Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for rent (9 entries) (6.0773 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rent-, *rent*.

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rent \Rent\ (r[e^]nt), v. t. To tear. See {Rend}. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rent \Rent\ (r[e^]nt), n. [F. rente, LL. renta, fr. L. reddita, fem. sing. or neut. pl. of redditus, p. p. of reddere to give back, pay. See {Render}.] 1. Income; revenue. See {Catel}. [Obs.] "Catel had they enough and rent." --Chaucer. [1913 Webster] [Bacchus] a waster was and all his rent In wine and bordel he dispent. --Gower. [1913 Webster] So bought an annual rent or two, And liv'd, just as you see I do. --Pope. [1913 Webster] 2. Pay; reward; share; toll. [Obs.] [1913 Webster] Death, that taketh of high and low his rent. --Chaucer. [1913 Webster] 3. (Law) A certain periodical profit, whether in money, provisions, chattels, or labor, issuing out of lands and tenements in payment for the use; commonly, a certain pecuniary sum agreed upon between a tenant and his landlord, paid at fixed intervals by the lessee to the lessor, for the use of land or its appendages; as, rent for a farm, a house, a park, etc. [1913 Webster] Note: The term rent is also popularly applied to compensation for the use of certain personal chattels, as a piano, a sewing machine, etc. [1913 Webster] 4. (Polit. Econ.) (a) That portion of the produce of the earth paid to the landlord for the use of the "original and indestructible powers of the soil;" the excess of the return from a given piece of cultivated land over that from land of equal area at the "margin of cultivation." Called also {economic rent}, or {Ricardian rent}. Economic rent is due partly to differences of productivity, but chiefly to advantages of location; it is equivalent to ordinary or commercial rent less interest on improvements, and nearly equivalent to ground rent. (b) Loosely, a return or profit from a differential advantage for production, as in case of income or earnings due to rare natural gifts creating a natural monopoly. [Webster 1913 Suppl.] {Black rent}. See {Blackmail}, 3. {Forehand rent}, rent which is paid in advance; foregift. {Rent arrear}, rent in arrears; unpaid rent. --Blackstone. {Rent charge} (Law), a rent reserved on a conveyance of land in fee simple, or granted out of lands by deed; -- so called because, by a covenant or clause in the deed of conveyance, the land is charged with a distress for the payment of it. --Bouvier. {Rent roll}, a list or account of rents or income; a rental. {Rent seck} (Law), a rent reserved by deed, but without any clause of distress; barren rent. A power of distress was made incident to rent seck by Statute 4 George II. c. 28. {Rent service} (Eng. Law), rent reserved out of land held by fealty or other corporeal service; -- so called from such service being incident to it. {White rent}, a quitrent when paid in silver; -- opposed to black rent. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rent \Rent\ (r[e^]nt), v. i. To rant. [R. & Obs.] --Hudibras. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rent \Rent\ (r[e^]nt), imp. & p. p. of {Rend}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rent \Rent\ (r[e^]nt), n. [From {Rend}.] 1. An opening made by rending; a break or breach made by force; a tear. [1913 Webster] See what a rent the envious Casca made. --Shak. [1913 Webster] 2. Figuratively, a schism; a rupture of harmony; a separation; as, a rent in the church. [1913 Webster] Syn: Fissure; breach; disrupture; rupture; tear; dilaceration; break; fracture. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rent \Rent\, v. t. [imp. & p. p. {Rented}; p. pr. & vb. n. {Renting}.] [F. renter. See {Rent}, n.] 1. To grant the possession and enjoyment of, for a rent; to lease; as, the owwner of an estate or house rents it. [1913 Webster] 2. To take and hold under an agreement to pay rent; as, the tennant rents an estate of the owner. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rent \Rent\, v. i. To be leased, or let for rent; as, an estate rents for five hundred dollars a year. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rend \Rend\ (r[e^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Rent} (r[e^]nt); p. pr. & vb. n. {Rending}.] [AS. rendan, hrendan; cf. OFries. renda, randa, Fries. renne to cut, rend, Icel. hrinda to push, thrust, AS. hrindan; or cf. Icel. r[ae]na to rob, plunder, Ir. rannaim to divide, share, part, W. rhanu, Armor. ranna.] 1. To separate into parts with force or sudden violence; to tear asunder; to split; to burst; as, powder rends a rock in blasting; lightning rends an oak. [1913 Webster] The dreadful thunder Doth rend the region. --Shak. [1913 Webster] 2. To part or tear off forcibly; to take away by force. [1913 Webster] An empire from its old foundations rent. --Dryden. [1913 Webster] I will surely rend the kingdom from thee. --1 Kings xi. 11. [1913 Webster] {To rap and rend}. See under {Rap}, v. t., to snatch. [1913 Webster] Syn: To tear; burst; break; rupture; lacerate; fracture; crack; split. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: rent n 1: a payment or series of payments made by the lessee to an owner for use of some property, facility, equipment, or service 2: an opening made forcibly as by pulling apart; "there was a rip in his pants"; "she had snags in her stockings" [syn: {rip}, {rent}, {snag}, {split}, {tear}] 3: the return derived from cultivated land in excess of that derived from the poorest land cultivated under similar conditions [syn: {economic rent}, {rent}] 4: the act of rending or ripping or splitting something; "he gave the envelope a vigorous rip" [syn: {rent}, {rip}, {split}] v 1: let for money; "We rented our apartment to friends while we were abroad" [syn: {rent}, {lease}] 2: grant use or occupation of under a term of contract; "I am leasing my country estate to some foreigners" [syn: {lease}, {let}, {rent}] 3: engage for service under a term of contract; "We took an apartment on a quiet street"; "Let's rent a car"; "Shall we take a guide in Rome?" [syn: {lease}, {rent}, {hire}, {charter}, {engage}, {take}] 4: hold under a lease or rental agreement; of goods and services [syn: {rent}, {hire}, {charter}, {lease}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0773 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).