Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for ridden (2 entries) (6.2014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ridden-, *ridden*. Possible hiragana form: りっでん

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ridden \Rid"den\, p. p. of {Ride.} [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ride \Ride\, v. i. [imp. {Rode} (r[=o]d) ({Rid} [r[i^]d], archaic); p. p. {Ridden}({Rid}, archaic); p. pr. & vb. n. {Riding}.] [AS. r[imac]dan; akin to LG. riden, D. rijden, G. reiten, OHG. r[imac]tan, Icel. r[imac][eth]a, Sw. rida, Dan. ride; cf. L. raeda a carriage, which is from a Celtic word. Cf. {Road}.] 1. To be carried on the back of an animal, as a horse. [1913 Webster] To-morrow, when ye riden by the way. --Chaucer. [1913 Webster] Let your master ride on before, and do you gallop after him. --Swift. [1913 Webster] 2. To be borne in a carriage; as, to ride in a coach, in a car, and the like. See Synonym, below. [1913 Webster] The richest inhabitants exhibited their wealth, not by riding in gilden carriages, but by walking the streets with trains of servants. --Macaulay. [1913 Webster] 3. To be borne or in a fluid; to float; to lie. [1913 Webster] Men once walked where ships at anchor ride. --Dryden. [1913 Webster] 4. To be supported in motion; to rest. [1913 Webster] Strong as the exletree On which heaven rides. --Shak. [1913 Webster] On whose foolish honesty My practices ride easy! --Shak. [1913 Webster] 5. To manage a horse, as an equestrian. [1913 Webster] He rode, he fenced, he moved with graceful ease. --Dryden. [1913 Webster] 6. To support a rider, as a horse; to move under the saddle; as, a horse rides easy or hard, slow or fast. [1913 Webster] {To ride easy} (Naut.), to lie at anchor without violent pitching or straining at the cables. {To ride hard} (Naut.), to pitch violently. {To ride out}. (a) To go upon a military expedition. [Obs.] --Chaucer. (b) To ride in the open air. [Colloq.] {To ride to hounds}, to ride behind, and near to, the hounds in hunting. [1913 Webster] Syn: Drive. Usage: {Ride}, {Drive}. Ride originally meant (and is so used throughout the English Bible) to be carried on horseback or in a vehicle of any kind. At present in England, drive is the word applied in most cases to progress in a carriage; as, a drive around the park, etc.; while ride is appropriated to progress on a horse. Johnson seems to sanction this distinction by giving "to travel on horseback" as the leading sense of ride; though he adds "to travel in a vehicle" as a secondary sense. This latter use of the word still occurs to some extent; as, the queen rides to Parliament in her coach of state; to ride in an omnibus. [1913 Webster] "Will you ride over or drive?" said Lord Willowby to his quest, after breakfast that morning. --W. Black. [1913 Webster]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  ridden 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
ridden
 • ขี่ (กริยาช่องที่ 3 ของ ride)[Lex2]
 • (ริด\'เดิน) v. กริยาช่อง 3 ของ ride [Hope]
 • /R IH1 D AH0 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [ride]
 • ขี่: ควบม้า [Lex2]
 • ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์[Lex2]
 • เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ[Lex2]
 • ขึ้นลิฟท์[Lex2]
 • ควบคุม: บังคับ [Lex2]
 • ลอย: ล่องลอย [Lex2]
 • อาศัย[Lex2]
 • โต้ (คลื่น)[Lex2]
 • การเดินทางโดยยานพาหนะหรือหลังม้า[Lex2]
 • การขี่ยานพาหนะ[Lex2]
 • เครื่องเล่นที่ขับขี่เพื่อความเพลิดเพลิน[Lex2]
 • (ไรดฺ) {rode,ridden,riding,rides} vi.,vt. ขี่ม้า,ควบม้า,ขี่รถ,เดินเรือ,ลอยลำ,จอดเรือ,โต้คลื่น,อยู่บน,ดำเนินการต่อไป,วางเดิมพัน,อาศัย,ควบคุม,ครอบงำ,ทำให้ขี่ n. การเดินทางด้วยม้า,การเดินทางด้วยพาหนะ,ทางสำหรับขี่หรือขับรถ -Phr. (ride down ใช้อย่างปรานีลงแส้) [Hope]
 • (n) การขับ,การขี่,การไป,การควบม้า [Nontri]
 • (vi) ขี่,ไป,ควบ,เดินเรือ,จอดเรือ,โต้คลื่น [Nontri]
 • (vt) ขับ,ขี่,ควบ,ครอบงำ,เทียบท่า,จอดเรือ [Nontri]
 • /R AY1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Rinden, Riad, Rind

Similar FRENCH words suggested by aspell:
rident, rien, ride, ridé, rida, rider, rides, ridés, ridas, rient, idem, riens, ridant, rideau, rite, ridât

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2014 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).