Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for relate (77 entries) (0.3254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relate-, *relate*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relate[VI] เกี่ยวข้อง, See also: เกี่ยวโยง, เกี่ยวกับ, สัมพันธ์กับ
relate[VI] ทำให้เกี่ยวข้องกัน, See also: ทำให้สัมพันธ์กัน, Syn. associate, connect, link
relate[VT] เล่า, See also: บรรยาย, เล่าเรื่อง, Syn. describe, narrate, tell
related[ADJ] ซึ่งเกี่ยวข้องกัน, See also: ซึ่งสัมพันธ์กัน, Syn. associated, connected, linked
related[ADJ] เป็นญาติกัน, See also: เกี่ยวดองกัน, Syn. akin, kindred
relate to[PHRV] เล่า (เรื่อง) ให้ฟัง
relate to[PHRV] เชื่อมโยงกับ, See also: สัมพันธ์กับ
relate to[PHRV] มีสัมพันธ์ภาพกับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
relatedเป็นญาติกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า relate **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
relateBeing active at night may relate to the behavior of seals, which feed at night on various fish that come up closer to the surface.
relateAre you related to the Nagashima family?
relateAre you related him?
relateHe says he's related to that rich family.
relateSnoring and excessive smoking are indeed related.
relateRabbits are related to beavers and squirrels.
relateDutch is closely related to German.
relateHow are you related?
relateCancer may be related to viruses of some kind.
relateA cucumber is related to a watermelon.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relate(รีเลท') vt. บอก,เล่า,บรรยาย,ทำให้มีความสัมพันธ์กัน,ทำให้เกี่ยวข้องกัน,vi. เกี่ยวข้อง,สัมพันธ์,สอดคล้อง,เป็นญาติกัน, See also: relatability n. relatable adj. relater n., Syn. tell,narrate,delineate
related(รีเล'ทิด) adj. สัมพันธ์กัน,เกี่ยวดองกัน,เป็นญาติกัน,เชื่อมกัน, Syn. associated

English-Thai: Nontri Dictionary
relate(vt) เกี่ยวพันกัน,บอกเล่า,เทียบเคียง,สัมพันธ์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมพันธ์[N] relatedness, See also: connection
เล่าเรื่อง[V] relate, See also: tell, recount, narrate, describe, recite, Syn. เล่า, Example: คุณย่าชอบเล่าเรื่องสมัยที่ยังเป็นสาวให้หลานๆ ฟังอยู่เสมอ, Thai definition: พูดหรือบอกกล่าวเนื้อความต่างๆ ให้ผู้อื่นฟัง
เล่า[V] tell, See also: relate, recount, narrate, describe, recite, Syn. เล่าเรื่อง, Example: ท่านนายพลเคยเล่าว่าบ้านเดิมอยู่ในวัดสะตือ จึงมีความผูกพันกับวัดนี้เป็นพิเศษ, Thai definition: พูดหรือบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง
เกี่ยว[V] connect, See also: relate, involve, link, deal with, Syn. เกี่ยวข้อง, ข้องเกี่ยว, เนื่อง, Example: วัตถุประสงค์ของกลุ่มนี้ก็คือแลกเปลี่ยนไอเดียข่าวสารความเห็นที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, Thai definition: เนื่องกัน
เกี่ยวเนื่อง[V] connect, See also: relate, link, involve, Syn. สัมพันธ์, เกี่ยวข้อง, เนื่อง, Example: สิ่งที่จะทำให้ข้อมูลปรากฎอยู่ที่กระดาษได้จะต้องเกี่ยวเนื่องกับสิ่งหนึ่งคือเครื่องพิมพ์
เกี่ยวข้อง[V] relate, See also: concern, involve, connect, deal, link, Syn. เกี่ยวกับ, เกี่ยว, เกี่ยวพัน, Example: ปัจจุบันอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับชุมสายโทรศัพท์จนเป็นชุมสายในระบบดิจิตอลกันเป็นส่วนใหญ่
เกี่ยวดอง[V] relate, See also: link, associate, involve, Syn. เกี่ยวพัน, เกี่ยวข้อง, สัมพันธ์, ดอง, Example: คนบ้านอื่นเมืองอื่นที่ไม่ใช่บ้านพี่เมืองน้อง และเกี่ยวดองเป็นที่รู้จักมักคุ้นมาก่อนก็ถือว่าเป็นแขก, Thai definition: นับเป็นญาติ
สัมพันธน์[V] relate, See also: associate, link, connect, Syn. สัมพันธ์, Thai definition: ผูกพันหรือเกี่ยวดองเกี่ยวข้องกัน
กระหนาบคาบเกี่ยว[V] overlap, See also: relate, correlate, Syn. ขนาบคาบเกี่ยว, คาบเกี่ยว, เหลื่อมล้ำ, Example: เรื่องเกี่ยวกับสังคมมนุษย์เรื่องของวิชามานุษยวิทยา โดยเฉพาะภาควัฒนธรรม กระหนาบคาบเกี่ยวเข้ากับวิชาสังคมวิทยา
สัมผัส[V] connect, See also: relate, be close, Syn. ใกล้ชิด, คลุกคลี, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกเยี่ยมราษฎรอยู่เป็นเนืองนิตย์ ทรงสัมผัสกับปัญหาต่อเนื่องยาวนาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
-บุรี[X] (-burī) EN: -town, -city (suffix related to a town or city)   FR: -ville, -bourg (suffixe désignant une ville)
ดอง[v.] (døng) EN: be related by marriage ; be related ; be allied to   FR: avoir un lien familial
คาบเกี่ยวกัน[v. exp.] (khāpkīo kan) EN: overlap ; be interrelated   
ข้อง[v.] (khǿng) EN: have to do with ; involve ; implicate ; be related with ; be connected   FR: être lié ; être engagé
