Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for ring (12 entries) (5.5321 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ring-, *ring*.

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ring \Ring\, v. i. 1. To sound, as a bell or other sonorous body, particularly a metallic one. [1913 Webster] Now ringen trompes loud and clarion. --Chaucer. [1913 Webster] Why ring not out the bells? --Shak. [1913 Webster] 2. To practice making music with bells. --Holder. [1913 Webster] 3. To sound loud; to resound; to be filled with a ringing or reverberating sound. [1913 Webster] With sweeter notes each rising temple rung. --Pope. [1913 Webster] The hall with harp and carol rang. --Tennyson. [1913 Webster] My ears still ring with noise. --Dryden. [1913 Webster] 4. To continue to sound or vibrate; to resound. [1913 Webster] The assertion is still ringing in our ears. --Burke. [1913 Webster] 5. To be filled with report or talk; as, the whole town rings with his fame. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ring \Ring\ (r[i^]ng), v. t. [imp. {Rang} (r[a^]ng) or {Rung} (r[u^]ng); p. p. {Rung}; p. pr. & vb. n. {Ringing}.] [AS. hringan; akin to Icel. hringja, Sw. ringa, Dan. ringe, OD. ringhen, ringkelen. [root]19.] 1. To cause to sound, especially by striking, as a metallic body; as, to ring a bell. [1913 Webster] 2. To make (a sound), as by ringing a bell; to sound. [1913 Webster] The shard-borne beetle, with his drowsy hums, Hath rung night's yawning peal. --Shak. [1913 Webster] 3. To repeat often, loudly, or earnestly. [1913 Webster] {To ring a peal}, to ring a set of changes on a chime of bells. {To ring the changes upon}. See under {Change}. {To ring in} or {To ring out}, to usher, attend on, or celebrate, by the ringing of bells; as, to ring out the old year and ring in the new. --Tennyson. {To ring the bells backward}, to sound the chimes, reversing the common order; -- formerly done as a signal of alarm or danger. --Sir W. Scott. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ring \Ring\, n. 1. A sound; especially, the sound of vibrating metals; as, the ring of a bell. [1913 Webster] 2. Any loud sound; the sound of numerous voices; a sound continued, repeated, or reverberated. [1913 Webster] The ring of acclamations fresh in his ears. --Bacon [1913 Webster] 3. A chime, or set of bells harmonically tuned. [1913 Webster] As great and tunable a ring of bells as any in the world. --Fuller. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ring \Ring\, n. [AS. hring, hrinc; akin to Fries. hring, D. & G. ring, OHG. ring, hring, Icel. hringr, DAn. & SW. ring; cf. Russ. krug'. Cf. {Harangue}, {Rank} a row,{Rink}.] A circle, or a circular line, or anything in the form of a circular line or hoop. [1913 Webster] 2. Specifically, a circular ornament of gold or other precious material worn on the finger, or attached to the ear, the nose, or some other part of the person; as, a wedding ring. [1913 Webster] Upon his thumb he had of gold a ring. --Chaucer. [1913 Webster] The dearest ring in Venice will I give you. --Shak. [1913 Webster] 3. A circular area in which races are or run or other sports are performed; an arena. [1913 Webster] Place me, O, place me in the dusty ring, Where youthful charioteers contend for glory. --E. Smith. [1913 Webster] 4. An inclosed space in which pugilists fight; hence, figuratively, prize fighting. "The road was an institution, the ring was an institution." --Thackeray. [1913 Webster] 5. A circular group of persons. [1913 Webster] And hears the Muses in a ring Aye round about Jove's alter sing. --Milton. [1913 Webster] 6. (Geom.) (a) The plane figure included between the circumferences of two concentric circles. (b) The solid generated by the revolution of a circle, or other figure, about an exterior straight line (as an axis) lying in the same plane as the circle or other figure. [1913 Webster] 7. (Astron. & Navigation) An instrument, formerly used for taking the sun's altitude, consisting of a brass ring suspended by a swivel, with a hole at one side through which a solar ray entering indicated the altitude on the graduated inner surface opposite. [1913 Webster] 8. (Bot.) An elastic band partly or wholly encircling the spore cases of ferns. See Illust. of {Sporangium}. [1913 Webster] 9. A clique; an exclusive combination of persons for a selfish purpose, as to control the market, distribute offices, obtain contracts, etc. [1913 Webster] The ruling ring at Constantinople. --E. A. Freeman. [1913 Webster] {Ring armor}, armor composed of rings of metal. See {Ring mail}, below, and {Chain mail}, under {Chain}. {Ring blackbird} (Zool.), the ring ousel. {Ring canal} (Zool.), the circular water tube which surrounds the esophagus of echinoderms. {Ring dotterel}, or {Ringed dotterel}. (Zool.) See {Dotterel}, and Illust. of {Pressiroster}. {Ring dropper}, a sharper who pretends to have found a ring (dropped by himself), and tries to induce another to buy it as valuable, it being worthless. {Ring fence}. See under {Fence}. {Ring finger}, the third finger of the left hand, or the next the little finger, on which the ring is placed in marriage. {Ring formula} (Chem.), a graphic