Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for rest (12 entries) (6.0794 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rest-, *rest*.

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rest \Rest\ (r[e^]st), v. t. [For arrest.] To arrest. [Obs.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rest \Rest\, n. [AS. rest, r[ae]st, rest; akin to D. rust, G. rast. OHG. rasta, Dan. & Sw. rast rest, repose, Icel. r["o]st the distance between two resting places, a mole, Goth. rasta a mile, also to Goth. razn house, Icel. rann, and perhaps to G. ruhe rest, repose, AS. r[=o]w, Gr. 'erwh`. Cf. {Ransack}.] 1. A state of quiet or repose; a cessation from motion or labor; tranquillity; as, rest from mental exertion; rest of body or mind. --Chaucer. [1913 Webster] Sleep give thee all his rest! --Shak. [1913 Webster] 2. Hence, freedom from everything which wearies or disturbs; peace; security. [1913 Webster] And the land had rest fourscore years. --Judges iii. 30. [1913 Webster] 3. Sleep; slumber; hence, poetically, death. [1913 Webster] How sleep the brave who sink to rest, By all their country's wishes blest. --Collins. [1913 Webster] 4. That on which anything rests or leans for support; as, a rest in a lathe, for supporting the cutting tool or steadying the work. [1913 Webster] He made narrowed rests round about, that the beams should not be fastened in the walls of the house. --1 Kings vi. 6. [1913 Webster] 5. (Anc. Armor) A projection from the right side of the cuirass, serving to support the lance. [1913 Webster] Their visors closed, their lances in the rest. --Dryden. [1913 Webster] 6. A place where one may rest, either temporarily, as in an inn, or permanently, as, in an abode. "Halfway houses and travelers' rests." --J. H. Newman. [1913 Webster] In dust our final rest, and native home. --Milton. [1913 Webster] Ye are not as yet come to the rest and to the inheritance which the Lord your God giveth you. --Deut. xii. 9. [1913 Webster] 7. (Pros.) A short pause in reading verse; a caesura. [1913 Webster] 8. The striking of a balance at regular intervals in a running account. "An account is said to be taken with annual or semiannual rests." --Abbott. [1913 Webster] 9. A set or game at tennis. [Obs.] [1913 Webster] 10. (Mus.) Silence in music or in one of its parts; the name of the character that stands for such silence. They are named as notes are, whole, half, quarter,etc. [1913 Webster] {Rest house}, an empty house for the accomodation of travelers; a caravansary. [India] {To set one's rest} or {To set up one's rest}, to have a settled determination; -- from an old game of cards, when one so expressed his intention to stand or rest upon his hand. [Obs.] --Shak. --Bacon. [1913 Webster] Syn: Cessation; pause; intermission; stop; stay; repose; slumber; quiet; ease; quietness; stillness; tranquillity; peacefulness; peace. Usage: {Rest}, {Repose}. Rest is a ceasing from labor or exertion; repose is a mode of resting which gives relief and refreshment after toil and labor. The words are commonly interchangeable. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rest \Rest\ (r[e^]st), v. i. [imp. & p. p. {Rested}; p. pr. & vb. n. {Resting}.] [AS. restan. See {Rest}, n.] 1. To cease from action or motion, especially from action which has caused weariness; to desist from labor or exertion. [1913 Webster] God . . . rested on the seventh day from all his work which he had made. --Gen. ii. 2. [1913 Webster] Six days thou shalt do thy work, and on the seventh day thou shalt rest. --Ex. xxiii. 12. [1913 Webster] 2. To be free from whanever wearies or disturbs; to be quiet or still. [1913 Webster] There rest, if any rest can harbor there. --Milton. [1913 Webster] 3. To lie; to repose; to recline; to lan; as, to rest on a couch. [1913 Webster] 4. To stand firm; to be fixed; to be supported; as, a column rests on its pedestal. [1913 Webster] 5. To sleep; to slumber; hence, poetically, to be dead. [1913 Webster] Fancy . . . then retries Into her private cell when Nature rests. --Milton. [1913 Webster] 6. To lean in confidence; to trust; to rely; to repose without anxiety; as, to rest on a man's promise. [1913 Webster] On him I rested, after long debate, And not without considering, fixed ?? fate. --Dryden. [1913 Webster] 7. To be satisfied; to acquiesce. [1913 Webster] To rest in Heaven's determination. --Addison. [1913 Webster] {To rest with}, to be in the power of; to depend upon; as, it rests with him to decide. