Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for rib (4 entries) (6.2832 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rib-, *rib*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rib \Rib\, n. [AS. rib, ribb; akin to D. rib, G. rippe, OHG. rippa, rippi, Dan. ribbe, Icel. rif, Russ. rebro.] 1. (Anat.) One of the curved bones attached to the vertebral column and supporting the lateral walls of the thorax. [1913 Webster] Note: In man there are twelve ribs on each side, of which the upper seven are directly connected with the sternum by cartilages, and are called sternal, or true, ribs. The remaining five pairs are called asternal, or false, ribs, and of these each of the three upper pairs is attached to the cartilage of the rib above, while the two lower pairs are free at the ventral ends, and are called floating ribs. See {Thorax}. [1913 Webster] 2. That which resembles a rib in form or use. Specifically: (a) (Shipbuilding) One of the timbers, or bars of iron or steel, that branch outward and upward from the keel, to support the skin or planking, and give shape and strength to the vessel. (b) (Mach. & Structures) A ridge, fin, or wing, as on a plate, cylinder, beam, etc., to strengthen or stiffen it. (c) One of the rods on which the cover of an umbrella is extended. (d) A prominent line or ridge, as in cloth. (e) A longitudinal strip of metal uniting the barrels of a double-barreled gun. [1913 Webster] 3. (Bot.) The chief nerve, or one of the chief nerves, of a leaf. (b) Any longitudinal ridge in a plant. [1913 Webster] 4. (Arch.) (a) In Gothic vaulting, one of the primary members of the vault. These are strong arches, meeting and crossing one another, dividing the whole space into triangles, which are then filled by vaulted construction of lighter material. Hence, an imitation of one of these in wood, plaster, or the like. (b) A projecting mold, or group of moldings, forming with others a pattern, as on a ceiling, ornamental door, or the like. [1913 Webster] 5. (Mining) (a) Solid coal on the side of a gallery; solid ore in a vein. (b) An elongated pillar of ore or coal left as a support. --Raymond. [1913 Webster] 6. A wife; -- in allusion to Eve, as made out of Adam's rib. [Familiar & Sportive] [1913 Webster] How many have we known whose heads have been broken with their own rib. --Bp. Hall. [1913 Webster] {Chuck rib}, a cut of beef immediately in front of the middle rib. See {Chuck}. {Fore ribs}, a cut of beef immediately in front of the sirloin. {Middle rib}, a cut of beef between the chuck rib and the fore ribs. {Rib grass}. (Bot.) Same as {Ribwort}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rib \Rib\, v. t. [imp. & p. p. {Ribbed}; p. pr. & vb. n. {Ribbing}.] 1. To furnish with ribs; to form with rising lines and channels; as, to rib cloth. [1913 Webster] 2. To inclose, as with ribs, and protect; to shut in. [1913 Webster] [1913 Webster] It [lead] were too gross To rib her cerecloth in the obscure grave. --Shak. [1913 Webster] {To rib land}, to leave strips of undisturbed ground between the furrows in plowing. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: rib n 1: support resembling the rib of an animal 2: any of the 12 pairs of curved arches of bone extending from the spine to or toward the sternum in humans (and similar bones in most vertebrates) [syn: {rib}, {costa}] 3: cut of meat including one or more ribs 4: a teasing remark 5: a riblike supporting or strengthening part of an animal or plant 6: a projecting molding on the underside of a vault or ceiling; may be ornamental or structural v 1: form vertical ribs by knitting; "A ribbed sweater" 2: subject to laughter or ridicule; "The satirists ridiculed the plans for a new opera house"; "The students poked fun at the inexperienced teacher"; "His former students roasted the professor at his 60th birthday" [syn: {ridicule}, {roast}, {guy}, {blackguard}, {laugh at}, {jest at}, {rib}, {make fun}, {poke fun}] From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: rib [rip] mountain ridge cutlet rib

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  rib 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
rib
 • ซี่โครง[Lex2]
 • เนื้อติดซี่โครง[Lex2]
 • โครงเส้นสำหรับถักไหมพรม[Lex2]
 • เส้นใบไม้[Lex2]
 • โครงร่าง: โครงหลังคา, โครงปีก, โครงร่ม [Lex2]
 • เย้าแหย่: หยอก, ยั่ว, ล้อเล่น [Lex2]
 • จัดให้เป็นโครง: ทำโครงเป็นซี่ๆ, ทำเป็นสัน [Lex2]
 • (relevé d\'identité bancaire) ใบแสดงรายละเอียดเกี่ยวับบัญชีธนาคาร มีระบุหมายเลขบัญชี ชื่อผู้เปิดบัญชี หมายเลขสาขา เป็นต้น เช่น Vous recevrez un fax de confirmation d’ouverture avec un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)., Depuis les années 1970, c\'est le R.I.B. (Relevé d\'Identité Bancaire) qui a été utilisé pour traiter les opérations bancaires domestiques. [LongdoFR]
 • (ริบ) n. ซี่โครง,เนื้อที่มีซี่โครง,กระดูกงูเรือ,เส้นใบไม้,แกนขนนก,ซี่โครงร่ม vt. ทำให้มีลักษณะซี่โครง,ทำเป็นสัน,ไถเป็นร่อง [Hope]
 • (n) เส้นใบไม้,ซี่โครง,คิ้ว,กระดูกงูเรือ,โครงร่ม [Nontri]
 • /R IH1 B/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
rieb, RBB, Rio, gib, Reiben, reiben, Riten

Similar FRENCH words suggested by aspell:
rob, ri, ris, lib, nib, ria, rie, rit, riz, rît

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2832 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).