Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for rid (7 entries) (5.2154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rid-, *rid*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Monosaccharide \Mon`o*sac"cha*ride\, n. Also -rid \-rid\ . [Mono- + saccharide.] (Chem.) A simple sugar; any of a number of sugars (including the trioses, tetroses, pentoses, hexoses, etc.), not decomposable into simpler sugars by hydrolysis. Specif., as used by some, a hexose. The monosaccharides are all open-chain compounds containing hydroxyl groups and either an aldehyde group or a ketone group. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rid \Rid\, imp. & p. p. of {Ride}, v. i. [Archaic] [1913 Webster] He rid to the end of the village, where he alighted. --Thackeray. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rid \Rid\, v. t. [imp. & p. p. {Rid} or {Ridded}; p. pr. & vb. n. {Ridding}.] [OE. ridden, redden, AS. hreddan to deliver, liberate; akin to D. & LG. redden, G. retten, Dan. redde, Sw. r[aum]dda, and perhaps to Skr. ?rath to loosen.] 1. To save; to rescue; to deliver; -- with out of. [Obs.] [1913 Webster] Deliver the poor and needy; rid them out of the hand of the wicked. --Ps. lxxxii. 4. [1913 Webster] 2. To free; to clear; to disencumber; -- followed by of. "Rid all the sea of pirates." --Shak. [1913 Webster] In never ridded myself of an overmastering and brooding sense of some great calamity traveling toward me. --De Quincey. [1913 Webster] 3. To drive away; to remove by effort or violence; to make away with; to destroy. [Obs.] [1913 Webster] I will red evil beasts out of the land. --Lev. xxvi. 6. [1913 Webster] Death's men, you have rid this sweet young prince! --Shak. [1913 Webster] 4. To get over; to dispose of; to dispatch; to finish. [R.] "Willingness rids way." --Shak. [1913 Webster] Mirth will make us rid ground faster than if thieves were at our tails. --J. Webster. [1913 Webster] {To be rid of}, to be free or delivered from. {To get rid of}, to get deliverance from; to free one's self from. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ride \Ride\, v. i. [imp. {Rode} (r[=o]d) ({Rid} [r[i^]d], archaic); p. p. {Ridden}({Rid}, archaic); p. pr. & vb. n. {Riding}.] [AS. r[imac]dan; akin to LG. riden, D. rijden, G. reiten, OHG. r[imac]tan, Icel. r[imac][eth]a, Sw. rida, Dan. ride; cf. L. raeda a carriage, which is from a Celtic word. Cf. {Road}.] 1. To be carried on the back of an animal, as a horse. [1913 Webster] To-morrow, when ye riden by the way. --Chaucer. [1913 Webster] Let your master ride on before, and do you gallop after him. --Swift. [1913 Webster] 2. To be borne in a carriage; as, to ride in a coach, in a car, and the like. See Synonym, below. [1913 Webster] The richest inhabitants exhibited their wealth, not by riding in gilden carriages, but by walking the streets with trains of servants. --Macaulay. [1913 Webster] 3. To be borne or in a fluid; to float; to lie. [1913 Webster] Men once walked where ships at anchor ride. --Dryden. [1913 Webster] 4. To be supported in motion; to rest. [1913 Webster] Strong as the exletree On which heaven rides. --Shak. [1913 Webster] On whose foolish honesty My practices ride easy! --Shak. [1913 Webster] 5. To manage a horse, as an equestrian. [1913 Webster] He rode, he fenced, he moved with graceful ease. --Dryden. [1913 Webster] 6. To support a rider, as a horse; to move under the saddle; as, a horse rides easy or hard, slow or fast. [1913 Webster] {To ride easy} (Naut.), to lie at anchor without violent pitching or straining at the cables. {To ride hard} (Naut.), to pitch violently. {To ride out}. (a) To go upon a military expedition. [Obs.] --Chaucer. (b) To ride in the open air. [Colloq.] {To ride to hounds}, to ride behind, and near to, the hounds in hunting. [1913 Webster] Syn: Drive. Usage: {Ride}, {Drive}. Ride originally meant (and is so used throughout the English Bible) to be carried on horseback or in a vehicle of any kind. At present in England, drive is the word applied in most cases to progress in a carriage; as, a drive around the park, etc.; while ride is appropriated to progress on a horse. Johnson seems to sanction this distinction by giving "to travel on horseback" as the leading sense of ride; though he adds "to travel in a vehicle" as a secondary sense. This latter use of the word still occurs to some extent; as, the queen rides to Parliament in her coach of state; to ride in an omnibus. [1913 Webster] "Will you ride over or drive?" said Lord Willowby to his quest, after breakfast that morning. --W. Black. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trisaccharide \Tri*sac"cha*ride\, n. Also -rid \-rid\ (Chem.) A complex sugar, as raffinose, yielding by hydrolysis three simple sugar molecules. [Webster 1913 Suppl.] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: rid v 1: relieve from; "Rid the house of pests" [syn: {rid}, {free}, {disembarrass}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: RID Relative IDentifier

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.2154 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).