Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for rising (5 entries) (3.0979 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rising-, *rising*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rise \Rise\ (r[imac]z), v. i. [imp. {Rose} (r[=o]z); p. p. {Risen}; p. pr. & vb. n. {Rising}.] [AS. r[imac]san; akin to OS. r[imac]san, D. rijzen, OHG. r[imac]san to rise, fall, Icel. r[imac]sa, Goth. urreisan, G. reise journey. CF. {Arise}, {Raise}, {Rear}, v.] 1. To move from a lower position to a higher; to ascend; to mount up. Specifically: (a) To go upward by walking, climbing, flying, or any other voluntary motion; as, a bird rises in the air; a fish rises to the bait. [1913 Webster] (b) To ascend or float in a fluid, as gases or vapors in air, cork in water, and the like. [1913 Webster] (c) To move upward under the influence of a projecting force; as, a bullet rises in the air. [1913 Webster] (d) To grow upward; to attain a certain height; as, this elm rises to the height of seventy feet. [1913 Webster] (e) To reach a higher level by increase of quantity or bulk; to swell; as, a river rises in its bed; the mercury rises in the thermometer. [1913 Webster] (f) To become erect; to assume an upright position; as, to rise from a chair or from a fall. [1913 Webster] (g) To leave one's bed; to arise; as, to rise early. [1913 Webster] He that would thrive, must rise by five. --Old Proverb. [1913 Webster] (h) To tower up; to be heaved up; as, the Alps rise far above the sea. [1913 Webster] (i) To slope upward; as, a path, a line, or surface rises in this direction. "A rising ground." --Dryden. [1913 Webster] (j) To retire; to give up a siege. [1913 Webster] He, rising with small honor from Gunza, . . . was gone. --Knolles. [1913 Webster] (k) To swell or puff up in the process of fermentation; to become light, as dough, and the like. [1913 Webster] 2. To have the aspect or the effect of rising. Specifically: [1913 Webster] (a) To appear above the horizont, as the sun, moon, stars, and the like. "He maketh his sun to rise on the evil and the good." --Matt. v. 45. [1913 Webster] (b) To become apparent; to emerge into sight; to come forth; to appear; as, an eruption rises on the skin; the land rises to view to one sailing toward the shore. [1913 Webster] (c) To become perceptible to other senses than sight; as, a noise rose on the air; odor rises from the flower. [1913 Webster] (d) To have a beginning; to proceed; to originate; as, rivers rise in lakes or springs. [1913 Webster] A scepter shall rise out of Israel. --Num. xxiv. 17. [1913 Webster] Honor and shame from no condition rise. --Pope. [1913 Webster] 3. To increase in size, force, or value; to proceed toward a climax. Specifically: [1913 Webster] (a) To increase in power or fury; -- said of wind or a storm, and hence, of passion. "High winde . . . began to rise, high passions -- anger, hate." --Milton. [1913 Webster] (b) To become of higher value; to increase in price. [1913 Webster] Bullion is risen to six shillings . . . the ounce. --Locke. [1913 Webster] (c) To become larger; to swell; -- said of a boil, tumor, and the like. [1913 Webster] (d) To increase in intensity; -- said of heat. [1913 Webster] (e) To become louder, or higher in pitch, as the voice. [1913 Webster] (f) To increase in amount; to enlarge; as, his expenses rose beyond his expectations. [1913 Webster] 4. In various figurative senses. Specifically: [1913 Webster] (a) To become excited, opposed, or hostile; to go to war; to take up arms; to rebel. [1913 Webster] At our heels all hell should rise With blackest insurrection. --Milton. [1913 Webster] No more shall nation against nation rise. --Pope. [1913 Webster] (b) To attain to a better social position; to be promoted; to excel; to succeed. [1913 Webster] Some rise by sin, and some by virtue fall. --Shak. [1913 Webster] (c) To become more and more dignified or forcible; to increase in interest or power; -- said of style, thought, or discourse; as, to rise in force of expression; to rise in eloquence; a story rises in interest. [1913 Webster] (d) To come to mind; to be suggested; to occur. [1913 Webster] A thought rose in me, which often perplexes men of contemplative natures. --Spectator. [1913 Webster] (e) To come; to offer itself. [1913 Webster] There chanced to the prince's hand to rise An ancient book. --Spenser. [1913 Webster] 5. To ascend from the grave; to come to life. [1913 Webster] But now is Christ risen from the dead. --1. Cor. xv. 20. [1913 Webster] 6. To terminate an official sitting; to adjourn; as, the committee rose after agreeing to the report. [1913 Webster] It was near nine . . . before the House rose. --Macaulay. [1913 Webster] 7. To ascend on a musical scale; to take a higher pith; as, to rise a tone or semitone. [1913 Webster] 8. (Print.) To be lifted, or to admit of being lifted, from the imposing stone without dropping any of the type; -- said of a form. [1913 Webster] Syn: To arise; mount; ascend; climb; scale. Usage: {Rise}, {Appreciate}. Some in America use the word appreciate for "rise in value;" as, stocks appreciate, money appreciates, etc. This use is not unknown in England, but it is less common there. It is undesirable, because rise sufficiently expresses the idea, and appreciate has its own distinctive meaning, which ought not to be confused with one so entirely different. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rising \Ris"ing\, a. 1. Attaining a higher place; taking, or moving in, an upward direction; appearing above the horizon; ascending; as, the rising moon. [1913 Webster] 2. Increasing in wealth, power, or distinction; as, a rising state; a rising character. [1913 Webster] Among the rising theologians of Germany. --Hare. [1913 Webster] 3. Growing; advancing to adult years and to the state of active life; as, the rising generation. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rising \Ris"ing\, prep. More than; exceeding; upwards of; as, a horse rising six years of age. [Colloq. & Low, U.S.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rising \Ris"ing\, n. 1. The act of one who, or that which, rises (in any sense). [1913 Webster] 2. That which rises; a tumor; a boil. --Lev. xiii. 10. [1913 Webster] {Rising main} (Waterworks), the pipe through which water from an engine is delivered to an elevated reservoir. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: rising adj 1: advancing or becoming higher or greater in degree or value or status; "a rising trend"; "a rising market" [ant: {falling}] 2: sloping upward [syn: {acclivitous}, {rising}, {uphill}] 3: coming to maturity; "the rising generation" [syn: {emerging}, {rising}] 4: newly come into prominence; "a rising young politician" n 1: a movement upward; "they cheered the rise of the hot-air balloon" [syn: {rise}, {rising}, {ascent}, {ascension}] [ant: {fall}] 2: organized opposition to authority; a conflict in which one faction tries to wrest control from another [syn: {rebellion}, {insurrection}, {revolt}, {rising}, {uprising}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.0979 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).