Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for region (6 entries) (6.0976 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -region-, *region*. Possible hiragana form: れぎおん

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Region \Re"gion\ (r?"j?n), n. [F. r['e]gion, from L. regio a direction, a boundary line, region, fr. regere to guide, direct. See {Regimen}.] 1. One of the grand districts or quarters into which any space or surface, as of the earth or the heavens, is conceived of as divided; hence, in general, a portion of space or territory of indefinite extent; country; province; district; tract. [1913 Webster] If thence he 'scappe, into whatever world, Or unknown region. --Milton. [1913 Webster] 2. Tract, part, or space, lying about and including anything; neighborhood; vicinity; sphere. "Though the fork invade the region of my heart." --Shak. [1913 Webster] Philip, tetrarch of .. the region of Trachonitis. --Luke iii. 1. [1913 Webster] 3. The upper air; the sky; the heavens. [Obs.] [1913 Webster] Anon the dreadful thunder Doth rend the region. --Shak. [1913 Webster] 4. The inhabitants of a district. --Matt. iii. 5. [1913 Webster] 5. Place; rank; station. [Obs. or R.] [1913 Webster] He is of too high a region. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Domain \Do*main"\, n. [F. domaine, OF. demaine, L. dominium, property, right of ownership, fr. dominus master, owner. See {Dame}, and cf {Demesne}, {Dungeon}.] 1. Dominion; empire; authority. [1913 Webster] 2. The territory over which dominion or authority is exerted; the possessions of a sovereign or commonwealth, or the like. Also used figuratively. [WordNet sense 2] [1913 Webster] The domain of authentic history. --E. Everett. [1913 Webster] The domain over which the poetic spirit ranges. --J. C. Shairp. [1913 Webster] 3. Landed property; estate; especially, the land about the mansion house of a lord, and in his immediate occupancy; demesne. [WordNet sense 2] --Shenstone. [1913 Webster] 4. (Law) Ownership of land; an estate or patrimony which one has in his own right; absolute proprietorship; paramount or sovereign ownership. [1913 Webster] 5. (Math.) the set of values which the independent variable of a function may take. Contrasted to {range}, which is the set of values taken by the dependent variable. [WordNet sense 3] [PJC] 6. (Math.) a connected set of points, also called a {region}. [PJC] 7. (Physics) a region within a ferromagnetic material, composed of a number of atoms whose magnetic poles are pointed in the same direction, and which may move together in a coordinated manner when disturbed, as by heating. The direction of polarity of adjacent domains may be different, but may be aligned by a strong external magnetic field. [PJC] 8. (Computers) an address within the internet computer network, which may be a single computer, a network of computers, or one of a number of accounts on a multiuser computer. The domain specifies the location (host computer) to which communications on the internet are directed. Each domain has a corresponding 32-bit number usually represented by four numbers separated by periods, as 128.32.282.56. Each domain may also have an alphabetical name, usually composed of a name plus an extension separated by a period, as worldsoul.org; the alphabetical name is referred to as a domain name. [PJC] 9. (Immunology) the three-dimensional structure within an immunoglobulin which is formed by one of the homology regions of a heavy or light chain. --Dict. Sci. Tech. [PJC] 10. the field of knowledge, expertise, or interest of a person; as, he had a limited domain of discourse; I can't comment on that, it's outside my domain. [WordNet sense 5] Syn: domain, realm, field, area. [PJC] 11. a particular environment or walk of life. [WordNet sense 1] Syn: sphere, domain, area, orbit, field, arena. [PJC] 12. people in general; especially a distinctive group of people with some shared interest. [WordNet sense 4] Syn: world, domain. [PJC] {Public domain}, 1. the territory belonging to a State or to the general government; public lands. [U.S.] 2. the situation or status of intellectual property which is not protected by copyright, patent or other restriction on use. Anything {in the public domain} may be used by anyone without restriction. The effective term of force of copyrights and patents are limited by statute, and after the term expires, the writings and inventions thus protected go into the public domain and are free for use by all. {Right of eminent domain}, that superior dominion of the sovereign power over all the property within the state, including that previously granted by itself, which authorizes it to appropriate any part thereof to a necessary public use, reasonable compensation being made. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: region n 1: the extended spatial location of something; "the farming regions of France"; "religions in all parts of the world"; "regions of outer space" [syn: {region}, {part}] 2: a part of an animal that has a special function or is supplied by a given artery or nerve; "in the abdominal region" [syn: {area}, {region}] 3: a large indefinite location on the surface of the Earth; "penguins inhabit the polar regions" 4: the approximate amount of something (usually used prepositionally as in `in the region of'); "it was going to take in the region of two or three months to finish the job"; "the price is in the neighborhood of $100" [syn: {region}, {neighborhood}] 5: a knowledge domain that you are interested in or are communicating about; "it was a limited realm of discourse"; "here we enter the region of opinion"; "the realm of the occult" [syn: {region}, {realm}] From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: region region From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: reg. 1. (kıs.) regent, region, register, regular. From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Region [reːgiːoːn] (n) , s.(f ) region

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0976 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).