Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for rock (9 entries) (6.0826 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rock-, *rock*.

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Roc \Roc\, n. [Ar. & Per. rokh or rukh. Cf. {Rook} a castle.] A monstrous bird of Arabian mythology. [Written also {rock}, and {rukh}.] --Brande & C. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rock \Rock\, n. See {Roc}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rock \Rock\, n. [OE. rocke; akin to D. rok, rokken, G. rocken, OHG. roccho, Dan. rok, Icel. rokkr. Cf. {Rocket} a firework.] A distaff used in spinning; the staff or frame about which flax is arranged, and from which the thread is drawn in spinning. --Chapman. [1913 Webster] Sad Clotho held the rocke, the whiles the thread By grisly Lachesis was spun with pain, That cruel Atropos eftsoon undid. --Spenser. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rock \Rock\, n. [OF. roke, F. roche; cf. Armor. roc'h, and AS. rocc.] 1. A large concreted mass of stony material; a large fixed stone or crag. See {Stone}. [1913 Webster] Come one, come all! this rock shall fly From its firm base as soon as I. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 2. (Geol.) Any natural deposit forming a part of the earth's crust, whether consolidated or not, including sand, earth, clay, etc., when in natural beds. [1913 Webster] 3. That which resembles a rock in firmness; a defense; a support; a refuge. [1913 Webster] The Lord is my rock, and my fortress. --2 Sam. xxii. 2. [1913 Webster] 4. Fig.: Anything which causes a disaster or wreck resembling the wreck of a vessel upon a rock. [1913 Webster] 5. (Zool.) The striped bass. See under {Bass}. [1913 Webster] Note: This word is frequently used in the formation of self-explaining compounds; as, rock-bound, rock-built, rock-ribbed, rock-roofed, and the like. [1913 Webster] {Rock alum}. [Probably so called by confusion with F. roche a rock.] Same as {Roche alum}. {Rock barnacle} (Zool.), a barnacle ({Balanus balanoides}) very abundant on rocks washed by tides. {Rock bass}. (Zool.) (a) The stripped bass. See under {Bass}. (b) The goggle-eye. (c) The cabrilla. Other species are also locally called rock bass. {Rock builder} (Zool.), any species of animal whose remains contribute to the formation of rocks, especially the corals and Foraminifera. {Rock butter} (Min.), native alum mixed with clay and oxide of iron, usually in soft masses of a yellowish white color, occuring in cavities and fissures in argillaceous slate. {Rock candy}, a form of candy consisting of crystals of pure sugar which are very hard, whence the name. {Rock cavy}. (Zool.) See {Moco}. {Rock cod} (Zool.) (a) A small, often reddish or brown, variety of the cod found about rocks andledges. (b) A California rockfish. {Rock cook}. (Zool.) (a) A European wrasse ({Centrolabrus exoletus}). (b) A rockling. {Rock cork} (Min.), a variety of asbestus the fibers of which are loosely interlaced. It resembles cork in its texture. {Rock crab} (Zool.), any one of several species of large crabs of the genus {C}, as the two species of the New England coast ({Cancer irroratus} and {Cancer borealis}). See Illust. under {Cancer}. {Rock cress} (Bot.), a name of several plants of the cress kind found on rocks, as {Arabis petraea}, {Arabis lyrata}, etc. {Rock crystal} (Min.), limpid quartz. See {Quartz}, and under {Crystal}. {Rock dove} (Zool.), the rock pigeon; -- called also {rock doo}. {Rock drill}, an implement for drilling holes in rock; esp., a machine impelled by steam or compressed air, for drilling holes for blasting, etc. {Rock duck} (Zool.), the harlequin duck. {Rock eel}. (Zool.) See {Gunnel}. {Rock goat} (Zool.), a wild goat, or ibex. {Rock hopper} (Zool.), a penguin of the genus {Catarractes}. See under {Penguin}. {Rock kangaroo}. (Zool.) See {Kangaroo}, and {Petrogale}. {Rock lobster} (Zool.), any one of several species of large spinose lobsters of the genera {Panulirus} and {Palinurus}. They have no