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: connect ; relate ; involve ; link ; deal with   
เกี่ยวดอง[v. exp.] (kīodøng) EN: relate ; link ; associate ; involve   FR: avoir un lien de parenté
เกี่ยวกัน[v.] (kīo kan) EN: be interrelated ; concern one another   
เกี่ยวกับ[v.] (kīokap) EN: pertain to ; be connected with ; be related to ; concern ; relate to   FR: avoir rapport à ; avoir trait à ; concerner ; intéresser ; toucher à
เกี่ยวกับอเมริกา[adj.] (kīokap Amērikā) EN: American ; related to Amrica   FR: américain

CMU English Pronouncing Dictionary
RELATE R AH0 L EY1 T
RELATE R IY0 L EY1 T
RELATED R AH0 L EY1 T AH0 D
RELATED R IY0 L EY1 T AH0 D
RELATED R IY0 L EY1 T AH0 D
RELATES R AH0 L EY1 T S
RELATES R IY0 L EY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relate (v) (r i1 l ei1 t)
related (v) (r i1 l ei1 t i d)
relates (v) (r i1 l ei1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有缘[you3 yuan2, 有緣] related; brought together by fate; same karma [Add to Longdo]
有关联[you3 guan2 lian1, 有關聯] related to; concerning; correlation [Add to Longdo]
有关连[you3 guan1 lian2, 有關連] relate [Add to Longdo]
联姻[lian2 yin1, 聯姻] related by marriage; to connect by marriage (families, work units) [Add to Longdo]
关系到[guan1 xi4 dao4, 關系到] relates to; bears upon [Add to Longdo]
关联[guan1 lian2, 關聯] related; linked; affiliated [Add to Longdo]
关联公司[guan1 lian2 gong1 si1, 關聯公司] related company; affiliate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
関連機器[かんれんきき, kanrenkiki] related equipment, related device [Add to Longdo]
関連技術[かいれんぎじゅつ, kairengijutsu] related technology [Add to Longdo]
関連語[かんれんご, kanrengo] related term [Add to Longdo]
関連項目[かんれんこうもく, kanrenkoumoku] related item, related topic [Add to Longdo]
関連情報[かんれんんじょうほう, kanrennjouhou] related information [Add to Longdo]
関連製品[かんれんせいひん, kanrenseihin] related product(s) [Add to Longdo]
関連単語[かんれんたんご, kanrentango] related word [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwandtschaft {f}relatedness [Add to Longdo]
ähnlichrelated [Add to Longdo]
angeheiratet {adj}related by marriage [Add to Longdo]
berichtetrelated [Add to Longdo]
praxisbezogen {adj}related to practice; in practice [Add to Longdo]
verwandt {adj} | verwandter | am verwandtestenrelated | more related | most related [Add to Longdo]
verwandt mitrelated to [Add to Longdo]
verwandt {adv}relatedly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Relate \Re*late"\ (r?-l?t"), v. t. [imp. & p. p. {Related}; p. pr. & vb. n. {Relating}.] [F. relater to recount, LL. relatare, fr. L. relatus, used as p. p. of referre. See {Elate}, and cf. {Refer}.] 1. To bring back; to restore. [Obs.] [1913 Webster] Abate your zealous haste, till morrow next again Both light of heaven and strength of men relate. --Spenser. [1913 Webster] 2. To refer; to ascribe, as to a source. [Obs. or R.] [1913 Webster] 3. To recount; to narrate; to tell over. [1913 Webster] This heavy act with heavy heart relate. --Shak. [1913 Webster] 4. To ally by connection or kindred. [1913 Webster] {To relate one's self}, to vent thoughts in words. [R.] [1913 Webster] Syn: To tell; recite; narrate; recount; rehearse; report; detail; describe. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Relate \Re*late"\, v. i. 1. To stand in some relation; to have bearing or concern; to pertain; to refer; -- with to. [1913 Webster] All negative or privative words relate positive ideas. --Locke. [1913 Webster] 2. To make reference; to take account. [R. & Obs.] [1913 Webster] Reckoning by the years of their own consecration without relating to any imperial account. --Fuller. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: relate v 1: make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all" [syn: {associate}, {tie in}, {relate}, {link}, {colligate}, {link up}, {connect}] [ant: {decouple}, {dissociate}] 2: be relevant to; "There were lots of questions referring to her talk"; "My remark pertained to your earlier comments" [syn: {refer}, {pertain}, {relate}, {concern}, {come to}, {bear on}, {touch}, {touch on}, {have-to doe with}] 3: give an account of; "The witness related the events" 4: be in a relationship with; "How are these two observations related?" [syn: {relate}, {interrelate}] 5: have or establish a relationship to; "She relates well to her peers"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3254 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).