {cast}, {ramble}, {rove}, {range}, {drift}, {vagabond}] 13: move, rock, or sway from side to side; "The ship rolled on the heavy seas" 14: cause to move by turning over or in a circular manner of as if on an axis; "She rolled the ball"; "They rolled their eyes at his words" [syn: {roll}, {revolve}] 15: pronounce with a roll, of the phoneme /r/; "She rolls her r's" 16: boil vigorously; "The liquid was seething"; "The water rolled" [syn: {seethe}, {roll}] 17: take the shape of a roll or cylinder; "the carpet rolled out"; "Yarn rolls well" 18: show certain properties when being rolled; "The carpet rolls unevenly"; "dried-out tobacco rolls badly" [syn: {roll}, {roll up}] From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: roll part; role; rôle

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.5045 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).