large claws. Called also {spiny lobster}, and {sea crayfish}. {Rock meal} (Min.), a light powdery variety of calcite occuring as an efflorescence. {Rock milk}. (Min.) See {Agaric mineral}, under {Agaric}. {Rock moss}, a kind of lichen; the cudbear. See {Cudbear}. {Rock oil}. See {Petroleum}. {Rock parrakeet} (Zool.), a small Australian parrakeet ({Euphema petrophila}), which nests in holes among the rocks of high cliffs. Its general color is yellowish olive green; a frontal band and the outer edge of the wing quills are deep blue, and the central tail feathers bluish green. {Rock pigeon} (Zool.), the wild pigeon ({Columba livia}) Of Europe and Asia, from which the domestic pigeon was derived. See Illust. under {Pigeon}. {Rock pipit}. (Zool.) See the Note under {Pipit}. {Rock plover}. (Zool.) (a) The black-bellied, or whistling, plover. (b) The rock snipe. {Rock ptarmigan} (Zool.), an arctic American ptarmigan ({Lagopus rupestris}), which in winter is white, with the tail and lores black. In summer the males are grayish brown, coarsely vermiculated with black, and have black patches on the back. {Rock rabbit} (Zool.), the hyrax. See {Cony}, and {Daman}. {Rock ruby} (Min.), a fine reddish variety of garnet. {Rock salt} (Min.), cloride of sodium (common salt) occuring in rocklike masses in mines; mineral salt; salt dug from the earth. In the United States this name is sometimes given to salt in large crystals, formed by evaporation from sea water in large basins or cavities. {Rock seal} (Zool.), the harbor seal. See {Seal}. {Rock shell} (Zool.), any species of Murex, Purpura, and allied genera. {Rock snake} (Zool.), any one of several large pythons; as, the royal {rock snake} ({Python regia}) of Africa, and the {rock snake} of India ({Python molurus}). The Australian rock snakes mostly belong to the allied genus {Morelia}. {Rock snipe} (Zool.), the purple sandpiper ({Tringa maritima}); -- called also {rock bird}, {rock plover}, {winter snipe}. {Rock soap} (Min.), a kind of clay having a smooth, greasy feel, and adhering to the tongue. {Rock sparrow}. (Zool.) (a) Any one of several species of Old World sparrows of the genus {Petronia}, as {Petronia stulla}, of Europe. (b) A North American sparrow ({Pucaea ruficeps}). {Rock tar}, petroleum. {Rock thrush} (Zool.), any Old World thrush of the genus {Monticola}, or {Petrocossyphus}; as, the European rock thrush ({Monticola saxatilis}), and the blue rock thrush of India ({Monticola cyaneus}), in which the male is blue throughout. {Rock tripe} (Bot.), a kind of lichen ({Umbilicaria Dillenii}) growing on rocks in the northen parts of America, and forming broad, flat, coriaceous, dark fuscous or blackish expansions. It has been used as food in cases of extremity. {Rock trout} (Zool.), any one of several species of marine food fishes of the genus {Hexagrammus}, family {Chiradae}, native of the North Pacific coasts; -- called also {sea trout}, {boregat}, {bodieron}, and {starling}. {Rock warbler} (Zool.), a small Australian singing bird ({Origma rubricata}) which frequents rocky ravines and water courses; -- called also {cataract bird}. {Rock wren} (Zool.), any one of several species of wrens of the genus {Salpinctes}, native of the arid plains of Lower California and Mexico. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rock \Rock\, v. t. [imp. & p. p. {Rocked};p. pr. & vb. n. {Rocking}.] [AS. roccian; akin to Dan. rokke to move, to snake; cf. Icel. rukkja to pull, move, G. r["u]cken to move, push, pull.] 1. To cause to sway backward and forward, as a body resting on a support beneath; as, to rock a cradle or chair; to cause to vibrate; to cause to reel or totter. [1913 Webster] A rising earthquake rocked the ground. --Dryden. [1913 Webster] 2. To move as in a cradle; hence, to put to sleep by rocking; to still; to quiet. "Sleep rock thy brain." --Shak. [1913 Webster] Note: Rock differs from shake, as denoting a slower, less violent, and more uniform motion, or larger movements. It differs from swing, which expresses a vibratory motion of something suspended. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rock \Rock\, v. i. 1. To move or be moved backward and forward; to be violently agitated; to reel; to totter. [1913 Webster] The rocking town Supplants their footsteps. --J. Philips . [1913 Webster] 2. To roll or saway backward and forward upon a support; as, to rock in a rocking-chair. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Crack \Crack\, n. 1. A partial separation of parts, with or without a perceptible opening; a chink or fissure; a narrow breach; a crevice; as, a crack in timber, or in a wall, or in glass. [1913 Webster] 2. Rupture; flaw; breach, in a moral sense. [1913 Webster] My love to thee is sound, sans crack or flaw. --Shak. [1913 Webster] 3. A sharp, sudden sound or report; the sound of anything suddenly burst or broken; as, the crack of a falling house; the crack of thunder; the crack of a whip. [1913 Webster] Will the stretch out to the crack of doom? --Shak. [1913 Webster] 4. The tone of voice when changed at puberty. [1913 Webster] Though now our voices Have got the mannish crack. --Shak. [1913 Webster] 5. Mental flaw; a touch of craziness; partial insanity; as, he has a crack. [1913 Webster] 6. A crazy or crack-brained person. [Obs.] [1913 Webster] I . . . can not get the Parliament to listen to me, who look upon me as a crack and a projector. --Addison. [1913 Webster] 7. A boast; boasting. [Obs.] "Crack and brags." --Burton. "Vainglorius cracks." --Spenser. [1913 Webster] 8. Breach of chastity. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] 9. A boy, generally a pert, lively boy. [Obs.] [1913 Webster] Val. 'T is a noble child. Vir. A crack, madam. --Shak. [1913 Webster] 10. A brief time; an instant; as, to be with one in a crack. [Eng. & Scot. Colloq.] [1913 Webster] 11. Free conversation; friendly chat. [Scot.] [1913 Webster] What is crack in English? . . . A crack is . . . a chat with a good, kindly human heart in it. --P. P. Alexander. [1913 Webster] 12. a witty remark; a wisecrack. [PJC] 13. a chance or opportunity to do something; an attempt; as, I'll take a crack at it. [PJC] 14. a form of cocaine, highly purified and prepared as small pellets, especially suitable for smoking; -- also called {rock}. Used in this form it appears to be more addicting than cocaine powder. [slang] [PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: rock n 1: a lump or mass of hard consolidated mineral matter; "he threw a rock at me" [syn: {rock}, {stone}] 2: material consisting of the aggregate of minerals like those making up the Earth's crust; "that mountain is solid rock"; "stone is abundant in New England and there are many quarries" [syn: {rock}, {stone}] 3: United States gynecologist and devout Catholic who conducted the first clinical trials of the oral contraceptive pill (1890-1984) [syn: {Rock}, {John Rock}] 4: (figurative) someone who is strong and stable and dependable; "he was her rock during the crisis"; "Thou art Peter, and upon this rock I will build my church"--Gospel According to Matthew 5: hard bright-colored stick candy (typically flavored with peppermint) [syn: {rock candy}, {rock}] 6: a genre of popular music originating in the 1950s; a blend of black rhythm-and-blues with white country-and-western; "rock is a generic term for the range of styles that evolved out of rock'n'roll." [syn: {rock 'n' roll}, {rock'n'roll}, {rock- and-roll}, {rock and roll}, {rock}, {rock music}] 7: pitching dangerously to one side [syn: {rock}, {careen}, {sway}, {tilt}] v 1: move back and forth or sideways; "the ship was rocking"; "the tall building swayed"; "She rocked back and forth on her feet" [syn: {rock}, {sway}, {shake}] 2: cause to move back and forth; "rock the cradle"; "rock the baby"; "the wind swayed the trees gently" [syn: {rock}, {sway}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Rock [rɔk] (n) , s.(m ) skirt

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0826 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).