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rest \Rest\, v. t. 1. To lay or place at rest; to quiet. [1913 Webster] Your piety has paid All needful rites, to rest my wandering shade. --Dryden. [1913 Webster] 2. To place, as on a support; to cause to lean. [1913 Webster] Her weary head upon your bosom rest. --Waller. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rest \Rest\, v. i. [F. rester. See {Rest} remainder.] To be left; to remain; to continue to be. [1913 Webster] The affairs of men rest still uncertain. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rest \Rest\, n. [F. reste, fr. rester to remain, L. restare to stay back, remain; pref. re- re- + stare to stand, stay. See {Stand}, and cf. {Arrest}, {Restive}.] (With the definite article.) 1. That which is left, or which remains after the separation of a part, either in fact or in contemplation; remainder; residue. [1913 Webster] Religion gives part of its reward in hand, the present comfort of having done our duty, and, for the rest, it offers us the best security that Heaven can give. --Tillotson. [1913 Webster] 2. Those not included in a proposition or description; the remainder; others. "Plato and the rest of the philosophers." --Bp. Stillingfleet. [1913 Webster] Armed like the rest, the Trojan prince appears. --DRyden. [1913 Webster] 3. (Com.) A surplus held as a reserved fund by a bank to equalize its dividends, etc.; in the Bank of England, the balance of assets above liabilities. [Eng.] [1913 Webster] Syn: Remainder; overplus; surplus; remnant; residue; reserve; others. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: rest n 1: something left after other parts have been taken away; "there was no remainder"; "he threw away the rest"; "he took what he wanted and I got the balance" [syn: {remainder}, {balance}, {residual}, {residue}, {residuum}, {rest}] 2: freedom from activity (work or strain or responsibility); "took his repose by the swimming pool" [syn: {rest}, {ease}, {repose}, {relaxation}] 3: a pause for relaxation; "people actually accomplish more when they take time for short rests" [syn: {respite}, {rest}, {relief}, {rest period}] 4: a state of inaction; "a body will continue in a state of rest until acted upon" 5: euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb); "she was laid to rest beside her husband"; "they had to put their family pet to sleep" [syn: {rest}, {eternal rest}, {sleep}, {eternal sleep}, {quietus}] 6: a support on which things can be put; "the gun was steadied on a special rest" 7: a musical notation indicating a silence of a specified duration v 1: not move; be in a resting position 2: take a short break from one's activities in order to relax [syn: {rest}, {breathe}, {catch one's breath}, {take a breather}] 3: give a rest to; "He rested his bad leg"; "Rest the dogs for a moment" 4: have a place in relation to something else; "The fate of Bosnia lies in the hands of the West"; "The responsibility rests with the Allies" [syn: {lie}, {rest}] 5: be at rest [ant: {be active}, {move}] 6: stay the same; remain in a certain state; "The dress remained wet after repeated attempts to dry it"; "rest assured"; "stay alone"; "He remained unmoved by her tears"; "The bad weather continued for another week" [syn: {stay}, {remain}, {rest}] [ant: {change}] 7: be inherent or innate in; [syn: {rest}, {reside}, {repose}] 8: put something in a resting position, as for support or steadying; "Rest your head on my shoulder" 9: sit, as on a branch; "The birds perched high in the tree" [syn: {perch}, {roost}, {rest}] 10: rest on or as if on a pillow; "pillow your head" [syn: {pillow}, {rest}] 11: be inactive, refrain from acting; "The committee is resting over the summer" From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: REST REpresentational State Transfer (URL, AWS) From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Rest [rɛst] (n) , s.(m ) carryover; leftover; relic; remain; remnant; residual; rest; tail From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: rest [rɛst] remainder remainder; rest From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: rest remainder; rest From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: rest remainder; rest

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0794 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).