Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for rocade (41 entries) (1.749 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rocade-, *rocade*.
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหมทอง[n.] (maithøng) EN: brocade   

(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rocade มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rocade*)
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

brocade shoe (n ) รองเท้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brocade[N] ผ้าหนาและหนักทอจากเส้นไหมทองหรือเงิน
brocaded[ADJ] ตกแต่งด้วนผ้าทอจากเส้นไหมทองหรือเงิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
brocadeผ้ายก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brocade(โบรเคด') {brocaded,brocading,brocades} n. ผ้าปักดอก,สิ่งทอที่ปักดอก vt. ทอเป็นลายดอกบนสิ่งทอ

English-Thai: Nontri Dictionary
brocade(n) ผ้าปักดอก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ้านุ่ง[N] panung, See also: brocade worn over the trunks, Syn. โจงกระเบน, Example: นักเรียนทุกคนต้องใส่ผ้านุ่งเวลาเรียนรำไทย, Count unit: ผืน, Thai definition: ผ้าสําหรับนุ่งชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เวลานุ่งม้วนให้เป็นชายกระเบนหรือหางกระเบนแล้วเอาลอดหว่างขาดึงไปเหน็บไว้ที่ขอบผ้าระดับบั้นเอวข้างหลัง
ตาด[N] brocade, See also: linen cloth of copper or silver threads, Example: คุณป้าทอตาดด้วยฝีมือที่หาใครเทียบได้ยาก, Count unit: ผืน, Thai definition: ชื่อผ้าชนิดหนึ่ง ทอด้วยไหมควบกับเงินแล่งหรือทองแล่งจำนวนเท่ากัน, เรียกชื่อตามลักษณะของลาย เช่น ตาดลายคดกริช ตาดตาตั๊กแตน, ถ้ามีไหมปักทับลงไปอีกเป็นดอกๆ เรียกว่า ตาดระกำไหม
ไหมทอง[N] brocade, See also: silk shot with gold, gold and silk threads (woven together), Example: แม่ปักผ้าด้วยไหมทองที่ซื้อมาจากจีน, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นไหมที่ควบด้วยทองแล่งหรือกระดาษทอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหมทอง[n.] (maithøng) EN: brocade   

CMU English Pronouncing Dictionary
BROCADE B R OW0 K EY1 D
BROCADES B R OW0 K EY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brocade (v) (b r @1 k ei1 d)
brocaded (v) (b r @1 k ei1 d i d)
brocades (v) (b r @1 k ei1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经丝彩色显花[jing1 si1 cai3 se4 xian3 hua1, 經絲彩色顯花] warp brocade; woven fabric with single woof but colored warp [Add to Longdo]
经锦[jing1 jin3, 經錦] warp brocade; woven fabric with single colored woof but many-colored warp [Add to Longdo]
缠头[chan2 tou2, 纏頭] embroidered headband used as decoration by actors or in Hui nationality; to reward an actor with brocade headband [Add to Longdo]
花缎[hua1 duan4, 花緞] brocade; figured satin [Add to Longdo]
[jin3, 錦] brocade; embroidered work; bright [Add to Longdo]
锦缎[jin3 duan4, 錦緞] brocade [Add to Longdo]
锦衣玉食[jin3 yi1 yu4 shi2, 錦衣玉食] brocade garments, jade meals (成语 saw); a life of luxury; extravagance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブロケード[, buroke-do] (n) brocade [Add to Longdo]
綾錦[あやにしき, ayanishiki] (n) twill damask and brocade [Add to Longdo]
綾布[あやぬの, ayanuno] (n) twill damask and brocade [Add to Longdo]
[にしき, nishiki] (n) (1) brocade; (2) fine dress; fine clothes; (P) [Add to Longdo]
錦旗[きんき, kinki] (n) pennant; gold-brocade flag [Add to Longdo]
錦秋[きんしゅう, kinshuu] (n) (See 錦繍・3) autumn where the foliage is as beautiful as brocade; autumn with beautiful leaves [Add to Longdo]
錦繍;錦綉[きんしゅう, kinshuu] (n) (1) fabric with a brocade and embroidery; beautiful fabric; beautiful clothes; (2) beautiful poem; beautiful wording; (3) beautiful autumn leaves; beautiful flowers [Add to Longdo]
金襴[きんらん, kinran] (n) gold brocade [Add to Longdo]
金襴緞子[きんらんどんす, kinrandonsu] (n) gold-brocaded satin damask [Add to Longdo]
厚板[あついた, atsuita] (n) plank; thick board; plate glass; heavy metal sheet (esp. welding); heavy brocaded obi [Add to Longdo]
西陣織り[にしじんおり, nishijin'ori] (n) Nishijin silk fabrics; Nishijin brocade [Add to Longdo]
綴れ錦;つづれ錦[つづれにしき, tsudurenishiki] (n) (hand-woven) brocade [Add to Longdo]
唐錦[からにしき, karanishiki] (n) Chinese brocade [Add to Longdo]
浮き織り[うきおり, ukiori] (n) brocade [Add to Longdo]
毛織錦[けおりにしき, keorinishiki] (n) woollen brocade [Add to Longdo]
蜀錦[しょっきん, shokkin] (n) (See 蜀江の錦) type of brocade [Add to Longdo]
蜀江の錦[しょっこうのにしき, shokkounonishiki] (n) (1) type of red brocade originally from the ancient Chinese country of Shu and passed on in Japan; (2) type of brocade made in Sichuan during the Ming period [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brokat {n}brocade [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 1.749 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).