formula in the shape of a closed ring, as in the case of benzene, pyridine, etc. See Illust. under {Benzene}. {Ring mail}, a kind of mail made of small steel rings sewed upon a garment of leather or of cloth. {Ring micrometer}. (Astron.) See {Circular micrometer}, under {Micrometer}. {Saturn's rings}. See {Saturn}. {Ring ousel}. (Zool.) See {Ousel}. {Ring parrot} (Zool.), any one of several species of Old World parrakeets having a red ring around the neck, especially {Palaeornis torquatus}, common in India, and {Palaeornis Alexandri} of {Java}. {Ring plover}. (Zool.) (a) The ringed dotterel. (b) Any one of several small American plovers having a dark ring around the neck, as the semipalmated plover ({Aegialitis semipalmata}). {Ring snake} (Zool.), a small harmless American snake ({Diadophis punctatus}) having a white ring around the neck. The back is ash-colored, or sage green, the belly of an orange red. {Ring stopper}. (Naut.) See under {Stopper}. {Ring thrush} (Zool.), the ring ousel. {The prize ring}, the ring in which prize fighters contend; prize fighters, collectively. {The ring}. (a) The body of sporting men who bet on horse races. [Eng.] (b) The prize ring. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ring \Ring\, v. t. [imp. & p. p. {Ringed}; p. pr. & vb. n. {Ringing}.] 1. To surround with a ring, or as with a ring; to encircle. "Ring these fingers." --Shak. [1913 Webster] 2. (Hort.) To make a ring around by cutting away the bark; to girdle; as, to ring branches or roots. [1913 Webster] 3. To fit with a ring or with rings, as the fingers, or a swine's snout. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ring \Ring\, v. i. (Falconry) To rise in the air spirally. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: ring n 1: a characteristic sound; "it has the ring of sincerity" 2: a toroidal shape; "a ring of ships in the harbor"; "a halo of smoke" [syn: {ring}, {halo}, {annulus}, {doughnut}, {anchor ring}] 3: a rigid circular band of metal or wood or other material used for holding or fastening or hanging or pulling; "there was still a rusty iron hoop for tying a horse" [syn: {hoop}, {ring}] 4: (chemistry) a chain of atoms in a molecule that forms a closed loop [syn: {closed chain}, {ring}] [ant: {open chain}] 5: an association of criminals; "police tried to break up the gang"; "a pack of thieves" [syn: {gang}, {pack}, {ring}, {mob}] 6: the sound of a bell ringing; "the distinctive ring of the church bell"; "the ringing of the telephone"; "the tintinnabulation that so voluminously swells from the ringing and the dinging of the bells"--E. A. Poe [syn: {ring}, {ringing}, {tintinnabulation}] 7: a platform usually marked off by ropes in which contestants box or wrestle 8: jewelry consisting of a circlet of precious metal (often set with jewels) worn on the finger; "she had rings on every finger"; "he noted that she wore a wedding band" [syn: {ring}, {band}] 9: a strip of material attached to the leg of a bird to identify it (as in studies of bird migration) [syn: {band}, {ring}] v 1: sound loudly and sonorously; "the bells rang" [syn: {ring}, {peal}] 2: ring or echo with sound; "the hall resounded with laughter" [syn: {resound}, {echo}, {ring}, {reverberate}] 3: make (bells) ring, often for the purposes of musical edification; "Ring the bells"; "My uncle rings every Sunday at the local church" [syn: {ring}, {knell}] 4: get or try to get into communication (with someone) by telephone; "I tried to call you all night"; "Take two aspirin and call me in the morning" [syn: {call}, {telephone}, {call up}, {phone}, {ring}] 5: extend on all sides of simultaneously; encircle; "The forest surrounds my property" [syn: {surround}, {environ}, {ring}, {skirt}, {border}] 6: attach a ring to the foot of, in order to identify; "ring birds"; "band the geese to observe their migratory patterns" [syn: {ring}, {band}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Ring [riŋ] (n) , s.(m ) circlet; ring; torus From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: circle 1. daire çember, halka 2. bu şekildeki herhangi bir cisim 3. ring, meydan 4. etki sahası 5. devir: hale 6. muhit, grup 7. (coğr.) paralel dairesi 8. (astr.) gök cisimlerinin yörüngesi 9. gök cisimlerinin kendi etraflarında dönmeleri. great circle (coğr.) büyük daire. inner circle merkezi grup.vicious circle fasit daire. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: ring 1. etrafına halka çekmek, etrafını kuşatmak, çember içine almak 2. halka veya yüzük takmak 3. halka şeklinde soymak (ağaç kabuğu) 4. halka meydana getirmek 5. helezonlar halinde yükselmek 6. halka şekline girmek 7. halka, daire 8. yüzük 9. çember 10. güreş meydanı 11. sirk, ring 12. ticaret veya siyasette nüfuzunu kendi çıkarlarına kullanan şebeke 13. (kim.)atomlardan meydana gelen halka.ring fence geniş bir yerin etrafını çeviren çit.ring finger yüzük parmağı.run rings around one çok üstün gelmek, çok geride bırakmak. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: ring [riŋ] ring From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: ring ring

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.5321 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).