Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for roar (4 entries) (3.5215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roar-, *roar*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Roar \Roar\, v. i. [imp. & p. p. {Roared}; p. pr. & vvb. n. {Roaring}.] [OE. roren, raren, AS. r[=a]rian; akin to G. r["o]hten, OHG. r[=e]r[=e]n. [root]112.] 1. To cry with a full, loud, continued sound. Specifically: (a) To bellow, or utter a deep, loud cry, as a lion or other beast. [1913 Webster] Roaring bulls he would him make to tame. --Spenser. [1913 Webster] (b) To cry loudly, as in pain, distress, or anger. [1913 Webster] Sole on the barren sands, the suffering chief Roared out for anguish, and indulged his grief. --Dryden. [1913 Webster] He scorned to roar under the impressions of a finite anger. --South. [1913 Webster] 2. To make a loud, confused sound, as winds, waves, passing vehicles, a crowd of persons when shouting together, or the like. [1913 Webster] The brazen throat of war had ceased to roar. --Milton. [1913 Webster] How oft I crossed where carts and coaches roar. --Gay. [1913 Webster] 3. To be boisterous; to be disorderly. [1913 Webster] It was a mad, roaring time, full of extravagance. --Bp. Burnet. [1913 Webster] 4. To laugh out loudly and continuously; as, the hearers roared at his jokes. [1913 Webster] 5. To make a loud noise in breathing, as horses having a certain disease. See {Roaring}, 2. [1913 Webster] {Roaring boy}, a roaring, noisy fellow; -- name given, at the latter end Queen Elizabeth's reign, to the riotous fellows who raised disturbances in the street. "Two roaring boys of Rome, that made all split." --Beau. & Fl. {Roaring forties} (Naut.), a sailor's name for the stormy tract of ocean between 40[deg] and 50[deg] north latitude. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Roar \Roar\, v. t. To cry aloud; to proclaim loudly. [1913 Webster] This last action will roar thy infamy. --Ford. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Roar \Roar\, n. The sound of roaring. Specifically: (a) The deep, loud cry of a wild beast; as, the roar of a lion. (b) The cry of one in pain, distress, anger, or the like. (c) A loud, continuous, and confused sound; as, the roar of a cannon, of the wind, or the waves; the roar of ocean. [1913 Webster] Arm! arm! it is, it is the cannon's opening roar! --Byron. [1913 Webster] (d) A boisterous outcry or shouting, as in mirth. [1913 Webster] Pit, boxes, and galleries were in a constant roar of laughter. --Macaulay. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: roar n 1: a deep prolonged loud noise [syn: {boom}, {roar}, {roaring}, {thunder}] 2: a very loud utterance (like the sound of an animal); "his bellow filled the hallway" [syn: {bellow}, {bellowing}, {holla}, {holler}, {hollering}, {hollo}, {holloa}, {roar}, {roaring}, {yowl}] 3: the sound made by a lion v 1: make a loud noise, as of wind, water, or vehicles; "The wind was howling in the trees"; "The water roared down the chute" [syn: {roar}, {howl}] 2: utter words loudly and forcefully; "`Get out of here,' he roared" [syn: {thunder}, {roar}] 3: emit long loud cries; "wail in self-pity"; "howl with sorrow" [syn: {howl}, {ululate}, {wail}, {roar}, {yawl}, {yaup}] 4: act or proceed in a riotous, turbulent, or disorderly way; "desperadoes from the hills regularly roared in to take over the town"-R.A.Billington 5: make a loud noise, as of animal; "The bull bellowed" [syn: {bellow}, {roar}] 6: laugh unrestrainedly and heartily [syn: {roar}, {howl}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  roar 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
roar
 • คำราม: แผดเสียง [Lex2]
 • หัวเราะลั่น[Lex2]
 • ส่งเสียงครึกโครม: ทำเสียงอึกทึก [Lex2]
 • การแผดเสียง: การกู่ร้อง, การส่งเสียงตะโกน [Lex2]
 • การหัวเราะลั่น[Lex2]
 • เสียงคำราม[Lex2]
 • เสียงครึกโครม: เสียงโครมครืน [Lex2]
 • (รอร์) vi.,vt.,n. (การ,เสียง) คำราม,แผดเสียงดัง,ร้องเสียงดังก้อง,หัวเราะลั่น,ส่งเสียงดังอึกทึกครึกโครม ###S. bawl,yell [Hope]
 • (n) เสียงคำราม,เสียงกึกก้อง,เสียงอึกทึกครึกโครม [Nontri]
 • (vi) คำราม,ร้อง,แผดเสียง,หัวเราะลั่น [Nontri]
 • /R AO1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
rar, Rohr, Rose, Rost, rare, rosa, Rat, Tor, rot, Ar, Dora, oral, Hoare, Notar, Radar, Roger, Rohre, Rohrs, Roman, Rotor, molar, polar, roher, roter, sogar, RIAS, Riad, Robe, Tour, rode, rohe, rote, fror, Bar, Boa, OCR, Ohr, RAF, RAM, ROM, Rad, Ral, Rom, Zar, bar, dar, gar, ran, rau, roh, vor, Toast, Tonart, Ort, Boas, Bohr, Haar, Isar, Lear, Maar, Mohr, Moor, Noah, Paar, ROMs, Rock, Rolf, Roms, Roth, Ruhr, Star, klar, paar, real, roch, zwar, Rast, Part, Art, Rotbart, Rain, rosarot, Mozart, Robert, Roden, roden, apart, Bart, Dorn, Farn, Garn, Harn, Horn, Hort, Korn, Port, UART, Wart

Similar FRENCH words suggested by aspell:
rohart, rira, rota, rotary, robât, rodât, rosat, rosir, rosât, rotât, rôdât, rose, roser, rosé, rouât, épar, rare, roba, roda, rosa, rôda, par, rat, ria, rot, roua, rôt, bora, dora, fora, or, oral, ra, robas, rodas, roman, rosas, rotas, rôdas, polar, radar, rias, rotor, rouan, rouas, rôtir, sonar, Roger, douar, rial, robai, robe, rober, robé, rodai, rode, roder, rodé, rosai, rosi, rotai, rote, roter, roté, rouir, ruât, réât, rôdai, rôde, rôder, rôdé, rôle, tsar, tzar, ras, Roy, bar, boa, car, cor, far, for, jar, raz, rob, roc, roi, rua, réa, var, rots, rôts, boas, hoir, ksar, robs, rocs, rois, roll

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 3.5215 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).